Gmina wejherowo

Aktualności

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o żródłach ciepła

Mieszkańcu, zgłoś swoje źródło ciepła!

W Gminie Wejherowo złożono – samodzielnie i z pomocą gminy 650 deklaracji, co stanowi 6,67% faktycznej liczby pieców.

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. CEEB ma wspierać działania w wymianie kopciuchów, a tym samym walkę ze smogiem. Za budowę systemu CEEB odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Baza CEEB ruszyła 1 lipca 2021 r. Ma ona być narzędziem wspierającym pracę organów administracji centralnej, jak i samorządowej w zakresie planowania polityki niskoemisyjnej.

Obowiązkiem właścicieli/zarządców nieruchomości jest złożenie deklaracji, poprzez wypełnienie (online lub odręcznie) specjalnego formularza, jakim źródłem ciepła ogrzewają swoje nieruchomości. W ten sposób powstanie “mapa” emisyjności budynków w całym kraju. Należy zgłosić każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do  1MW, wykorzystywane do ogrzewania budynku i podgrzewania wody użytkowej.

Jak złożyć deklarację do CEEB?

Są dwie drogi zgłoszenia źródła ciepła do CEEB:

  1. Elektronicznie, wypełniając formularz na stronie zone.gunb.gov.pl. Deklarację wypełnia się przez profil zaufany lub e-dowód. Jest to deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Formularz A dotyczy budynków i lokali mieszkalnych, formularz B – niemieszkalnych.
  2. Wypełniając formularz odręcznie i wysyłając go pocztą albo doręczając osobiście do właściwego ze  względu na umiejscowienie nieruchomości, urzędu miasta bądź gminy.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o CEEB (Dz. U. z 2021 r. poz. 554) w deklaracji trzeba podać takie informacje, jak:

  • metryka budynku (adres nieruchomości),
  • rodzaj zainstalowanego źródła ciepła (wybiera się z listy – w przypadku deklaracji elektronicznej),
  • funkcji źródła ciepła (ogrzewanie (c.o.)/podgrzewanie wody (c.w.u.)
  • w przypadku kotła na paliwa trzeba podać dodatkowo klasę kotła i rodzaj paliwa,
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie),
  • adres e-mail (opcjonalnie).

Ile jest czasu na zgłoszenie?

Czas, jaki został przewidziany na zgłoszenie urządzeń do ogrzewania budynków, to:

  • 14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji, w przypadku nowych źródeł ciepła.
  • 12 miesięcy od uruchomienia CEEB (1 lipca 2021 r.), w przypadku źródeł ciepła już pracujących, czyli do 30 czerwca 2022 r.

Niestety prawo przewiduje kary za niezgłoszenie źródła ciepła do CEEB!

Jeśli ktoś nie zgłosi źródła ciepła swojej nieruchomości w odpowiednim terminie, może otrzymać karę grzywny wysokości do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć do 5000 zł.

Więcej informacji na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

ceeb_w_pigulce_12.2021
przyklad-wypelnionej-deklaracji-A-28.06-1