Gmina wejherowo

Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Wójt Gminy Wejherowo Zarządzeniem Nr 12/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r., powołał zastępcę inspektora ochrony danych, na czas usprawiedliwionej nieobecności inspektora ochrony danych pani Olgi Reszke, w osobie pani Moniki Wegner.

 

Inspektor Ochrony Danych

email: iod@ugwejherowo.pl

 

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Wejherowo z siedzibą przy ul. Transportowej 1, 84-200 Wejherowo, tel.: (58) 677 97 01 adres e-mail: sekretariat@ugwejherowo.pl, reprezentowana przez Wójta Gminy Wejherowo.
 2.  Dane osobowe, przetwarzane są do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu wykonania zadań publicznych realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 3. Podstawami prawnymi przetwarzania Pana/i danych osobowych są m.in.:
 • ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 • ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
 • ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,
 • ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

oraz akty wykonawcze do w/w Ustaw.

Pozostałe podstawy prawne przetwarzania Pana/i danych osobowych, wyszczególnione zostały we właściwych do konkretnych postępowań klauzulach informacyjnych.

 1. Dane osobowe będą przekazywane w zakresie wynikającym z przepisów prawa innym podmiotom współpracującym z Administratorem Danych.
 2. Przysługuje Panu/i prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 3. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody, przysługuje Panu/i prawo do cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Posiada Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji obowiązku ustawowego.
 6. Dane udostępnione przez Panią/a nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celu przetwarzania, w tym realizacji umów, chyba że dłuższy okres przetwarzania danych wynika z innych przepisów prawa, w tym art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
  i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.) oraz Instrukcji Kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych akt rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011 nr 14 poz. 67).
 8. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych, do którego może Pan/i wystąpić
  z wnioskami i pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod adresem email: iod@ugwejherowo.pl.

Pozostałe klauzule informacyjne