Gmina wejherowo

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania

Stosownie do:

  • 10 oraz art. 49, art. 101 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.[1]),
  • 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 z późn. zm. [2])

zawiadamiam,

że w sprawie z wniosku z dnia 19-06-2019 r. (uzupełnionego dn. 01-07-2019 r.) złożonego przez  ENERGA OPERATOR SA Oddział w Gdańsku działająca przez pełnomocnika Pana Przemysława Warlikowskiego, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podziemnej linii kablowej SN-15 kV na terenie działek nr: 231/5, 231/8, 236, 613/27, 613/28, 613/31, 613/41, 616/2, 617/1, 617/2, 617/3, 617/4, 618/1, 618/2, 618/4, 618/5, 618/6, 619/2, 619/3, 619/4, 620/1, 621/1, 622/1, 622/2, 642/1, 643/2, 824, 825, 831, 832, 851/1 (ul. Jana Pawła II, ul. Drzewiarza i ul. Piękna)  w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo,

wydano postanowienie Wójta Gminy Wejherowo nr RGP.6733.5.2019.AK z dnia 18-09-2019 r. o zawieszeniu postępowania w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym, informuje się strony postępowania o możliwości zapoznania się z treścią w/w postanowienia w Referacie Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek od 730 do 1630, wtorek–środa od 730 do 1530, piątek od 730 do 1530,  pokój nr 47).

Na postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Wejherowo na adres: 84-200 Wejherowo, ul. Transportowa 1, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo oraz na stronie internetowej Gminy Wejherowo w dniu 19 września 2019 r.

Zgodnie z art. 98 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

[1] Dz. U. z 2018 r. poz. 1629; z 2019 r. poz. 60, 730

[2] Dz. U. z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009