Gmina wejherowo

Aktualności

Wójt Gminy Wejherowo ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Kąpinie, stanowiących własność Gminy Wejherowo.

WYCIĄG  Z  OGŁOSZENIA
O PIERWSZYCH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH

Wójt Gminy Wejherowo
informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Wejherowie, ul. Transportowa 1, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo oraz na stronie internetowej, zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanych pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Kąpinie, oznaczonych ewidencyjnie:

Lp. Położenie

(obręb)

Nr działki Powierzchnia
(ha)
Nr księgi wieczystej Cena wywoławcza (bez podatku VAT)

(zł)

1. Kąpino 376 0,1486 ha GD1W/00050618/7 168 700,00
Kąpino 485/2 0,1174 ha GD1W/00032072/5 144 500,00
1. Kąpino 651 0,1260 ha GD1W/00032072/5 155 000,00

 

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej prawem wysokości. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek Gminy Wejherowo – Nr 80116022020000000061963934. Termin wniesienia wadium upływa dnia 9 listopada 2020 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy.

Przetargi odbędą się dnia 16.11.2020 roku  o godz. 1000
w Urzędzie Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1 w sali konferencyjnej

 Więcej informacji w sprawie sprzedaży można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Gminy w Wejherowie, ul. Transportowa 1,
tel. (58) 677-97-15 lub (58) 738 67 51, 
pokój nr 43.

____________________________________________________________________

Załączniki:
– Pełna treść ogłoszenia: ogłoszenie I przetarg Kąpino