Gmina wejherowo

Aktualności

Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Wejherowo ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2020 rok.

ZARZĄDZENIE NR 175/2019 WÓJTA GMINY WEJHEROWO <<Pobierz>>

Oferty dotyczące wsparcia realizacji zadań publicznych Gminy Wejherowo w zakresie zadań objętych niniejszym konkursem należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.12.2019 r. (piątek) w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo do godz. 15.30 – osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Wejherowo).

Informujemy, że od dnia 1 marca 2019 r. zmieniły się wzory ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych zleconych w ramach otwartych konkursów ofert, zgodnie z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). Prosimy o zastosowanie nowych wzorów do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2020 rok.

Wzór oferty zadania publicznego 2019 <<Pobierz>>

Wzór sprawozdania 2019 <<Pobierz>>