Gmina wejherowo

Aktualności

Strategia Rozwoju Gminy Wejherowo na lata 2022-2030 – Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. 1057), uchwałą Nr IX/97/2011 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wejherowo oraz uchwałą Nr XXVI/344/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Wejherowo na lata 2022-2030”,

zapraszam

sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Gminy Wejherowo oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku do zapoznania się z projektem

„Strategii Rozwoju Gminy Wejherowo na lata 2022-2030”.

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 6 października 2021 r. do 10 listopada 2021 r. (o dochowaniu terminu decyduje data wpływu Formularza do Urzędu).

Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy dostarczyć:

  • drogą elektroniczną na adres: strategia@ugwejherowo.pl (skan podpisanego formularza),
  • osobiście, składając w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Wejherowo przy ul. Transportowej 1 w Wejherowie,
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo.

Pełna treść projektu „Strategii Rozwoju Gminy Wejherowo na lata 2022-2030” oraz wzór formularza konsultacyjnego dostępne będą od dnia rozpoczęcia konsultacji, tj. od 6 października 2021 roku:

• na portalu internetowym ugwejherowo.pl

• w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wejherowo bip.ugwejherowo.pl

• w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Wejherowo przy ul. Transportowej 1 w Wejherowie.

Uwagi i opinie zgłoszone po terminie, czyli z datą wpływu do Urzędu Gminy Wejherowo po dniu 10 listopada b.r., niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym, NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.