Gmina wejherowo

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

Stosownie do:

  • 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.[1])
  • 4 ust. 2 pkt 1 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m,

że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 29-05-2019 r. (poprawionego dn. 06-06-2019 nr.), złożonego przez Pana Jana Maliszewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „EL-MA” Wykonawstwo i Projektowanie Jan Maliszewski, pełnomocnika Gminy Wejherowo, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

– dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej oświetlenia drogowego

– na terenie działki nr: 8

– w miejscowości: Zbychowo w Gminie Wejherowo

i wydano decyzję nr 6733.4.2019 z dn. 23-07-2019 r.

Zainteresowane strony (właściciele i wieczyści użytkownicy nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji) mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w Referacie Gospodarki Przestrzennej w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek od 730 do 1630, wtorek–środa od 730 do 1530, piątek od 730 do 1530,  pokój nr 47)

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 za pośrednictwem Wójta Gminy Wejherowo w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania (przez ostatnią ze stron postępowania) decyzja staje się ostateczna.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo oraz na stronie internetowej Gminy Wejherowo w dniu 24 lipca 2019 r.

[1] Dz. U. z 2018 r. poz. 1629, z 2019 r. poz. 60, poz. 730, poz. 1133