Gmina wejherowo

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

Stosownie do:

  • 49, art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.[1]),

zawiadamiam,

że w sprawie wniosku z dnia 29.05.2019 r., skorygowanego dnia 06.06.2019 r. złożonego przez Gminę Wejherowo, reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Jana Maliszewskiego, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działki nr 8 w miejscowości Zbychowo w Gminie Wejherowo,

wydano postanowienie Wójta Gminy Wejherowo nr RGP.6733.4.2019 z dnia 12.11.2019 r.
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym, informuje się strony postępowania o możliwości zapoznania się z treścią w/w postanowienia w Referacie Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek od 730 do 1630, wtorek–środa od 730 do 1530, piątek od 730 do 1530,  pokój nr 47)

Na postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Wejherowo na adres: 84-200 Wejherowo, ul. Transportowa 1, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo oraz na stronie internetowej Gminy Wejherowo w dniu 13 listopada 2019 r.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

[1] Dz. U. z 2018 r. poz. 1629; z 2019 r. poz. 60, poz. 730, poz. 1133