Gmina wejherowo

Aktualności

Rada Gminy Wejherowo udzieliła absolutorium Wójtowi

Podczas IX Sesji Rady Gminy Wejherowo, która odbyła się 19 czerwca w Bibliotece w Bolszewie, Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło uzyskał absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. Rada Gminy Wejherowo jednogłośnie udzieliła je Wójtowi po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za rok 2018 oraz opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o tym sprawozdaniu, sprawozdaniem finansowym, informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Wejherowo oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo. Przed podjęciem przedmiotowej uchwały, Wójt Gminy przedstawił szczegółowy raport za ubiegły rok, w którym podsumował działalność Urzędu, w tym najważniejsze  inwestycje. Poinformował, iż budżet po stronie dochodów zamknął się w kwocie ok. 132,5 mln zł, natomiast wydatki wyniosły ponad 134 mln zł. Ich największą część, czyli 37% stanowią te związane z oświatą i wychowaniem. Za największe, zakończone inwestycje ubiegłego roku, Wójt Henryk Skwarło uznał m.in. rozbudowę szkoły podstawowej w Gowinie czy budowę świetlicy wiejskiej w Kąpinie. Równie ważne pod względem inwestycyjnym był oddanie do użytku węzła integracyjnego w Gościcinie, budowa kolejnych kilometrów dróg czy sieci kanalizacji sanitarnej. Wójt podziękował Radzie Gminy, współpracownikom oraz pracownikom Urzędu za pomoc w realizacji ubiegłorocznego budżetu, życząc zapału do dalszej, równie efektywnej pracy w kolejnym roku.
Radni większością głosów przyjęli również wszystkie uchwały, jakie znalazły się w porządku obrad Sesji. Było to m.in. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla fragmentu wsi Góra oraz zmiany planu dla fragmentu Gowina, a także podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r. Przedmiotem obrad było również rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Wejherowo za 2018 rok oraz nadanie nazw ulic w miejscowości Gościcino oraz Nowy Dwór Wejherowski. Podjęto również uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.