Gmina wejherowo

Aktualności

Opłata za psa i wałęsające się psy

UWAGA! ZBLIŻA SIĘ TERMIN WNIESIENIA OPŁATY OD POSIADANIA PSA

 Przypominamy, że w Gminie Wejherowo obowiązuje opłata od posiadania psa.

Wysokość opłaty w roku 2019 nie zmieniła się i wynosi 48 zł.

Opłatę wpłaca się z góry, bez wezwania do dnia 31 marca każdego roku na rachunek Gminy Wejherowo nr: 11 1160 2202 0000 0000 6196 3915 lub u inkasentów. Dopuszcza się możliwość wpłaty w dwóch równych częściach, płatnych do 31 marca i do 30 września każdego roku.

Zgłoszenia posiadania bądź zaprzestania posiadania psa dokonuje się w Urzędzie Gminy poprzez złożenie stosownego formularza (kliknij).

W stosunku do osób, które uchylają się od wniesienia opłaty wszczynane będą postępowania administracyjne.

W związku z licznymi omyłkowo dokonanymi wpłatami, informujemy mieszkańców Miasta Wejherowa, że organem właściwym do zarejestrowania zwierzęcia i uiszczenia opłaty za jego posiadanie jest  Prezydent  Miasta Wejherowa.

WAŁĘSAJĄCE SIĘ PSY – ZADBAJ O SWOJEGO PSA 

Do Urzędu Gminy Wejherowo docierają ponowne sygnały ze strony mieszkańców o wałęsających się psach na terenie Naszej Gminy. Prawie w każdym przypadku psy te mają swoich właścicieli, a pojawiające się tzw. „bezdomne” psy to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właścicieli. O uznaniu psa za „bezpańskiego” czy „bezdomnego” nie może świadczyć tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt. Nierzadkie są też niestety przypadki „odprowadzania” dzieci do szkoły przez psy, które następnie przez kilka godzin wałęsają po okolicy.

Ponownie przypominamy właścicielom czworonogów o stałym skutecznym dozorze nad psami, prowadzaniu ich poza swoimi posesjami na smyczy, niewprowadzaniu psów i innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych (lecznice itp. lub jeśli pies jest przewodnikiem).

Co zrobić w przypadku wałęsających się psów?

  • w przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, można fakt ten zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia. W przypadku notorycznego braku nadzoru nad psem może też skierować wniosek do sądu z wnioskiem o ukaranie właściciela psa,
  • w razie potwierdzonej bezdomności zwierzęcia Gmina podejmie interwencję wyłapania zwierzęcia i odwiezienia go do schroniska. Przypadki bezdomnych psów należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy (tel. 58 677 97 06), a poza tymi godzinami – dyżurnemu Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie (tel. 58 672 97 22). Osoba, która przekazuje zgłoszenie musi podać swoje dane osobowe oraz miejsce przebywania zwierzęcia.

Osoby zgłaszające wyżej opisane sytuacje powinny liczyć się z możliwością powołania w charakterze świadka w sprawie o wykroczenie prowadzonej w stosunku do właściciela zwierzęcia.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że zarówno wyłapywanie wałęsających się psów, jak i umieszczanie ich w schronisku to bardzo kosztowne zadanie.  Biorąc pod uwagę, że pieniądze Gminy to pieniądze mieszkańców przeznaczane na cele publiczne, rodzi się też pytanie, czy nie mamy w Gminie bardziej zasadnych wydatków, niż płacenie za nieodpowiedzialne zachowania właścicieli psów?