Gmina wejherowo

Aktualności

VIII Sesja Rady Gminy Wejherowo

Kolejna, VIII Sesja Rady Gminy Wejherowo odbyła się 22 maja w filii nr 1 Biblioteki Publicznej w Bolszewie. W porządku obrad znalazło się 17 przedmiotowych uchwał, które poddano pod głosowanie. Zanim rozpoczęła się część właściwa Przewodniczący Rady Hubert Toma poinformował o tym, że wpłynął wniosek obywatelski – petycja w sprawie nie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Łężyce. Wysoka rada głosowała przeciw zdjęciu z porządku obrad wspomnianej uchwały, a następnie udzieliła głosu przedstawicielowi mieszkańców, którzy taką petycję złożyli. Merytorycznie do uwag przedstawionych w petycji odniosła się kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Dominika Cyrek oraz wójt Henryk Skwarło. Ostatecznie radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Łężyce. Radni podjęli także wszystkie pozostałe uchwały, ujęte w porządku obrad:

 • uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Sopieszyno w gminie Wejherowo, w rejonie skrzyżowania ul. Wejherowskiej i Kwiatowej
 • uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Warszkowo w Gminie Wejherowo, na obszarze działek nr 53/1, 81/22, 81/23 i 81/24
 • uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży oraz udzielenia bonifikat od ceny nabycia komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wejherowo
 • uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Gościcino
 • uchwałę w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Gowino
 • uchwałę w sprawie utworzenia filii Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo oraz w sprawie zmiany Statutu Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo
 • uchwałę zmieniającej uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków stanowiących dochód Gminy Wejherowo
 • uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu
 • uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej
 • uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Powiatowo-Gminnej Spółdzielni Socjalnej „ Kaszubia” w Bolszewie
 • uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok
 • uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wejherowo
 • uchwałę w sprawie zmiany porozumienia zawartego z EKO DOLINĄ Sp. z o.o. w Łężycach w dniu 21 lutego 2000 r.
 • uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na cofnięcie udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni, w celu umorzenia
 • uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Łężyce z dnia 21.05.2019 r.

Z pełną treścią wszystkich uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, tj. www.bip.ugwejherowo.pl.