Gmina wejherowo

Aktualności

PAMIĘTAJ! ZABEZPIECZ WODOMIERZ PRZED ZIMĄ!

W związku ze zbliżającym się okresem niskich temperatur oraz ze zdarzającymi się w uprzednich latach przypadkami zamarzania instalacji wodociągowych przypominamy o obowiązku zabezpieczania instalacji i urządzeń wodociągowych przed oddziaływaniem niskich temperatur.

Obowiązek taki na odbiorców nakłada Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.2019.1065) które w § 116 mówi: zestaw wodomierza głównego, na połączeniu z siecią wodociągową, powinien być (…), zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych (…) a w § 117 określa szczegółowo sposób wykonania pomieszczenia, w którym jest zainstalowany wodomierz główny. Ponadto art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U.2020.2028) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków określa, iż odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych z urządzeniem pomiarowym włącznie.

Pomieszczenia, w których znajdują się wodomierz i rury instalacji wewnętrznej powinny mieć zamknięte okna i drzwi, a w przypadku studzienek ocieplone włazy. Powinna w nich panować temperatura dodatnia. W razie potrzeby urządzenia należy zabezpieczyć specjalną otuliną, materiałem lub gąbką.

Informujemy, że w przypadku stwierdzenia przez nasze służby uszkodzeń urządzeń pomiarowych w wyniku zamarznięcia lub niezapewnienia odpowiednich warunków odbiorca wody ponosi całość kosztów związanych z ich usprawnieniem.

Informujemy również, iż zgodnie z art. 28 pkt 2.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U.2020.2028) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ten kto uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego podlega karze grzywny do 5 000 zł.