Gmina wejherowo

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

RGP.6733.24.2018.DC                                                                         O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do:

  • 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.[1])
  • 4 ust. 2 pkt 1 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073  z późn. zm.[2])

z a w i a d a m i a m,

że w sprawie z wniosku z dnia 12-10-2018 r. złożonego przez  Pana Łukasza Darmacha, reprezentującego Biuro Projektów El-pro Łukasz Darmach, pełnomocnika  „Łężyce” Sp. z o.o.,  dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN 15kV na terenie działek nr 14/11, 14/13, 14/14 (ul. Limbowa) położonych  w miejscowości Łężyce w Gminie Wejherowo: 

  1. Wydano postanowienie nr RGP.6733.24.2018.DC z dnia 8 stycznia 2019 r. o podjęciu postępowania w przedmiotowej sprawie.
  2. Zakończono postępowanie i wydano decyzję nr 6733.24.2018 z dnia 8 stycznia 2019 r.

W związku z powyższym informuje się strony postępowania o możliwości zapoznania się z treścią w/w postanowienia oraz decyzji w Referacie Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek od 7.30 do 16.30, wtorek–środa od 7.30 do 15.30, piątek od 7.30 do 15.30,  pokój nr 47)

Na powyższe postanowienie nie służy stronom zażalenie.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 za pośrednictwem Wójta Gminy Wejherowo w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania (przez ostatnią ze stron postępowania) decyzja staje się ostateczna.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo oraz na stronie internetowej Gminy Wejherowo w dniu 10 stycznia 2019 r.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wejherowo
  2. Tablica ogłoszeń UG w/m
  3. Strona internetowa Gminy Wejherowo

[1] Dz. U. z 2018 r. poz. 149, poz. 650

[2] Dz. U. z 2017 r. poz. 1566