Gmina wejherowo

Aktualności

VII Sesja Rady Gminy Wejherowo

10 kwietnia w filii nr 1 Biblioteki Publicznej w Bolszewie odbyła się VII Sesja Rady Gminy Wejherowo. W porządku obrad znalazły się informacje Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. Przedmiotem głosowania radnych było 18 projektów uchwał. Zanim jednak rozpoczęła się część właściwa obrad radni chwilą ciszy uczcili pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej, która miała miejsce tego dnia 9 lat temu. Następnie radni głosowali wszystkimi z przedstawionych projektów uchwał, w tym m.in. uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo”, uchwałą w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino, na obszarze działek nr 8/74,8/75,8/76,8/77,8/78,8/79, uchwałą w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wejherowo oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku oraz uchwałą w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. Najbardziej dyskutowanym okazał się projekt uchwały dotyczy zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. Jak poinformował wójt, zmiany wiążą się z uzyskaniem przez Gminę Wejherowo niemal 50% dofinansowania na budowę ul. Parkowej i Wierzbowej w Kąpinie. W związku z pozyskaniem tak znacznego dofinansowania – niemal 6 mln zł oraz korzystnymi efektami realizacji tej inwestycji dla mieszkańców, radni podjęli uchwały dotyczące zmian w budżecie, zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 i wyrazili zgodę na zaciągnięcie w roku 2019 długoterminowego kredytu bankowego, który pozwoli na sfinansowanie pozostałej części kosztu realizacji wspomnianej inwestycji. Na zakończenie obrad wójt Henryk Skwarło i kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Krzysztof Sapieha poinformowali o przebiegu egzaminów gimnazjalnych i egzaminu ósmoklasisty w związku z trwającym strajkiem nauczycieli. Z pełną treścią wszystkich uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, tj. www.bip.ugwejherowo.pl.