Gmina wejherowo

Aktualności

Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na 2024 rok

Zarządzenie Nr 4/2024
Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 10 stycznia 2024 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 15-17, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 571), w związku z Uchwałą Nr LXI/683/2023 Rady Gminy Wejherowo z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wejherowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024, w związku z zarządzeniem Wójta Gminy Wejherowo Nr 196/2023 z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku, zarządza się, co następuje:

  • 1. 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku.
  1. Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz z kwotami dotacji stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia, w tym:

1) załącznik nr 1 – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

2) załącznik nr 2 – działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży;

3) załącznik nr 3 – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

  • 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
  • 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wejherowo, na stronie internetowej www.ugwejherowo.pl oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo.
  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
   

Wójt

Przemysław Kiedrowski

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 4/2024
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 10.01.2024 r.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Lp. Stowarzyszenie Nazwa zadania Kwota przyznanej dotacji na 2024 rok
1. Morskie Towarzystwo Tenisowe „XI Tenisowe Mistrzostwa Morskie U12” 2 000,00 zł
2. Morskie Towarzystwo Tenisowe „Małe Stolemy – cykl turniejów tenisowych dla dzieci” 2 000,00 zł
3. Morskie Towarzystwo Tenisowe „Wychowajmy mistrzów tenisa – wsparcie szkolenia dla dzieci” 4 000,00 zł
4. Fundacja Artistica “Zajęcia z gimnastyki artystycznej dla dziewczynek” 4 000,00 zł
5. Wejherowski Klub Sportowy Gryf Wejherowo “Szkolimy dzieci i młodzież w piłce nożnej” 5 500,00 zł
6. UKS Parkour “Zakup sprzętu i prowadzenie zajęć Parkour i Ninja” 1 000,00 zł
7. Stowarzyszenie Sportów Walki Shotokan “Krzewienie kultury fizycznej i sportu poprzez naukę karate” 4 000,00 zł
8. Stowarzyszenie Sportów Walki Shotokan “Zorganizowanie zawodów ligowych w karate o puchar Wójta Gminy Wejherowo” 2 000,00 zł
9. Stowarzyszenie Eco – Kąpino “Aktywnie i zdrowo żegnamy wakacje” 1 000,00 zł
10. Stowarzyszenie Eco – Kąpino “IV Bieg, Marsz i Przejazd z okazji Odzyskania Niepodległości” 600,00 zł
11. Stowarzyszenie Eco – Kąpino “Spływ kajakowy – Nogatem do Zamku w Malborku” 600,00 zł
12. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Gminy Wejherowo “Gimnastyka dla każdego„ 1 500,00 zł
13. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Gminy Wejherowo “Aerobik w basenie„ 3 000,00 zł
14. WAPN Błękitni Wejherowo “Dziecięcy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Wejherowo” 1 500,00 zł
15. WAPN Błękitni Wejherowo “Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej” 5 500,00 zł
16. Fundacja Pomocy Tleniak „Sport i rekreacja dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców z gminy Wejherowo 2 500,00 zł
17. Kurkowe Bractwo Strzeleckie “Turnieje Strzeleckie dla mieszkańców gminy” 500,00 zł
18. Fundacja Ultra – Way “Festiwal Biegowy Ultra – Way” 2 000,00 zł
19. Stowarzyszenie Wrotkarskie Gdańskie Lwy “Warsztaty wrotkarskie” 1 500,00 zł
20. Klub Szachowy Biało – Czarni Bolszewo “Turniej Szachowy KSZ Biało – Czarni Bolszewo” 2 000,00 zł
21. Stowarzyszenie Nasze Bolszewo “Kajakiem przez Kaszuby” 1 000,00 zł
22. Fanbala Gowino “Prowadzenie zajęć piłkarskich dla dzieci„ 4 000,00 zł
23. Stowarzyszenie Orle To My “Biegi na orientację po Orlu i Lasach Piaśnickich” 900,00 zł
24. Klub Sportowy Wejher “Lekkoatletyka sposobem na życie” 5 000,00 zł
25. Fundacja Samoobrony Świadomość “Moja bezpieczna droga do domu. Nauka i wskazówki z zakresu samoobrony dla dzieci i młodzieży” 2 500,00 zł
26. Katolicki Klub Sportowy Orle “Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej dla dzieci z sołectwa Orle„ 1 200,00 zł
27. Uczniowski Klub Sportowy Orle “ABC sportu dla najmłodszych„ 3 500,00 zł

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 4/2024
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 10.01.2024 r.

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży
Lp. Stowarzyszenie Nazwa zadania Kwota przyznanej  dotacji na 2024 rok
1. Morskie Towarzystwo Tenisowe “Zimowe Stolemy – cykl turniejów tenisowych dla dzieci” 2 000,00 zł
2. Stowarzyszenie Sportów Walki Shotokan “Zimowy obóz karate” 3 500,00 zł
3. Pozytywne Kąpino “Warsztaty dla dzieci i młodzieży” 1 500,00 zł
4. Fundacja Kasztanek “Integracyjne ferie zimowe” 2 400,00 zł
5. Kolegium Zakonu Pijarów Bolszewo “Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży” 10 600,00 zł

 

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 4/2024
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 10.01.2024 r.

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Lp. Stowarzyszenie Nazwa zadania Kwota przyznanej dotacji na 2024 rok
1. KGW Bolszewo “Dbamy o miejsca pamięci i kultu religijnego” 1 000,00 zł
2. Polskie Związek Niewidomych – Koło Powiatowe w Wejherowie “Niewidomi na szlaku Kotliny Jeleniogórskiej i Karpacza” 3 000,00 zł
3. Stowarzyszenie Eco – Kąpino „Żywa lekcja historii – Śladem Małego Powstańca Witolda Modelskiego – Warszawiaka” 1 000,00 zł
4. Stowarzyszenie Eco – Kąpino “Niech się ucieszy Mikołaj Święty tak rzadko ktoś mu daje prezenty” 1 000,00 zł
5. KGW Kąpino “Piernikowe historie” 600,00 zł
6. KGW Kąpino “Kobieca dusza, czułość serca i sentymenty” 600,00 zł
7. KGW Kąpino “Od ziarenka do bochenka” 500,00 zł
8. Kurkowe Bractwo Strzeleckie “Za wolność Polski i Kaszub” 1 000,00 zł
9. Fundacja Kasztanek “Kulturalne warsztaty integracyjne” 1 500,00 zł
10. Iskierka Miłości ” Noc Świętojańska z Iskierką” 2 500,00 zł
11. KGW Orle “Festiwal Kaszubskich smaków z KGW Orle 2024„ 1 500,00 zł
12. Stowarzyszenie Orle To My „Dzieci z Orla poznają Frombork i okolice – poznanie różnic i podobieństw kultur Kaszub i Warmii 3 000,00 zł
13. Stowarzyszenie Orle To My „Poznajemy Warmię – Ryn – Mrągowo i okolice 2 500,00 zł
14. Kaszubskie Stowarzyszenie Artystów “Kaszuby jeden region – wiele obrazów„ 2 000,00 zł
15. KGW Bolszewo “Poznajcie folklor, kulturę oraz tradycje kulinarne Kaszub” 2 000,00 zł
16. Chór Mieszany Camerata Musicale „Udział  Chóru Mieszanego CAMERATA MUSICALE w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym CHORUS INSIDE CROATIA 2024” 3 000,00 zł
17. Stowarzyszenie Nasze Bolszewo “Wdzydze – Poznajemy Kaszuby” 3 000,00 zł
18. KGW Orle “Kaszubska Sobótka w Orlu” 1 000,00 zł
19. KGW Orle “Ścinanie Kani – tradycyjne kaszubskie widowisko” 1 000,00 zł
20. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Gminy Wejherowo „Poznawanie kultury, historii, sztuki, zabytków, religii pomorza zachodniego. Różnice i cechy wspólne regionu pomorza zachodniego i Kaszub” 6 000,00 zł