Gmina wejherowo

Aktualności

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kąpino w Gminie Wejherowo

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 30.08.2021 r. do 30.09.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kąpino w gminie Wejherowo. Z w/w projektem będzie można się zapoznać również w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce “Projekty wyłożonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2021 r”.

W dniu 09.09.2021 r. o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Kąpinie, przy ul. Królowej Jadwigi 1 odbędzie się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami urzędu oraz projektantem planu. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Natomiast do dnia 14.10.2021 r. będzie możliwość składania uwag do projektu planu.”

 

 


Wejherowo, dnia 23 sierpnia 2021 r.    RGP.6721.1.3.2018.HD                                                         

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Wejherowo

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kąpino w Gminie Wejherowo

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXXV/422/2017 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kąpino w gminie Wejherowo, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dniach od 30.08.2021 r. do 30.09.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo, 84-200 Wejherowo,
ul. Transportowa 1, w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 09.09.2021 r. o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Kąpinie, przy ul. Królowej Jadwigi 1.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy wnieść do Wójta Gminy Wejherowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.10.2021 r.:

– w formie papierowej w Urzędzie Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo,

– drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo,

– w postaci elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Wejherowo na platformie ePUAP2.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Wejherowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Wejherowo na adres: Urząd Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, ustnie do protokołu, w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej lub na adres poczty elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.10.2021 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do w/w projektu planu będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Wejherowo w terminie do 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Zarządzenie w sprawie rozpatrzenia uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wejherowo.