Gmina wejherowo

Aktualności

Rusza kolejna edycja Akcji Kastaracja!

Wójt Gminy Wejherowo
ogłasza nabór chętnych

do przeprowadzenia kastracji/sterylizacji psów i kotów z terenu Gminy Wejherowo
Informujemy, że jest możliwość skorzystania z zabiegów sterylizacji / kastracji zwierząt domowych w ramach dostępnej puli środków. Warunkiem uczestnictwa w programie jest złożenie wniosku pisemnego lub wniosku podpisanego profilem zaufanym / podpisem kwalifikowanym w terminie do 29 maja 2024 r. W przypadku większej liczby chętnych, dokonana zostanie selekcja wniosków według kolejności zgłoszeń oraz poniższych kryteriów.
Zasady ogólne:
• Z prawa do sfinansowania zabiegu kastracji / sterylizacji mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Gminy Wejherowo, stale zamieszkali na terenie Gminy Wejherowo oraz wolontariusze (społeczni opiekunowie kotów) zajmujący się kotami wolno żyjącymi, które przebywają na terenie Gminy Wejherowo w ramach puli środków w wysokości 10.000,00 zł.
•Zabieg wykonuje lekarz weterynarii (gabinet) w Bolszewie wskazany przez Gminę Wejherowo. Dowóz i odbiór zwierzęcia na zabieg oraz opieka w trakcie i po zabiegu odbywa się staraniem i na koszt właściciela lub wolontariusza.
• Warunkiem sfinansowania zabiegu sterylizacji/kastracji jest obowiązkowe oznakowanie zwierzęcia.
• Nie zostaną poddane zabiegowi zwierzęta, których stan zdrowia wskazuje, iż przeprowadzenie go stwarzałoby zagrożenie dla ich zdrowia i/lub życia oraz zwierzęta zbyt młode.
• Nie podlegają sfinansowaniu czynności lekarza weterynarii nie związane z zabiegiem sterylizacji / kastracji.
• Pierwszeństwo sfinansowania zabiegu kastracji / sterylizacji przysługuje osobom, które spełniają, co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
-są zarejestrowanymi wolontariuszami (społecznymi opiekunami) zajmującymi się kotami wolno żyjącymi i wcześniej wykonywały na własny koszt zabiegi sterylizacji / kastracji kotów wolno żyjących;
−są zarejestrowanymi wolontariuszami (społecznymi opiekunami) zajmującymi się kotami wolno żyjącymi i wcześniej wykonywały na własny koszt domki dla tych kotów;
−są zarejestrowanymi wolontariuszami (społecznymi opiekunami) zajmującymi się kotami wolno żyjącymi;
−są osobami niezamożnymi, które osiągają dochód na jednego członka gospodarstwa domowego (w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie), nie przekraczający 110 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i kwoty 90 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym;

Wnioski, które wpłyną po terminie lub zostaną złożone w nieprzepisowej formie nie zostaną rozpatrzone;

Zabieg należy wykonać w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania zgody i nie później niż do 30 listopada każdego roku. Szczegółowe zasady znajdują się w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Wejherowo na rok 2024 (Uchwała LXVI/752/2024 z 27 marca 2024 r. Dz.Urz. Woj.Pom. z 2024 r. poz. 1980)
Zabiegi są współfinansowane przez Fundację ZWIERZ

zgłoszenie sterylizacja 2024