Gmina wejherowo

Aktualności

Uwaga – Zmiany w gospodarce odpadami

Informujemy, że Uchwałą Rady Gminy Wejherowo nr X/125/2019 z dnia 4 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2019 r. poz. 4284) (kliknij) zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty wprowadzone zostały nowe stawki opłat, które będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2020 r.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010), zawiadamiamy, że stawki miesięczne wynosić będą odpowiednio:

Grupa gospodarstw domowych Stawka opłaty miesięcznej
za gospodarowanie odpadami
Jednoosobowe 18,50 zł
Dwuosobowe 37,00 zł
Trzyosobowe 54,00 zł
Czteroosobowe 72,00 zł
Pięcioosobowe 85,00 zł
Sześcioosobowe 102,00 zł
Siedmio-  i więcej osobowe 117,00 zł

Opłata jest zależna od liczby osób zamieszkałych w danym gospodarstwie domowym, które zostały uwzględnione w złożonej w Urzędzie Gminy Wejherowo deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W każdym przypadku zmiany wielkości gospodarstwa domowego należy złożyć korektę deklaracji do 10 dnia miesiąca, następującego po miesiącu w którym zmiana nastąpiła.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nowej wysokości należy uiszczać począwszy od 1 stycznia 2020 r.

Pierwsza wpłata za okres dwóch miesięcy (styczeń i luty) powinna zostać uiszczona do końca lutego. Natomiast kolejne wpłaty należy uiszczać do końca: kwietnia, czerwca, sierpnia, października i grudnia roku 2020, na indywidualne  numery rachunków bankowych.

————————————————————————————————————————

Ponadto informujemy, że  od 1 stycznia 2020 r. do gminnego systemu gospodarki odpadami wprowadzona zostanie nowa frakcja –  odpady biodegradowalne – BIO. Do odpadów BIO zaliczają się głównie odpady kuchenne i resztki roślinne. Frakcja zbierana będzie do małych worków biodegradowlanych, które następnie składowane będą w workach lub pojemnikach oznaczonych kolorem brązowym z napisem “BIO”.

Szczegółowe informacje dotyczące selekcji frakcji BIO sukcesywnie umieszczane będą w kolejnych komunikatach w budynku i na stronie internetowej Urzędu Gminy Wejherowo.

Nadto, zachęcamy do prowadzenia przez właścicieli nieruchomości kompostowania odpadów ulegających biodegradacji w przydomowych kompostownikach.

————————————————————————————————————————

Od 1 stycznia 2020r. będzie istniał obowiązek zbierania i odbierania odpadów wyłącznie
w sposób selektywny! Oznacza to, że nie będzie możliwości zadeklarowania nieselektywnej zbiórki odpadów oraz prowadzenia zbiórki w sposób nieselektywny.

————————————————————————————————————————

Przypominamy, że sprawy związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi obsługuje Referat Finansowy UG Wejherowo pokój 3 lub pod nr tel. 58 67 79 736.

Natomiast reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych można zgłaszać osobiście w Referacie Inżynierii Środowiska UG Wejherowo pokój 39 lub pod nr tel. 58 67 79 706. Reklamacje należy zgłosić w dniu roboczym przypadającym bezpośrednio po dniu planowanego wywozu.