Gmina wejherowo

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

Stosownie do:

  • 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
  • 4 ust. 2 pkt 1 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1945 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a    s i ę,

o korekcie wniosku z dnia 05-11-2019 r. złożonego przez ENERGA OPERATOR S.A., działającą przez pełnomocnika Pana Przemysława Warlikowskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie wykazu działek[1] objętych inwestycją polegającą na budowie podziemnej linii kablowej SN-15 kV na terenie działek nr 231/5, 231/6, 231/8, 236, 613/27, 613/28, 613/31, 613/41, 616/2, 616/3, 617/1, 617/2, 617/3, 617/4, 618/1, 618/2, 618/4, 618/5, 618/6, 619/2, 619/3, 619/4, 620/1, 621/1, 622/1, 622/2, 642/1, 642/2, 643/2, 824, 825, 831, 832, 851/1 w miejscowości Gościcino w Gminie Wejherowo.

Wobec powyższego informujemy Państwa, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, stosownie do przepisu art. 10 § 1 Kpa, strony mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Akta sprawy są dostępne dla stron postępowania w tut. Urzędzie Gminy w pokoju nr 47, w godz.: w poniedziałek od 730 do 1630, wtorek–środa od 730 do 1530, piątek od 730 do 1530.

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo oraz na stronie internetowej Gminy Wejherowo w dniu 13 listopada 2019 r.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

[1] Wniosek o wydanie decyzji obejmował działki oznaczone nr 231/5, 231/8, 236, 613/27, 613/28, 613/31, 613/41, 616/2, 617/1, 617/2, 617/3, 617/4, 618/1, 618/2, 618/4, 618/5, 618/6, 619/2, 619/3, 619/4, 620/1, 621/1, 622/1, 622/2, 642/1, 643/2, 824, 825, 831, 832, 851/1 obręb Gościcino