Gmina wejherowo

Aktualności

Przedłużenie terminu płatności raty podatku od nieruchomości. Pakiet ustaw w ramach tzw. ”Tarczy antykryzysowej”

UZASADNIENIE

Z dniem 31 marca 2020 roku wszedł w życie pakiet ustaw w ramach tzw. ”Tarczy antykryzysowej”.
I tak, zgodnie w myśl art. 15 q ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2020r. poz.374 z późn.zm.): „Rada gminy może przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020r.”.

Z uwagi na to, Rada Gminy Wejherowo podjęła decyzję, aby przedłużyć termin płatności raty podatku od nieruchomości, płatnej w dniu 15 czerwca 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku wszystkim przedsiębiorcom przedsiębiorców, którzy są podatnikami podatku od nieruchomości, prowadzącymi na terenie Gminy Wejherowo działalność gospodarczą, a których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Jak wskazuje uchwała, przedsiębiorca zobowiązany jest przy ustalaniu płynności finansowej, rozumianej jako wielkość przychodów ze sprzedaży, przyjąć dane finansowe z dowolnego miesiąca z okresu od dnia 1 marca 2020r. do końca miesiąca poprzedzającego dzień złożenia formularza i porównać je ze styczniem 2020r.

Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu płatności, zdaniem Rady Gminy Wejherowo, dodatkowo pozwoli przedsiębiorcom na zmniejszenie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu panującej epidemii a także utrzymaniu zatrudnienia.

OŚWIADCZENIE, FORMULARZ INFORMACJI DO POBRANIA POD LINKIEM:
http://bip.ugwejherowo.pl/dokumenty/6392