Gmina wejherowo

Stowarzyszenia

Stowarzyszenia

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Uproszczona oferta Koła Gospodyń Wiejskich z Gowina na realizację zadania publicznego gminy Wejherowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku.

Uproszczona oferta Koła Gospodyń Wiejskich z Gościcina na realizację zadania publicznego gminy Wejherowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo na 2024 rok.

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego gminy Wejherowo w 2023 roku – „Stowarzyszenie Romów i Mniejszości Narodowych w Bolszewie”

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego gminy Wejherowo w 2023 roku – Stowarzyszenie „Nasze Bolszewo”

 

Konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2023 roku.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego gminy Wejherowo w 2023 roku – Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio

Uproszczona oferta zadania publicznego- Związek Inwalidów Wojennych RP

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego- KGW Bolszewo

 

 

Urząd Gminy Wejherowo informuje, iż w dniu 31.05.2022 r. Stowarzyszenie Misternicy Kaszubscy z siedzibą przy ul. Zamkowej 2A w Wejherowie (84-200), z własnej inicjatywy złożyło uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego gminy Wejherowo z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem: „Organizacja jubileuszowego koncertu z okazji dwudziestolecia Misterium – Pokój Wam”. Oferta złożona w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

W związku z powyższym oferta zostaje upubliczniona na okres 7 dni.

Wszelkie uwago dotyczące uproszczonej oferty należy kierować na piśmie do Urzędu Gminy Wejherowo, włącznie do dnia 09.06.2022 r.

 

Informujemy, iż Wójt Gminy Wejherowo zarządza konsultacje projektu uchwały dotyczącej „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”. Przygotowano wstępny projekt rocznego programu współpracy, który przedkładamy do konsultacji, w związku czym istnieje możliwość  zgłaszania uwag i sugestii w odniesieniu do zapisów tego dokumentu .Opinie do projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi należy nadsyłać na odpowiednim formularzu (załącznik nr 2 do zarządzenia) w terminie od 21 października 2020 roku do 3 listopada 2020 roku, osobiście w Biurze Obsługi Klienta  lub pisemnie na adres: Urząd Gminy w Wejherowie, ul. Transportowa 1, 84 – 200 Wejherowo z dopiskiem na kopercie „ Konsultacje społeczne Rocznego Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021”.

Zarządzenie Nr 122/2020
Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 16 października 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Wejherowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713,1378) oraz art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz.1057) zarządzam, co następuje:

 • 1. Przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Wejherowo w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wejherowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 • 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 21.10.2020 r. do 03.11.2020 r.
 • 3. Ustalam, że konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 • 4. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Oświaty i Spraw Społecznych.
 • 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wejherowo, na stronie internetowej Urzędu Gminy Wejherowo – www.ugwejherowo.pl oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo.
 • 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

ZASTĘPCA WÓJTA

Krzysztof Seroczyński

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia numer 122/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 16 października 2020 r.

Projekt uchwały rocznego programu współpracy Gminy Wejherowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

 1. CELE PROGRAMU
 2. Celem głównym programu jest budowanie, włączanie i umacnianie współpracy na zasadzie partnerstwa pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi, w szczegółowości poprzez:

1) zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Wejherowo;

2) wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych;

3) rozwijanie partnerstwa publiczno – społecznego;

4) wzmacnianie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

 1. Celami szczegółowymi programu są:

1) poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Wejherowo;

2) umacnianie świadomości społecznej mieszkańców, co w konsekwencji powoduje udział mieszkańców w życiu społecznym;

3) stwarzanie warunków do zwiększenia aktywności i zaangażowania organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu lokalnych problemów;

4) wprowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych metod realizacji zadań publicznych;

5) wykorzystanie potencjału merytorycznego organizacji pozarządowych w zakresie rozpoznawania potrzeb społeczności lokalnej, a tym samym właściwego planowania nowych rozwiązań doraźnych i strategicznych;

6) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych;

7) integracja organizacji lokalnych obejmujących zakresem działania zadania publiczne;

8) odciążenie budżetu Gminy Wejherowo poprzez wspieranie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe;

9) realizacja założeń strategii rozwoju Gminy Wejherowo;

10) promocja organizacji Gminy Wejherowo;

11) promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich.

 1. ZASADY WSPÓŁPRACY

Współpraca Gminy Wejherowo z organizacjami pozarządowymi odbywa się w oparciu o następujące zasady:

1) pomocniczości (polega na przekazywaniu szczeblom wyższym tego, czego nie mogą zrobić szczeble niższe);

2) suwerenności stron (celowo wprowadzona przez ustawodawcę, aby zapobiegać zdominowaniu organizacji przez administrację);

3) partnerstwa (organizacje pozarządowe uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemu oraz wykonywaniu zadań publicznych);

4) efektywności (organ administracji wybiera organizację najefektywniejszą, zdolną finansowo i organizacyjnie do wykonania zadania);

5) uczciwej konkurencji (co zapobiega faworyzowaniu organizacji z powodów politycznych);

6) jawności (powierzenie i wsparcie zadań  odbywa się według jasnych zasad, z   przestrzeganiem jawności działań).

III. ZAKRES PRZEDMIOTOWY

Przedmiotem współpracy Gminy Wejherowo z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego jest:

1) realizacja zadań Gminy Wejherowo określonych w ustawie;

2) podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy Wejherowo;

3) określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania.

 1. OKRES REALIZACJI PROGRAMU

Niniejszy program obejmuje okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. Konkursy na realizację zadań publicznych będą ogłaszane nie wcześniej niż po przekazaniu i przyjęciu przez Radę Gminy Wejherowo projektu budżetu na 2021 rok.

 1. FORMY WSPÓŁPRACY

Współpraca Gminy Wejherowo z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywać się będzie w szczególności w wymienionych formach:

1) O charakterze  finansowym  – zlecania   organizacjom pozarządowym   oraz   podmiotom   wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych gminy  na zasadach określonych w ustawie, poprzez:

 1. a) powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
 2. b) wspieranie takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;

2) O charakterze pozafinansowym:

 1. a) wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,
 2. b) konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
 3. c) tworzeniu w miarę potrzeby wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów gminy oraz określanie przedmiotu ich działania,
 4. d) współpracy i udzielania pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł poprzez informowanie organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o możliwości pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł oraz udzielania pomocy na wniosek zainteresowanej organizacji i podmiotu w zakresie wypełniania wniosków,
 5. e) bieżącym poradnictwie i pomocy, organizowaniu szkoleń, mających na celu zwiększenie profesjonalizacji działań organizacji pozarządowych z terenu Gminy, pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy organizacji pozarządowych,
 6. f) przekazywaniu informacji o dostępnych programach pomocowych, szkoleniach, konferencjach za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 7. g) udzielaniu rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą Wejherowo, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł, w tym w szczególności z Unii Europejskiej,
 8. h) promocji działalności organizacji pozarządowych w szczególności          poprzez           zamieszczanie          lub przekazywanie na wniosek organizacji lub podmiotu informacji dotyczących nowych inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty na stronie internetowej Urzędu Gminy Wejherowo.
 9. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

Ustala się na 2021 rok priorytetową strefę zadań publicznych Gminy, które mogą być zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanej dalej “ustawą” w zakresie:

1) ochrony i promocji zdrowia;

2) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

3) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

5) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

6) ratownictwa i ochrony ludności;

7) turystyki i krajoznawstwa;

8) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych zagrożeniem społecznym;

9) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

VII. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

 1. W realizacji programu uczestniczą:

1) Rada Gminy Wejherowo i jej komisje, w zakresie:

 1. a) wytyczania polityki społecznej i finansowej gminy,
 2. b) utrzymywania kontaktów pomiędzy poszczególnymi komisjami stałymi, a organizacjami pozarządowymi, realizującymi zadania w obszarach będących jednocześnie obszarami działań komisji;

2) Wójt Gminy Wejherowo w zakresie realizacji programu.

 1. Zlecanie zadań odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, ogłaszanego i przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie.
 2. Wójt Gminy  Wejherowo biorąc  pod uwagę celowość           realizacji zadania publicznego oraz wysokość posiadanych środków   finansowych może   je zlecić   z pominięciem   otwartego   konkursu   ofert   w oparciu  o art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Wysokość maksymalnego wsparcia zadania może wynieść:

1) do 100% wartości projektu – w przypadku zlecenia zadania przez Gminę;

2) do 80 % wartości projektu gdy dofinansowane jest zadanie realizowane z inicjatywy organizacji pozarządowej.

 1. Ze środków przewidzianych w budżecie gminy nie mogą być dofinansowane zbiórki prowadzone przez organizacje pozarządowe na rzecz osób indywidualnych.
 2. Środki uzyskane z dotacji nie mogą być wykorzystywane na:

1) budowę, zakup nieruchomości lub lokali, zakup gruntów;

2) koszty działalności politycznej i religijnej;

4) zadania inwestycyjne;

5) koszty związane z utrzymaniem siedziby organizacji pozarządowych;

6) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

 1. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z adresatami programu jest prowadzenie przez organizacje działalności na terenie Gminy Wejherowo lub na rzecz jej mieszkańców.
 2. W celu realizacji programu i innych zadań wynikających z ustawy Wójt wskazuje właściwą komórkę organizacyjną Urzędu lub gminną jednostkę organizacyjną organizującą konkursy. Wójt określa szczegółowe warunki konkursów, powołuje komisje konkursowe i dokonuje rozstrzygnięcia konkursu.
 3. Uruchomienie przyznanych środków następuje jednorazowo lub w kilku ratach, w zależności odspecyfiki wykonywanego zadania i postanowień zawartej umowy, na podstawie dokumentu „wniosek o uruchomienie środków z budżetu gminy”.

VIII. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

 1. W roku 2021 na współpracę Gminy Wejherowo z organizacjami pozarządowymi na podstawie niniejszego programu planuje się kwotę na zadania publiczne w wysokości nie mniejszej niż 100 000 zł. (sto tysięcy złotych 00/100).
 2. Ostateczna wysokość środków, o której mowa w ust. 1, określona zostanie przez Radę Gminy Wejherowo w uchwale budżetowej na rok 2021.
 3. SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU
 4. Wójt Gminy Wejherowo w trakcie wykonywania zadania przez organizacje pozarządowe sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu środków finansowych. W ramach kontroli upoważniony pracownik urzędu lub gminnej jednostki organizacyjnej może badać dokumenty, kontrolować sposób wykonywania zadania (czyli wizytować zajęcia, zawody, spotkania itp.)     i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania. Kontrolowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji w terminie określonym przez kontrolującego.
 5. Wójt Gminy Wejherowo może żądać częściowych sprawozdań z wykonywanych zadań, a jednostki realizujące zlecone zadania zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy.
 6. TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
 7. Komisja konkursowa do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert powoływana jest zarządzeniem

Wójta niezwłocznie po zamknięciu konkursu ofert.

 1. Każdorazowo przed podjęciem decyzji o przyznaniu dotacji, Wójt zasięga opinii komisji konkursowej.
 2. Do każdego konkursu powoływana jest odrębna komisja konkursowa.
 3. W skład komisji konkursowej powoływanej do zaopiniowania ofert wchodzi minimum dwóch przedstawicieli właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy Wejherowo lub gminnej jednostki organizacyjnej organizującej konkursy wskazanych przez Wójta.
 4. O posiedzeniu komisji konkursowej jej członkowie powiadamiani są listownie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
 5. W przypadku wyłączenia z postępowania, nie wskazania osób reprezentujących organizacje pozarządowe w składzie komisji konkursowej lub nieobecności członków w pracach komisji konkursowej, posiedzenie odbywa się w zmniejszonym składzie pod warunkiem, że biorą w nim udział co najmniej 2 osoby.
 6. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 7. W pracach komisji konkursowej mogą brać udział z głosem doradczym także inne osoby, posiadające doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu.
 8. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, w przypadkach określonych w art. 15 ust. 2 da do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 9. Przewodniczącego komisji konkursowej wskazuje Wójt.
 10. Komisja konkursowa ocenia złożone oferty pod względem formalnym oraz merytorycznym.
 11. Spotkania komisji konkursowej są protokołowane przez pracownika właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy lub gminnej jednostki organizacyjnej organizującej konkursy.
 12. Przeprowadzona przez komisję konkursową ocena ofert oraz propozycja rozstrzygnięcia konkursu zostanie przedstawiona Wójtowi, który dokona ostatecznego wyboru i zdecyduje o wysokości dotacji.
 13. Decyzję o wyborze oferenta i udzielenia dotacji podejmuje Wójt.
 14. Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 15. Decyzja Wójta jest podstawą do zawarcia pisemnych umów z wybranymi oferentami, określających sposób i termin przekazania dotacji oraz jej rozliczenia.
 16. TWORZENIA PROGRAMU I PRZEBIEG KONSULTACJI

Tworzenie programu przebiegało w następujący sposób:

1) w Urzędzie Gminy Wejherowo przygotowano założenia projektu programu;

2) opublikowano projekt rocznego programu współpracy na stronie internetowej www.ugwejherowo.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo na tablicy ogłoszeń na okres od 21.10.2020 r. do 03.11.2020 r., celem zaznajomienia z treścią oraz składania opinii;

3) z  przeprowadzonych  konsultacji została sporządzona  notatka służbowa, zawierająca zgłoszone  uwagi   i wnioski do projektu programu;

4) sporządzono analizę uwag i wniosków zgłoszonych podczas konsultacji;

5) przygotowano projekt uchwały  w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, który został przedłożony Radzie Gminy Wejherowo do uchwalenia ( roczny program współpracy musi zostać uchwalony w roku poprzedzającym okres obowiązywania, czyli do dnia 30.11.2020 r.).

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania rocznego programu współpracy organizacje pozarządowe mogą zgłaszać na bieżąco Wójtowi Gminy Wejherowo poprzez Referat Oświaty i Spraw Społecznych. Uzyskane w ten sposób informacje będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej i przyszłej współpracy Gminy Wejherowo z organizacjami pozarządowymi.
 2. Wójt w terminie do 31 maja 2022 r. przedłoży Radzie Gminy Wejherowo sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy na rok 2021.
 3. Wzory dokumentów związanych ze zleceniem zadań publicznych do realizacji określają rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego:

1) Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru ofert i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055),

2) Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 122/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 16 października 2020 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII

Projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Wejherowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

1. Podmiot zgłaszający:

(nazwa organizacji i adres)

 

 

2. Osoba upoważniona do kontaktu:

– imię i nazwisko

– nr telefonu

– adres pocztowy/e-mail

 

 

 

 

 

 

3. Wskazanie dotychczasowego zapisu w projekcie konsultowanego dokumentu, który wymaga zmiany

( paragraf, ustęp, punkt).

 

 

 

4. Prezentowane stanowisko na temat wskazanego fragmentu.

 

 

5. Proponowane zmienione brzmienie zapisu lub treść nowego przepisu do którego donosi się uwaga.

 

 

6. Uzasadnienie wprowadzonych zmian.

 

7. Inne uwagi i propozycje:

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….                                                                   ……………………………

Pieczęć/nazwa organizacji składającej formularz                                  Podpis osoby reprezentującej

 

_____________________________________________________________

“Akademia Siatkówki Daniela Plińskiego” – uproszczona oferta na realizację zadania publicznego gminy Wejherowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod tytułem: „Trenuj siatkówkę z mistrzami”.

Urząd Gminy Wejherowo informuje, iż w dniu 14.01.2020 r.  Akademia Siatkówki Daniela Plińskiego z siedzibą przy ul. Szyprów 21 w Pucku (84-100) z własnej inicjatywy złożyła uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego gminy Wejherowo  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod tytułem: „Trenuj siatkówkę z mistrzami”. Realizacja zadania publicznego odbyłaby się w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 688, 1570, 2020). W związku z powyższym oferta zostaje upubliczniona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej www.ug.wejherowo.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo. Wszelkie uwagi dotyczące uproszczonej  oferty należy kierować  na piśmie do Urzędu Gminy Wejherowo, w terminie 7 dni od dnia jej udostępnienia,  tj. od 21.01.2020 r.

______

___________________________________________________________________________

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR 5/2020 WÓJTA GMINY WEJHEROWO
z dnia 08.01.2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku.

TREŚĆ ZARZĄDZENIA <<POBIERZ>>

Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Wejherowo ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2020 rok.

ZARZĄDZENIE NR 175/2019 WÓJTA GMINY WEJHEROWO <<Pobierz>>

Oferty dotyczące wsparcia realizacji zadań publicznych Gminy Wejherowo w zakresie zadań objętych niniejszym konkursem należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.12.2019 r. (piątek) w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo do godz. 15.30 – osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Wejherowo).

Informujemy, że od dnia 1 marca 2019 r. zmieniły się wzory ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych zleconych w ramach otwartych konkursów ofert, zgodnie z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). Prosimy o zastosowanie nowych wzorów do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2020 rok.

Wzór oferty zadania publicznego 2019 <<Pobierz>>

Wzór sprawozdania 2019 <<Pobierz>>

Konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020

Informujemy, iż Wójt Gminy Wejherowo zarządza konsultacje projektu uchwały dotyczącej „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”. Przygotowano wstępny projekt rocznego programu współpracy, który przedkładamy do konsultacji, w związku z czym istnieje możliwość zgłaszania uwag i sugestii w odniesieniu do zapisów tego dokumentu.Opinie do projektu “Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi” należy nadsyłać na odpowiednim formularzu (załącznik nr 2 do zarządzenia) w terminie od 25 października 2019 r. do 8 listopada 2019 r., osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub
pisemnie na adres: Urząd Gminy w Wejherowie, ul. Transportowa 1, 84 – 200 Wejherowo z dopiskiem na kopercie „Konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020”.

Zarządzenie Wójta Gminy Wejherowo Nr 157/2019 <<Pobierz>>

“Akademia Siatkówki Daniela Plińskiego” – uproszczona oferta na realizację zadania publicznego gminy Wejherowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod tytułem: „Akademia Siatkówki Daniela Plińskiego”.

Urząd Gminy Wejherowo informuje, iż w dniu 28.08.2019 r.  Akademia Siatkówki Daniela Plińskiego z siedzibą przy ul. Szyprów 21 w Pucku (84-100) z własnej inicjatywy złożyła uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego gminy Wejherowo  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod tytułem: „Akademia Siatkówki Daniela Plińskiego ”. Realizacja zadania publicznego odbyłaby się na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 688). W związku z powyższym oferta zostaje upubliczniona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej www.ug.wejherowo.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo. W terminie 7 dni od udostępnienia uproszczonej oferty tj. od 02.09.2019 r. istnieje możliwość zgłaszania na piśmie do Urzędu Gminy Wejherowo ewentualnych spostrzeżeń, uwag    i sugestii.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

“Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział w Wejherowie” – uproszczona oferta na realizację zadania publicznego gminy Wejherowo z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem: „Koncert poświęcony twórczości Jana Trzepczyka”.

Urząd Gminy Wejherowo informuje, że Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział w Wejherowie z siedzibą przy Placu Jakuba Wejhera 11 w Wejherowie (84-200) z własnej inicjatywy złożyła uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem: „Koncert poświęcony twórczości Jana Trzepczyka”. Realizacja zadania publicznego odbyłaby się na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 688). W związku z powyższym oferta zostaje upubliczniona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej www.ug.wejherowo.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo. W terminie 7 dni od udostępnienia uproszczonej oferty tj. od 29.07.2019 r. istnieje możliwość zgłaszania na piśmie do Urzędu Gminy Wejherowo ewentualnych spostrzeżeń, uwag i sugestii.

__________________________________________________

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2019 rok

 

Informujemy, że od dnia 1 marca 2019 r. zmieniły się wzory ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych zleconych w ramach otwartych konkursów ofert, zgodnie z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). Prosimy o zastosowanie nowych wzorów do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
WZÓR OFERTY ZADANIA PUBLICZNEGO 2019WZÓR SPRAWOZDANIA 2019Z dniem 1 marca 2019 r. zmieniły się również wzory uproszczonych ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych zleconych z pominięciem otwartych konkursów tzw. „mały grant” ofert, zgodnie z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2055)UPROSZCZONY WZÓR OFERTY ZADANIA PUBLICZNEGO 2019UPROSZCZONY WZÓR SPRAWOZDANIA 2019Jednocześnie informujemy, iż do zadań zleconych w konkursach ogłoszonych przed dniem 1 marca 2019 r. stosuje się dotychczasowe wzory sprawozdań.

————————————————————————————————————————

Stowarzyszenie Nasze Bolszewo – uproszczona oferta na realizację zadania publicznego Gminy Wejherowo z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem „Wyjazd poznawczy – szlakami miasta Toruń”.

Urząd Gminy Wejherowo informuje, że w dniu 16.05.2019 r. Stowarzyszenie Nasze Bolszewo z siedzibą przy ul. Leśnej 21a w Bolszewie (84-239) z własnej inicjatywy złożyła uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem „Wyjazd poznawczy – szlakami miasta Toruń”. Realizacja zadania publicznego odbyłaby się na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 668). W związku z powyższym oferta zostaje upubliczniona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej www.ug.wejherowo.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo. Urząd Gminy Wejherowo zastrzega, iż złożenie uproszczonej oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w uproszczonej ofercie. W taki przypadku należy sporządzić zaktualizowaną szacunkową kalkulacje kosztów realizacji zadania publicznego do przyznanej kwoty. W terminie 7 dni od udostępnienia uproszczonej oferty istnieje możliwość zgłaszania na piśmie do Urzędu Gminy Wejherowo ewentualnych spostrzeżeń, uwag i sugestii.

————————————————————————————————————————-

Koło Gospodyń Wiejskich w Bolszewie – uproszczona oferta na realizację zadania publicznego Gminy Wejherowo z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem „Majówka na ludowo”.

Urząd Gminy Wejherowo informuje, że w dniu 26.04.2019 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Bolszewie  z siedzibą przy ul. Reja 9 w Bolszewie (84-239) z własnej inicjatywy złożyła uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem „Majówka na ludowo”. Realizacja zadania publicznego odbyłaby się na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 668). W związku z powyższym oferta zostaje upubliczniona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej www.ug.wejherowo.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo. Urząd Gminy Wejherowo zastrzega, iż złożenie uproszczonej oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w uproszczonej ofercie. W taki przypadku należy sporządzić zaktualizowaną szacunkową kalkulacje kosztów realizacji zadania publicznego do przyznanej kwoty. W terminie 7 dni od udostępnienia uproszczonej oferty tj. od 30.04.2019 r. istnieje możliwość zgłaszania na piśmie do Urzędu Gminy Wejherowo ewentualnych spostrzeżeń, uwag i sugestii.

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY WEJHEROWO Z ZAKRESU WYPOCZYNKU ZIMOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY, WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO NA 2019 ROK.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY WEJHEROWO Z ZAKRESU WYPOCZYNKU ZIMOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY, WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO NA 2019 ROK.

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Konsultacje społeczne w sprawie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019

Informujemy, iż Urząd Gminy Wejherowo opracowuje projekt uchwały „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”. Przygotowano wstępny projekt rocznego programu współpracy, który przedkładamy do konsultacji.

W związku z powyższym istnieje możliwość  zgłaszania uwag i sugestii w odniesieniu do zapisów tego dokumentu na formularzu konsultacji.

Uwagi do rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi należy nadsyłać na   formularzu konsultacji w terminie od dnia 30 października 2018 roku do dnia 9 listopada 2018 roku drogą elektroniczną na adres: sport@ug.wejherowo.pl, osobiście w Biurze Obsługi Klienta  lub pisemnie na adres: Urząd Gminy w Wejherowie, ul. Transportowa 1, 84 – 200 Wejherowo z dopiskiem na kopercie „ Konsultacje społeczne Rocznego Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019”. Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Oświaty i Spraw Społecznych przy Urzędzie Gminy Wejherowo.

Projekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz formularz konsultacji dostępne poniżej.

 

Załącznik do Uchwały Nr ………………..

Rady Gminy Wejherowo z dnia………………..2018 r.

Roczny Program Współpracy Gminy Wejherowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2019 rok.

 I. CELE PROGRAMU

 1. Celem głównym programu jest budowanie, włączanie i umacnianie współpracy na zasadzie partnerstwa

pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi, w szczegółowości poprzez:

 • zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Wejherowo;
 • wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych;
 • rozwijanie partnerstwa publiczno – społecznego;
 • wzmacnianie rozwoju społeczeństwa
  1. Celami szczegółowymi programu są:
 • poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Wejherowo;
 • umacnianie świadomości społecznej mieszkańców, co w konsekwencji powoduje udział mieszkańców w życiu społecznym;
 • stwarzanie warunków    do zwiększenia aktywności  i zaangażowania   organizacji pozarządowych

w rozwiązywaniu lokalnych problemów;

 • wprowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych metod realizacji zadań publicznych;
 • wykorzystanie potencjału merytorycznego organizacji pozarządowych w zakresie rozpoznawania potrzeb

społeczności lokalnej, a tym samym właściwego planowania nowych rozwiązań doraźnych i strategicznych;

 • racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych;
 • integracja organizacji lokalnych obejmujących zakresem działania zadania publiczne;
 • odciążenie budżetu Gminy Wejherowo poprzez wspieranie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe;
 • realizacja założeń strategii rozwoju Gminy Wejherowo;
 • promocja organizacji Gminy Wejherowo;
 • promowanie i wzmacnianie postaw

II.    ZASADY WSPÓŁPRACY

Współpraca Gminy Wejherowo z organizacjami pozarządowymi odbywa się w oparciu o następujące

zasady:

 • pomocniczości (polega na przekazywaniu szczeblom wyższym tego, czego nie mogą zrobić szczeble niższe);
 • suwerenności stron (celowo wprowadzona przez ustawodawcę, aby zapobiegać zdominowaniu organizacji przez administrację);
 • partnerstwa (organizacje pozarządowe uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemu oraz wykonywaniu zadań publicznych);
 • efektywności (organ administracji wybiera organizację najefektywniejszą, zdolną finansowo i organizacyjnie do wykonania zadania);
 • uczciwej konkurencji (co zapobiega faworyzowaniu organizacji z powodów politycznych);

 

 • jawności (powierzenie zadań        odbywa się według        jasnych         zasad, z przestrzeganiem jawności działań).

III.   ZAKRES PRZEDMIOTOWY

Przedmiotem współpracy  Gminy   Wejherowo   z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego jest:

 • realizacja zadań Gminy Wejherowo określonych w ustawie;
 • podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy Wejherowo;
 • określenie potrzeb społecznych i sposobu ich

IV.    OKRES REALIZACJI PROGRAMU

Niniejszy Program obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Konkursy na realizację zadań publicznych będą ogłaszane nie wcześniej niż po przekazaniu i przyjęciu przez Radę Gminy Wejherowo projektu budżetu na 2019 rok.

V.    FORMY WSPÓŁPRACY

Współpraca Gminy Wejherowo z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywać się będzie w szczególności w wymienionych formach:

 • O charakterze finansowym  – zlecania   organizacjom pozarządowym   oraz   podmiotom   wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych gminy

– na zasadach określonych w ustawie, poprzez:

 1. powierzanie wykonywania zadań       publicznych        wraz         z udzieleniem        dotacji na finansowanie ich realizacji,
 2. wspieranie takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;

2)        O charakterze pozafinansowym:

 1. wzajemnym informowaniu się          o planowanych          kierunkach działalności

i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,

 1. konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi      oraz        podmiotami        wymienionymi

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

 1. tworzeniu w miarę        potrzeby        wspólnych zespołów       o charakterze       doradczym

i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych

organów gminy oraz określanie przedmiotu ich działania,

 1. współpracy i udzielania      pomocy       w zakresie      pozyskiwania środków     finansowych z innych źródeł poprzez informowanie organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych

w art. 3 ust. 3 ustawy o możliwości pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł oraz udzielania pomocy na wniosek zainteresowanej organizacji i podmiotu w zakresie wypełniania wniosków,

 1. bieżącym poradnictwie i pomocy, organizowaniu szkoleń, mających na celu zwiększenie profesjonalizacji działań organizacji pozarządowych z terenu Gminy, pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy organizacji pozarządowych,
 2. przekazywaniu informacji o dostępnych programach pomocowych, szkoleniach, konferencjach za

pośrednictwem poczty elektronicznej,

 1. udzielaniu rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą Wejherowo, które ubiegają się

o dofinansowanie z innych źródeł, w tym w szczególności z Unii Europejskiej,

 1. promocji działalności organizacji pozarządowych w szczególności  poprzez   zamieszczanie  lub przekazywanie na wniosek organizacji lub podmiotu informacji dotyczących nowych inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty na stronie internetowej Urzędu Gminy Wejherowo.

VI.    PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

 

Ustala się na 2019 rok priorytetową strefę zadań publicznych Gminy, które mogą być zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanej dalej “ustawą” w zakresie:

 • ochrony i promocji zdrowia;
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji, promowanie aktywności oraz integracji osób niepełnosprawnych;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty i wychowania;
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 • ratownictwa i ochrony ludności;
 • turystyki, w tym promocji lokalnych produktów turystycznych, krajoznawstwa, ochrony środowiska;
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych zagrożeniem społecznym;
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

VII.   SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

 1. W realizacji programu uczestniczą:
 • Rada Gminy Wejherowo i jej Komisje, w zakresie:
  1. wytyczania polityki społecznej i finansowej gminy,
  2. utrzymywania kontaktów pomiędzy          poszczególnymi          komisjami stałymi,

a organizacjami pozarządowymi, realizującymi zadania w obszarach będących jednocześnie obszarami

działań komisji;

 • Wójt Gminy Wejherowo w zakresie realizacji
  1. Zlecanie zadań odbywa się      po       przeprowadzeniu      otwartego       konkursu                     ofert, ogłaszanego   i przeprowadzonego  w oparciu   o przepisy   ustawy   o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie.
  2. Wójt Gminy  Wejherowo biorąc  pod uwagę celowość        realizacji zadania publicznego oraz wysokość posiadanych środków   finansowych może   je zlecić   z pominięciem   otwartego   konkursu   ofert   w oparciu  o art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  3. Wysokość maksymalnego wsparcia zadania może wynieść:
 • do 100% wartości projektu – w przypadku zlecenia zadania przez Gminę;
 • do 80 % wartości projektu gdy dofinansowane jest zadanie realizowane z inicjatywy organizacji pozarządowej.

 

 

 1. Ze środków przewidzianych w budżecie gminy nie mogą być dofinansowane zbiórki prowadzone przez organizacje pozarządowe na rzecz osób
 2. Środki uzyskane z dotacji nie mogą być wykorzystywane na:
 • budowę, zakup nieruchomości lub lokali, zakup gruntów;
 • koszty działalności politycznej i religijnej;
 • zadania inwestycyjne;
 • koszty związane z utrzymaniem siedziby organizacji pozarządowych;
 • działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku
  1. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z adresatami programu jest prowadzenie przez organizacje działalności na terenie Gminy Wejherowo lub na rzecz jej mieszkańców.
 1. W celu realizacji programu i innych zadań wynikających z ustawy Wójt wskazuje właściwą komórkę organizacyjną Urzędu lub gminną jednostkę organizacyjną organizującą konkursy. Wójt określa szczegółowe warunki konkursów, powołuje komisje konkursowe i dokonuje rozstrzygnięcia
 2. Uruchomienie przyznanych środków następuje    jednorazowo      lub       w kilku       ratach,

w zależności      od       specyfiki      wykonywanego      zadania      i postanowień      zawartej       umowy, na podstawie dokumentu „wniosek o uruchomienie środków z budżetu gminy”.

VIII.   WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

 1. W roku 2019 na współpracę Gminy Wejherowo z organizacjami pozarządowymi na podstawie niniejszego programu planuje się kwotę na zadania publiczne w wysokości nie mniejszej niż 80.000,00 zł. (osiemdziesiąt tysięcy złotych).
 2. Ostateczna wysokość środków, o której mowa w ust. 1, określona zostanie przez Radę Gminy Wejherowo w uchwale budżetowej na rok

IX.  SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

 1. Wójt Gminy Wejherowo w trakcie wykonywania zadania przez organizacje pozarządowe sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu środków finansowych. W ramach kontroli upoważniony pracownik urzędu lub gminnej jednostki organizacyjnej może badać dokumenty, kontrolować sposób wykonywania zadania (czyli wizytować zajęcia, zawody, spotkania itp.) i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania. Kontrolowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji w terminie określonym przez kontrolującego.
 2. Wójt Gminy Wejherowo może żądać częściowych sprawozdań z wykonywanych zadań, a jednostki realizujące zlecone zadania zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z

X.      TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

 1. Komisja konkursowa do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert powoływana jest zarządzeniem

Wójta niezwłocznie po zamknięciu konkursu ofert.

 1. Każdorazowo przed podjęciem decyzji o przyznaniu dotacji, Wójt zasięga opinii komisji
 2. Do każdego konkursu powoływana jest odrębna komisja
 3. W skład komisji konkursowej powoływanej do zaopiniowania ofert wchodzi minimum dwóch przedstawicieli właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy Wejherowo lub gminnej jednostki organizacyjnej organizującej konkursy wskazanych przez Wójta oraz może dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych przez nie, z wyłączeniem osób biorących udział w
 4. O posiedzeniu   komisji   konkursowej   jej członkowie  powiadamiani są  listownie,   telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 3 dni przed planowanym terminem
 5. W przypadku wyłączenia z postępowania lub nieobecności członków komisji, posiedzenie odbywa się

w zmniejszonym składzie     pod       warunkiem, że biorą     w nim udział      co       najmniej 2 osoby.

 1. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 2. W pracach komisji konkursowej mogą brać udział z głosem doradczym także inne osoby, posiadające doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem
 3. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, w przypadkach określonych w art. 15 ust. 2 da do ustawy o działalności pożytku publicznego i o
 4. Przewodniczącego komisji konkursowej wskazuje Wójt.
 5. Komisja konkursowa ocenia złożone oferty pod względem formalnym oraz

 

 1. Spotkania komisji konkursowej są protokołowane przez pracownika właściwej komórki organizacyjnej

Urzędu Gminy lub gminnej jednostki organizacyjnej organizującej konkursy.

 1. Przeprowadzona przez komisję konkursową ocena ofert oraz propozycja rozstrzygnięcia konkursu zostanie przedstawiona Wójtowi, który dokona ostatecznego wyboru i zdecyduje o wysokości
 2. Decyzję o wyborze oferenta i udzielenia dotacji podejmuje Wójt.
 3. Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu
 4. Decyzja Wójta jest podstawą do zawarcia pisemnych umów z wybranymi oferentami, określających

sposób i termin przekazania dotacji oraz jej rozliczenia.

XI.    INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEGU KONSULTACJI

Tworzenie programu przebiegało w następujący sposób:

 • w Urzędzie Gminy Wejherowo przygotowano założenia projektu programu;
 • udostępniono projekt rocznego programu współpracy na stronie internetowej Gminy Wejherowo, a także poinformowano telefonicznie oraz elektronicznie organizacje w celu konsultacji w terminie 10 dni (od 30.10.2018 r. do 09.11.2018 r.);
 • z przeprowadzonych  konsultacji została sporządzona  notatka służbowa, zawierająca zgłoszone  uwagi   i wnioski do projektu programu;
 • sporządzono analizę uwag i wniosków zgłoszonych podczas konsultacji;
 • przygotowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

XII.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania Rocznego Programu Współpracy organizacje pozarządowe mogą zgłaszać na bieżąco Wójtowi Gminy Wejherowo poprzez Referat Oświaty i Spraw Społecznych. Uzyskane w ten sposób informacje będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej i przyszłej współpracy Gminy Wejherowo z organizacjami pozarządowymi.
 2. Wójt w terminie do 31 maja 2020 r. przedłoży Radzie Gminy Wejherowo sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy na rok
 3. Wzory dokumentów związanych ze zleceniem zadań publicznych do realizacji określają dwa rozporządzenieMinistra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
 • z dnia 14 kwietnia  2016 r.  w sprawie  uproszczonego  wzoru  oferty  i uproszczonego  wzoru  sprawozdania  z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 570);
 • z dnia 17 sierpnia 2016 w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300).

FORMULARZ DO KONSULTACJI

Projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Wejherowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

 

 

1. Podmiot zgłaszający:

(nazwa organizacji i adres)

 

 

 

 

2. Osoba upoważniona do kontaktu:

– imię i nazwisko

– nr telefonu

– adres pocztowy/e-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Wskazanie dotychczasowego zapisu w projekcie konsultowanego dokumentu, który wymaga zmiany

( paragraf, ustęp, punkt).

 

 

 

 

 

4. Prezentowane stanowisko na temat wskazanego fragmentu.

 

 

 

 

5. Proponowane zmienione brzmienie zapisu lub treść nowego przepisu do którego donosi się uwaga.

 

 

 

 

6. Uzasadnienie wprowadzonych zmian.

 

 

 

7. Inne uwagi i propozycje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………….                                                     ………………………………………………………

Pieczęć organizacji/podmiotu składającego formularz                                  podpisy osoby reprezentującej

http://bip.ugwejherowo.pl/dokumenty/4396

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Wynik otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu(II konkurs) w 2018 roku

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Wójt Gminy Wejherowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w roku 2018 zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

 1. Rodzaj wspieranych zadań publicznych Gminy Wejherowo i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację.
 2. UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

(DRUGI OTWARTY KONKURS OFERT  NA WYŻEJ WYMIENIONE ZADANIE PUBLICZNE W 2018  ROKU)

Na realizację przedmiotowego zadania publicznego przeznacza się kwotę 9.000,00 zł

(słownie: dziewięć tysięcy złotych)

 1. WYPOCZYNEK LETNI DZIECI I MŁODZIEŻY

Na realizację przedmiotowego zadania publicznego przeznacza się kwotę 40.000,00 zł

(słownie: czterdzieści tysięcy złotych)

 Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy Wejherowo dla organizacji pozarządowych w formie dotacji na zadania publiczne realizowane w 2017 r.:

– upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)

– wypoczynek letni dzieci i młodzieży –  40.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

 1. Warunki konkursu:
 2. Zasady przyznawania dotacji.
 3. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Wejherowo.
 4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie.
 5. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się tylko w formie wsparcia jego realizacji.
 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.
 7. Podmiot, któremu przyznano dotację zobowiązany jest do złożenia przed zawarciem umowy:

– aktualnego harmonogramu realizacji zadania,

– korekty przewidywanej kalkulacji kosztów (w przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana w ofercie, a także w przypadku przyznania środków finansowych przez inny organ administracji, gdy oferent ubiegał się o dotację na realizację tego samego zadania).

 1.   Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy oferentów uprawnionych, których oferty będą wyłonione w drodze konkursu.
 2. Dofinansowanie nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów zadania.
 3. Termin i warunki realizacji zadania.
 4. 1. Zadanie musi być wykonane w roku 2018, przy czym początek wydatkowania przyznanych środków finansowych pochodzących z dotacji może nastąpić nie wcześniej niż od daty podpisania umowy, a zakończenie zadania musi nastąpić do dnia 15 grudnia 2018 roku (upowszechnianie kultury fizycznej i sportu) oraz do 30 września 2018 roku (wypoczynek letni dzieci i młodzieży). Do rozliczenia kosztów zadania będą rozpatrywane tylko wydatki poniesione od daty podpisania umowy do końca terminu realizacji zadania.
 5. Zadanie musi być zrealizowane z najwyższą starannością w zakresie opisanym w ofercie zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi przepisami.

III. Termin i warunki składania ofert.

 1. Oferty dotyczące wsparcia realizacji zadań publicznych Gminy Wejherowo w zakresie zadań objętych niniejszym konkursem należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.06.2018 r. (wtorek) w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo do godz. 15.30 – osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Wejherowo).

2.Ofertę realizacji zadania publicznego należy sporządzić czytelnie i przejrzyście w formie papierowej według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert          i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.  z 2016 r., poz. 1300).

3.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić:

– pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres (pieczątka organizacji),

– numer zadania publicznego (I, II),

– rodzaj zadania publicznego (upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, wypoczynek letni dzieci i młodzieży),

– tytuł zadania publicznego, jakiego zamierza podjąć się wnioskodawca.

4.Oferta winna być złożona z następującymi wymaganymi załącznikami:
1) kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (do pobrania pod adresem: (https://ems.ms.gov.pl),

2) inny rejestr/ewidencja, zgodnie z aktualnym stanem faktycznym i prawnym                   – zaświadczenie o wpisie  Klubu Sportowego/UKS-u do ewidencji prowadzonej przez starostę, zawierające następujące informacje:

 1. a) data wpisu i numer i numer ewidencyjny,
 2. b) imiona i nazwiska oraz daty urodzenia członków komitetu założycielskiego,
 3. c) nazwa, siedziba oraz adres klubu sportowego,
 4. d) imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej na kadencję,
 5. e) informacje o statucie: data jego uchwalenia, data zmiany statutu,
 6. f) dane osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych,
 7. g) cel działania,
 8. h) teren działania,
 9. i) data wykreślenia klubu sportowego z ewidencji,
 10. j) inne uwagi.

3) aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu – statut,
4)  w przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników, przy czym do pozostałych ofert należy załączyć oświadczenie, do której oferty załączniki dostarczono.

 1. Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
 2. Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert następuje niezwłocznie po wyborze ofert.
 3. Wszystkie oferty złożone będą podlegały ocenie formalnej o merytorycznej przeprowadzonej na podstawie karty oceny. Wyboru oferty dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:

– formalne:

1) oferta została złożona w zamkniętej kopercie, na której umieszczono pełną nazwę oferenta, jego adres i tytuł zadania,

2) czy oferta została złożona terminowo i w odpowiednim miejscu,

3) czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru,

4) czy zadanie mieści się w celach statutowych organizacji,

5) czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu,

6) czy do oferty dołączone zostały wymagane załączniki,

7) czy formularz oferty został wypełniony w wymaganych polach.

– merytoryczne:

1) wykazana potrzeba realizacji zadania publicznego,

2) adresaci zadania, w tym ich opis i liczba,

3) planowane działania w zakresie realizacji zadania i ich spójność z celem,

4) spójność opisu działań z harmonogramem i kosztorysem,

5) realność kosztów i poprawność ich wyliczeń,

6) udział dotacji w całkowitych kosztach zadania,

7) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez podmiot,

8) planowany przez podmiot udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

9) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenie wolontariuszy i prace społeczną członków,

10) doświadczenie w realizacji podobnych zadań oraz dotychczasowa współpraca organizacji z gminą Wejherowo,

11) posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe,

12) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które           w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorące pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

3.Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Wejherowo, który dokonuje wyboru ofert prawidłowo złożonych, najlepiej służących realizacji zadań w ramach zadań, o których mowa w ogłoszeniu. Oferty przed ostateczną decyzją Wójta Gminy Wejherowo opiniuje komisja konkursowa powołana przez Wójta. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.ugwejherowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo.

 1. Wójt unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub jeżeli żadna z ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.
 2. Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy podmioty uprawnione, których oferty będą wyłonione w drodze konkursu. Możliwe jest dofinansowanie więcej niż jednej oferty, dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowanie żadnej z ofert.
 3. Od rozstrzygnięcia konkursu w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego. Każdy oferent w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru ofert lub odrzucenia oferty.
 4. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania Wójt zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami. W tym przypadku przed podpisaniem umowy konieczne będzie złożenie aktualizacji harmonogramu/kosztorysu realizacji zadania publicznego.
 5. W konkursie nie będą brały udziały oferty, które:
  1) zostały złożone po terminie,
  2) zostały złożone przez oferenta nieuprawnionego do ubiegania się o dotację,
  3) są niezgodne z warunkami udziału w konkursie np. proponowane działania nie wchodzą w zakres konkursu,

4) są niekompletne i nieprawidłowo wypełnione.

 1. Ogólne zasady realizacji zadań.
 2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy Wejherowo, a podmiotem otrzymującym dotację.
 3. Warunkiem przekazania dotacji będzie zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2016 r. poz. 1300).
 4. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania publicznego zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania w terminie wskazanym w umowie (30dni). Sprawozdanie wypełnione w sposób czytelny powinno zostać złożone według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2016 r. poz. 1300).
 5. Zleceniodawca może wskazać do sfinansowania wybrane przez siebie działania wykazane przez zleceniobiorcę w harmonogramie realizacji zadania publicznego i na ich realizację podpisać z nim umowę.
 6. Podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy Wejherowo jest zobowiązany do dostarczenia na wezwanie przez pracownika nadzorującego merytorycznie wykonywanie zadania:

1) zapłaconych dokumentów finansowo-księgowych dokumentujących pokrycie kosztów z dotacji przekazanej przez Urząd Gminy Wejherowo,

2) zapłaconych dokumentów finansowo księgowych dokumentujących pokrycie kosztów ze środków własnych i innych niż przekazana dotacja przez Urząd Gminy Wejherowo,

3) materiałów dokumentujących działania faktycznie podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu).

 1. Stwierdzone uchybienia w realizacji zadań zleconych wpływają na ogólną ocenę zleceniobiorcy przy zlecaniu i przy udzielaniu środków finansowych w kolejnych latach.
 2. Nierozliczenie się w terminie lub brak dokonania zwrotu środków finansowych z poprzednich umów z danym oferentem skutkuje nie rozpatrywaniem złożonej oferty w konkursie.
 3. Podmiot realizujący zlecone zadanie zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania o planowanych zmianach dotyczących osób odpowiedzialnych za realizację projektu oraz o ewentualnych wydarzeniach losowych, które mogły wpłynąć na realizację zadania.
 4. Warunkiem rozliczenia dotacji jest zaakceptowanie złożonego sprawozdania przez Wójta Gminy Wejherowo.

Informacje w zakresie konkursu udzielane są przez Referat Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Wejherowo pod nr tel. (58) 677 96 09.

Druk_oferty_na_realizacje_zadania_publicznego_na_2018_ro

Druk_sprawozdania_koncowego_z_realizacji_zadania_publicznego

—————————————————————————————-

Koło Gospodyń Wiejskich w Bolszewie – uproszczona oferta na realizację zadania publicznego Gminy Wejherowo z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem „Majówka na ludowo”.

Urząd Gminy Wejherowo informuje, że w dniu 27.03.2018 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Bolszewie  z siedzibą przy ul. Reja 9 w Bolszewie (84-239) z własnej inicjatywy złożyła uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem „Majówka na ludowo”. Realizacja zadania publicznego odbyłaby się na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1817 z późn. zmianami). W związku z powyższym oferta zostaje upubliczniona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej www.ug.wejherowo.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo. Urząd Gminy Wejherowo zastrzega, iż złożenie uproszczonej oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w uproszczonej ofercie. W taki przypadku należy sporządzić zaktualizowaną szacunkową kalkulacje kosztów realizacji zadania publicznego do przyznanej kwoty. W terminie 7 dni od udostępnienia uproszczonej oferty tj. od 04.04.2018 r. istnieje możliwość zgłaszania na piśmie do Urzędu Gminy Wejherowo ewentualnych spostrzeżeń, uwag i sugestii.

______________________________________________________________________________

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kąpino Eco – Kąpino – uproszczona oferta na realizację zadania publicznego Gminy Wejherowo z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem „Kąpinówka po Kaszubsku”.

Urząd Gminy Wejherowo informuje, że w dniu 06.03.2018 r. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kąpino Eco – Kąpino  z siedzibą przy ul. Modrzewiowej 4 w Kąpinie (84-200) z własnej inicjatywy złożyła uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem „Kąpinówka po Kaszubsku”. Realizacja zadania publicznego odbyłaby się na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1817 z późn. zmianami). W związku z powyższym oferta zostaje upubliczniona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej www.ug.wejherowo.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo. Urząd Gminy Wejherowo zastrzega, iż złożenie uproszczonej oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w uproszczonej ofercie. W taki przypadku należy sporządzić zaktualizowaną szacunkową kalkulacje kosztów realizacji zadania publicznego do przyznanej kwoty. W terminie 7 dni od udostępnienia uproszczonej oferty tj. od 12.03.2018 r. istnieje możliwość zgłaszania na piśmie do Urzędu Gminy Wejherowo ewentualnych spostrzeżeń, uwag i sugestii.

 

_______________________________________________________________________________

 

Wykaz przyznanych dotacji na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

W związku z upublicznieniem uproszczonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo informuje się, że nie zgłoszono żadnych uwag. Wójt Gminy Wejherowo działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznał ich celowość i udzielił poniższych dotacji:

 

Lp. Nazwa stowarzyszenia/organizacji pozarządowej Rodzaj  i tytuł zadania publicznego Gminy Wejherowo Przyznana kwota dotacji
1. Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo

Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży: „Wsparcie działań  zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży z Gminy Wejherowo”

3.000,00 zł
2. Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo Upowszechnianie kultury fizycznej     i sportu: „Wsparcie działań z zakresu szkolenia dzieci i młodzieży oraz udział w turniejach piłkarskich i Lidze Młodzików Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2017/2018 (1 runda) oraz 2018/2019 (2 runda)” 5.000,00 zł
3. Klub Sportowy Tytani Wejherowo Upowszechnianie kultury fizycznej     i sportu: „Zajęcia z piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży Gminy Wejherowo” 3.000,00 zł
4. Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki Shotokan Upowszechnianie kultury fizycznej     i sportu: „Zorganizowanie międzynarodowego turnieju karate w hali widowiskowo – sportowej w Bolszewie” 2.500,00 zł
5. Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki Shotokan Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży: „Wypoczynek zimowy w Jastrzębiej Górze” 3.000,00 zł
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Bolszewie Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: „Zawody sportowo – pożarnicze jednostek OSP” 3.000,00 zł
7. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Barka Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: „wyjazdowe zajęcia sportowe i rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych” 1.000,00 zł

___________________________________________________________________________

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Barka – Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego Gminy Wejherowo z zakresu upowszechniania kultury fizyczne i sportu pod tytułem „Wyjazdowe zajęcia sportowe i rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych”.

Urząd Gminy Wejherowo informuje, że w dniu 05.02.2018 r. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Barka  z siedzibą przy ul. Hallera 1a w Wejherowie (84-200) z własnej inicjatywy złożyła uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kulturze  fizycznej i sportu pod tytułem „Wyjazdowe zajęcia sportowe i rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych”. Realizacja zadania publicznego odbyłaby się na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1817 z późn. zmianami). W związku z powyższym oferta zostaje upubliczniona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej www.ug.wejherowo.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo. Urząd Gminy Wejherowo zastrzega, iż złożenie uproszczonej oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w uproszczonej ofercie. W taki przypadku należy sporządzić zaktualizowaną szacunkową kalkulacje kosztów realizacji zadania publicznego do przyznanej kwoty. W terminie 7 dni od udostępnienia uproszczonej oferty tj. od 05.02.2018 r. istnieje możliwość zgłaszania na piśmie do Urzędu Gminy Wejherowo ewentualnych spostrzeżeń, uwag i sugestii.

___________________________________________________________________________

Ochotnicza Straż Pożarna w  Bolszewie – Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego Gminy Wejherowo z zakresu upowszechniania kultury fizyczne    i sportu pod tytułem „Zawody sportowo – pożarnicze jednostek OSP”.

Urząd Gminy Wejherowo informuje, że w dniu 22.01.2018 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Bolszewie z siedzibą przy ul. Zamostnej 4a w Bolszewie (84-239) z własnej inicjatywy złożyła uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kulturze  fizycznej i sportu pod tytułem „Zawody sportowo – pożarnicze jednostek OSP”. Realizacja zadania publicznego odbyłaby się na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1817 z późn. zmianami). W związku z powyższym oferta zostaje upubliczniona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej www.ug.wejherowo.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo. Urząd Gminy Wejherowo zastrzega, iż złożenie uproszczonej oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w uproszczonej ofercie. W taki przypadku należy sporządzić zaktualizowaną szacunkową kalkulacje kosztów realizacji zadania publicznego do przyznanej kwoty. W terminie 7 dni od udostępnienia uproszczonej oferty tj. od 24.01.2018 r. istnieje możliwość zgłaszania na piśmie do Urzędu Gminy Wejherowo ewentualnych spostrzeżeń, uwag i sugestii.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo – Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży pod tytułem „Wsparcie działań z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży z Gminy Wejherowo”.

Urząd Gminy Wejherowo informuje, że w dniu 04.01.2018 r. Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo z siedzibą przy ul. Grottgera 10 w Wejherowie (84-200) z własnej inicjatywy złożył uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży pod tytułem „Wsparcie działań z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży z Gminy Wejherowo”. Realizacja zadania publicznego odbyłaby się na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1817 z późn. zmianami). W związku z powyższym oferta zostaje upubliczniona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej www.ug.wejherowo.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo. Urząd Gminy Wejherowo zastrzega, iż złożenie uproszczonej oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w uproszczonej ofercie. W terminie 7 dni od udostępnienia uproszczonej oferty tj. od 09.01.2018 r. istnieje możliwość zgłaszania na piśmie do Urzędu Gminy Wejherowo ewentualnych spostrzeżeń, uwag i sugestii.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo – Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego Gminy Wejherowo z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod tytułem „Wsparcie działań z zakresu szkolenia dzieci i młodzieży oraz udział w turniejach piłkarskich i Lidze Młodzików Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2017/2018 (2 runda) oraz 2018/2019 (1 runda)”.

Urząd Gminy Wejherowo informuje, że w dniu 04.01.2018 r. Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo z siedzibą przy ul. Grottgera 10 w Wejherowie (84-200) z własnej inicjatywy złożył uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kulturze  fizycznej i sportu pod tytułem „Wsparcie działań z zakresu szkolenia dzieci i młodzieży oraz udziału w turniejach piłkarskich i Lidze Młodzików Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2017/2018 (2 runda) oraz 2018/2019 (1 runda)”. Realizacja zadania publicznego odbyłaby się na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1817 z późn. zmianami). W związku z powyższym oferta zostaje upubliczniona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej www.ug.wejherowo.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo. Urząd Gminy Wejherowo zastrzega, iż złożenie uproszczonej oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w uproszczonej ofercie. W terminie 7 dni od udostępnienia uproszczonej oferty tj. od 09.01.2018 r. istnieje możliwość zgłaszania na piśmie do Urzędu Gminy Wejherowo ewentualnych spostrzeżeń, uwag i sugestii.

_____________________________________________________________________________

Klub Sportowy Tytani Wejherowo – Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego Gminy Wejherowo z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod tytułem „Zajęcia z piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży”.

Urząd Gminy Wejherowo informuje, że w dniu 05.01.2018 r. Klub Sportowy Tytani Wejherowo  z siedzibą przy ul. Rejtana 7/18 w Wejherowie (84-200) z własnej inicjatywy złożył uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kulturze  fizycznej i sportu pod tytułem „Zajęcia z piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży”. Realizacja zadania publicznego odbyłaby się na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1817 z późn. zmianami). W związku z powyższym oferta zostaje upubliczniona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej www.ug.wejherowo.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo. Urząd Gminy Wejherowo zastrzega, iż złożenie uproszczonej oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w uproszczonej ofercie. W terminie 7 dni od udostępnienia uproszczonej oferty tj. od 09.01.2018 r. istnieje możliwość zgłaszania na piśmie do Urzędu Gminy Wejherowo ewentualnych spostrzeżeń, uwag i sugestii.

 

 

 

_______________________________________________________________________________

Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki Shotokan – Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego Gminy Wejherowo z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod tytułem „Zorganizowanie międzynarodowego turnieju karate w hali widowiskowo – sportowej w Bolszewie”.

Urząd Gminy Wejherowo informuje, że w dniu 02.01.2018 r. Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki „Shotokan” z siedzibą przy ul. Żeromskiego 5 w Bolszewie (84-239) z własnej inicjatywy złożyło uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kulturze  fizycznej i sportu pod tytułem „Zorganizowanie międzynarodowego turnieju karate w hali widowiskowo – sportowej w Bolszewie”. Realizacja zadania publicznego odbyłaby się na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1817 z późn. zmianami). W związku z powyższym oferta zostaje upubliczniona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej www.ug.wejherowo.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo. Urząd Gminy Wejherowo zastrzega, iż złożenie uproszczonej oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w uproszczonej ofercie. W terminie 7 dni od udostępnienia uproszczonej oferty tj. od 04.01.2018 r. istnieje możliwość zgłaszania na piśmie do Urzędu Gminy Wejherowo ewentualnych spostrzeżeń, uwag i sugestii.

______________________________________________________________________________

Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki Shotokan – Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży pod tytułem „Wypoczynek zimowy w Jastrzębiej Górze”.

Urząd Gminy Wejherowo informuje, że w dniu 02.01.2018 r. Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki „Shotokan” z siedzibą przy ul. Żeromskiego 5 w Bolszewie (84-239) z własnej inicjatywy złożyło uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży pod tytułem „Wypoczynek zimowy w Jastrzębiej Górze”. Realizacja zadania publicznego odbyłaby się na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1817 z późn. zmianami). W związku z powyższym oferta zostaje upubliczniona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej www.ug.wejherowo.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo. Urząd Gminy Wejherowo zastrzega, iż złożenie uproszczonej oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w uproszczonej ofercie. W terminie 7 dni od udostępnienia uproszczonej oferty tj. od 04.01.2018 r. istnieje możliwość zgłaszania na piśmie do Urzędu Gminy Wejherowo ewentualnych spostrzeżeń, uwag i sugestii.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację
zadań publicznych Gminy Wejherowo w 2018 roku
w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury
fizycznej i sportu, kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.

UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 2018
LP. ORGANIZACJA POZARZĄDOWA NAZWA ZADANIA KWOTA DOTACJI
1.  

ORLE TO MY

FESTYN W BIAŁO – CZERWONYCH BARWACH 2.500,00 ZŁ
2. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GOŚCICINIE ZAWODY SPORTOWE WIEJSKICH DRUŻYN MŁODZIEŻOWYCH W PIŁKĘ NOŻNĄ 2.000,00 ZŁ
3. WEJHEROWSKA AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ BŁĘKITNI WEJHEROWO BŁĘKITNY MINI MUNDIAL W KĄPINIE 2018 3.000,00 ZŁ
4. KLUB SPORTOWY WEJHER LEKKOATLETYKA SPOSOBEM NA ŻYCIE 3.000,00 ZŁ
5. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BOLSZEWIE PROGRAM POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA „UMIEM PŁYWAĆ” 2.500,00 ZŁ
6. KATOLICKI KLUB SPORTOWY ORLE ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE Z ELEMENTAMI PIŁKI NOŻNEJ DLA DZIECI Z SOŁECTWA ORLE 2.000,00 ZŁ
7. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KNIEWIE RAJDY ROWEROWE W CELU POZNANIA HISTORI REGIONU, MIEJSC PAMIĘCI I ATRAKCJI ZIEMI WEJHEROWSKIEJ 500,00 ZŁ
8. OCHOTNICZA SATRAŻ POŻARNA W KNIEWIE WIOSŁA W DŁOŃ 500,00 ZŁ
9. STOWARZYSZENIE NASZE BOLSZEWO FESRYN RODZINNY – BOLSZEWO NA SPORTOWO 2.500,00 ZŁ
10. BOLSZEWSKI KLUB ROWEROWY CYKLISTA VI RODZINNY RAJD ROWEROWY 1.500,00 ZŁ
11. BOLSZEWSKI KLUB ROWEROWY CYKLISTA ROWEREM PO ZIEMI LIMANOWSKIEJ 4.000,00 ZŁ
12. BOLSZEWSKI KLUB ROWEROWY CYKLISTA BEZPIECZNE WAKACJE NA ROWERZE 500,00 ZŁ
13. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GNIEWOWA AKTYWNI MIESZKAŃCY GNIEWOWA POPRZEZ ZAJĘCIA NORDIC WALKING 2.000,00 ZŁ
14. KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE TURNIEJE STRZELECKIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WEJHEROWO 2.000,00 ZŁ
15. EMERYCI I RENCIŚCI GMINY WEJHEROWO TRENUJ Z NAMI NORDIC WALKING 1.500,00 ZŁ
16. EMERYCI I RENCIŚCI GMINY WEJHEROWO SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA W KAŻDYM WIEKU 2.000,00 ZŁ
17. ORLE TO MY BIEGI NA ORIENTACJE PO ORLU I LASACH PIAŚNICKICH 1.000,00 ZŁ
18. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W BOLSZEWIE W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH 2.000,00 ZŁ

 

 

KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2018
LP. ORGANIZACJA POZARZĄDOWA NAZWA ZADANIA KWOTA DOTACJI
1. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W BOLSZEWIE PROMOWANIE DOROBKU KULTURY LUDOWEJ KASZUB 5.000,00 ZŁ
2. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W BOLSZEWIE PALIMY ZNICZE NA CMENTARZU EWANGELICKIM 800,00 ZŁ
3. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GNIEWOWA MUZEUM, TEATR, KIN0 – KULTURA I SZTUKA WŚRÓD SENIORÓW GNIEWOWA 3.000,00 ZŁ
4. BAŁTYCKIE STOWARZYSZENIE MARYNISTÓW MARE NONSTRUM SZLAKI HISTORYCZNE KASZUBÓW – PLENER MALARSKI 3.000,00 ZŁ
5. STOWARZYSZENIE NASZE BOLSZEWO NASZA MAŁA OJCZYZNA – HISTORIA BOLSZEWA 1.000,00 ZŁ
6. KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE WYSTAWA Z OKAZJI 25-LECIA REAKTYWACJI BRACTWA KURKOWEGO 1.000,00 ZŁ
7. STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW GMINY WEJHEROWO KULTURA I TRADYCJE PODLASIA A KULTURA KASZUB, CECHY WSPÓLNE I RÓŻNICE 8.600,00 ZŁ
8. FUNDACJA SEDLAKA PIAŚNICA – KULTURA MIEJSCA 1.000,00 ZŁ
9. POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH – KOŁO POWIATOWE W WEJHEROWIE SZLAKIEM WIELKOPOLAN I ŚLĘŻAN 1.000,00 ZŁ
10. BOLSZEWSKI KLUB ROWEROWY CYKLISTA BOLSZEWO SZLAKIEM LATARNI I RYBAKÓW PÓŁNOCNYCH KASZUB 3.000,00 ZŁ
11. ORLE TO MY DZIECI Z ORLA POZNAJĄ TORUŃ – MIASTO KOPERNIKA I PIERNIKA 2.000,00 ZŁ

 

WYPOCZYNEK ZIMOWY DZIECI I MŁODZIEŻY 2018
LP. ORGANIZACJA POZARZĄDOWA NAZWA ZADANIA KWOTA DOTACJI
1. KOLEGIUM ZAKONU PIJARÓW W BOLSZEWA ZIMOWY WYPOCZYNEK DZIECI Z TERENU GMINY WEJEHROW 14.000,00 ZŁ

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

WYKAZ STOWARZYSZEŃ/ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z GMINĄ WEJHEROWO PRZY REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, WYPOCZYNKU LETNIEGO        I ZIMOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

 

 

Lp. Nazwa

organizacji pozarządowej/stowarzyszenia

Adres siedziby
1. Uczniowski Klub Sportowy

Olimp Bolszewo

ul. Leśna 34

84-239 Bolszewo

2. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kąpino Eco – Kąpino ul. Modrzewiowa 4

84-200 Kąpino

3. Fundacja Proaktywni Orle ul. Zamostna 48

84-252 Orle

4. Orle to MY ul. Boczna 1

84-252 Orle

5. Koło Gospodyń

Wiejskich Bolszewo

ul. Reja 9

84-239 Bolszewo

6. Stowarzyszenie Emerytów

i Rencistów Gminy Wejherowo

ul. Zamostna 1

84-239 Bolszewo

7. Stowarzyszenie Przyjaciół Gniewowa ul. Spacerowa 2

84-206 Gniewowo

8. Stowarzyszenia

Szansa dla Nas

Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 84-207 Koleczkowo
9. Młodzieżowy Klub Sportowy

ProFan Gościcino

ul. Słoneczna 40

84-241 Gościcino

10. Bolszewski Klub Rowerowy

Cyklista Bolszewo

 

ul. Zamostna 1

84-239 Bolszewo

11. Ochotnicza Straż Pożarna

w Bolszewie

ul. Szkolna 84

84-239 Bolszewo

12. Ochotnicza Straż Pożarna

w Kniewie

Aleja Lipowa 14

84-252 Kniewo

13. Ochotnicza Straż Pożarna

w Gościcinie

ul. Drzewiarza 22

84-241 Gościcino

14. Koło Gospodyń Wiejskich            w Kniewie Aleja Lipowa 102

84-252 Kniewo

15. Akademia Sportów Walki i Fitness „Free Fight” ul. Świerkowa 4

84-239 Bolszewo

16. Wejherowskim Hufcem Harcerzy ZHR im. Ochotniczej Kompani Harcerskiej ul. Strzelecka 7

84-200 Wejherowo

17. Kolegium Zakonu Pijarów Bolszewo ul. Konarskiego 1

84-239 Bolszewo

18. Karate Klub Wejherowo Os. 1000-lecia PP 15

84-200 Wejherowo

19. Polski Związek Niewidomych – Koło Powiatowe w Wejherowie ul. Ofiar Piaśnicy 22

84-200 Wejherowo

20. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Barka ul. Hallera 1

84-200 Wejherowo

21. Chór Mieszany Cantores Veiherovienses ul. Zamkowa 2a

84-200 Wejherowo

22. Stowarzyszenie Akademia Złotego Wieku
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie
 

 ul.Kwiatowa 17A

84-252 Orle

23. Stowarzyszenie Sportów Walki         i Lekkiej Atletyki Shotokan ul. Żeromskiego 5

84-239 Bolszewo

24. Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe ul. Harcerska 14/11

84-200 Wejherowo

25. Klub Sportowy Karate Sakura ul. Gdańska 14/65

84-230 Rumia

26. Wejherowska Akademia Piłki Nożnej Błękitni Wejherowo ul. Necla 4/16

84-200 Wejherowo

27. Klub Sportowy Tytani Wejherowo ul. Rejtana 7/18

84-200 Wejherowo

28. Wejherowski Klub Sportowy

Gryf Wejherowo

ul. Wzgórze Wolności 1

84-200 Wejherowo

29. Gminny Klub Piłkarski

Barca Bolszewo

ul. Grottgera 1c

84-200 Wejherowo

30. Wejherowskie Towarzystwo Cyklistów ul. Drzewiarza 2

84-241 Gościcino

31. Stowarzyszenie Miłośników Muzyki ul. Zamkowa 2a

84-200 Wejherowo

32. Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział w Wejherowie ul. Plac Jakuba Wejhera 11

84-200 Wejherowo

33. – Polski Związek Wędkarski Koło nr 80 Wejherowo

 

ul. Hallera 25

84-200 Wejherowo

34. Katolicki Klub Sportowy Orle ul. ZamoSTNA 2b

84-252 Orle

35. KS Wejher  Osiedle Kaszubskie26/57
36. Kurkowe Bractwo Strzeleckie ul. Hallera 1a

84-200 Wejherowo

37. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego – Koło  w Wejherowie ul. Mickiewicza 22

84-242 Luzino

 

38. Salezjańska Fundacja Zwiastowanie ul. Dąbrowskiego 26

84-230 Rumia

39. Stowarzyszenie „Nasze Bolszewo” ul. Leśna 21

84-239 Bolszewo

40. Fundacja Sedlaka ul. Gospodarstwa Rolnego Krzeczyn

56-400 Oleśnica

 

41. KS Pool Bilard Wejherowo ul. Sikorskiego 47/8

84-200  Wejherowo

42 Klub Taneczny Świat Tańca os. 1000 Lecia 3/81
84-200 Wejherowo
43. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Wejherowo ul. Kalwaryjska 1

84-200 Wejherowo

44. Wejherowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ul. Ofiar Piaśnicy 22

84-200 Wejherowo

45. Polski Związek Gołębi Pocztowych Oddział Wejherowo – Sekcja Centrum Gościcino ul. Kochanowska 16

84-241 Gościcino

46. Uczniowski Klub Sportowy Siódemka Rumia ul. Batorego 29

84-230 Rumia

___________________________________________________________________________

Konkursy dla organizacji pozarządowych

 1. Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych (Zarządzenia Nr 191/2017 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 17.11.2017 roku)

_________________________________________________________________________________

Wykaz stowarzyszeń z terenu gminy Wejherowo

Lp. Nazwa organizacji pozarządowej/stowarzyszenia Adres siedziby
1. Uczniowski Klub Sportowy Olimp Bolszewo ul. Leśna 34, 84-239 Bolszewo
2. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kąpino Eco – Kąpino ul. Modrzewiowa 4, 84-200 Kąpino
3. Proaktywni ul. Zamostna 48, 84-252 Orle
4. Orle to MY ul. Boczna 1, 84-252 Orle
5. Koło Gospodyń Wiejskich Bolszewo ul. Reja 9, 84-239 Bolszewo
6. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Gminy Wejherowo ul. Zamostna 1, 84-239 Bolszewo
7. Stowarzyszenie Przyjaciół Gniewowa ul. Spacerowa 2, 84-206 Gniewowo
8. Stowarzyszenie Szansa dla Nas Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 84-207 Koleczkowo
9. Młodzieżowy Klub Sportowy ProFan Gościcino ul. Słoneczna 40, 84-241 Gościcino
10. Bolszewski Klub Rowerowy Cyklista Bolszewo ul. Zamostna 1, 84-239 Bolszewo
11. Ochotnicza Straż Pożarna w Bolszewie ul. Szkolna 84, 84-239 Bolszewo
12. Ochotnicza Straż Pożarna w Kniewie Aleja Lipowa 14, 84-252 Kniewo
13. Ochotnicza Straż Pożarna w Gościcinie ul. Drzewiarza 22, 84-241 Gościcino
14. Koło Gospodyń Wiejskich w Kniewie Aleja Lipowa 102, 84-252 Kniewo
15. Akademia Sportów Walki i Fitness „Free Fight” ul. Świerkowa 4, 84-239 Bolszewo
17. Kolegium Zakonu Pijarów Bolszewo ul. Konarskiego 1, 84-239 Bolszewo
18. Stowarzyszenie Akademia Złotego Wieku Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie ul. Kwiatowa 17A, 84-252 Orle
19. Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki Shotokan ul. Żeromskiego 5, 84-239 Bolszewo
20. Wejherowskie Towarzystwo Cyklistów ul. Drzewiarza 2, 84-241 Gościcino
21. Katolicki Klub Sportowy Orle ul. Zamostna 2b, 84-252 Orle
22. Stowarzyszenie „Nasze Bolszewo” ul. Leśna 21, 84-239 Bolszewo
23.

24.

Polski Związek Gołebi Pocztowych Oddział Wejherowo – Sekcja Centrum Gościcino
Stowarzyszenie Zaciszne Zalesie – Gowino
ul. Kochanowska 16, 84-241 Gościcino

 

ul. Zbigniewa Herberta

 

 

Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Wejherowo

Lp. Prezes Naczelnik
1. OSP GÓRA – Monika Dampc, 84 -252 Góra, ul. Szkolna 19 Grzegorz Wójtowicz, 84 – 252, Wiejska 28/2
2. OSP BOLSZEWO – Grzegorz Hinz, 84 – 239 Bolszewo, ul. Szkolna 84 Bach Waldemar, 84 – 239 Bolszewo, ul. Zamostna 14D
3. OSP ZBYCHOWO – Jerzy Szymański, ul. Kamienna 12, Zbychowo Zbigniew Liss, ul. Kaszubska 134
4. OSP KNIEWO – Piotr Syrocki, ul. Aleja Lipowa 60, Kniewo Grzegorz Maszota, ul. Aleja Lipowa 106
5. OSP Nowy Dwór Wejherowski – Dariusz Grubba, ul. Kwiatowa 16 Roman Dopke, ul. Szkolna 17
6. OSP Gowino Mateusz Kendziora, ul. Długa 14
7. OSP Reszki – Patryk Dawidowski Piotr Goike
8. OSP Gniewowo – Stanisław Maciejewski, ul. Wejhera 27 Jarosław Górski – ul. Wejhera 32
9. OSP ORLE – Mirosław Sikora, ul. Zamostna 13 Adam Klewer, ul. Bukowa 13
10. OSP GOŚCICINO – Jerzy Sawoniuk, ul. Grzybowa 6 Bernard Bieszk, ul. Drzewiarza