Gmina wejherowo

Aktualności

Ważna informacja dla użytkowników wieczystych

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1760 ze zm.) z dniem
1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Użytkownicy wieczyści z mocy prawa stali się zatem właścicielami gruntu będącego do tej pory w tym użytkowaniu.

Urząd Gminy Wejherowo jest zobowiązany wydać stosowne zaświadczenie w tej sprawie w terminie do 12 miesięcy (lub do 4 miesięcy na wniosek zainteresowanego). Zaświadczenie wysyłane jest do użytkownika i do sądu.

Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia. Możliwe są bonifikaty, o które pytać należy pracowników Urzędu Gminy.

Zgodnie z nowymi przepisami, opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r.  Prosimy zatem nie uiszczać opłaty w 2019 r., ale w 2020 r. gdyż najprawdopodobniej trzeba będzie zapłacić podwójnie. 

Informacji w sprawie może udzielić –  Łukasz Wiśniewski tel. 58 677-97-41
w  poniedziałki od 730 – 1630 oraz we wtorki, środy i piątki w godzinach 730 – 1530 .