Gmina wejherowo

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

Zgodnie z treścią art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) informuję o możliwości wypowiedzenia się przez strony co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie rozpatrywanego przez tutejszy organ w postępowaniu wniosku złożonego przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Przemysław Górski, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

– dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia,

na terenie działek nr: 256, 255, 257, 247, 266

w miejscowości: Gowino w Gminie Wejherowo

Termin na zapoznanie się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz skorzystanie ze wskazanych wyżej uprawnień wyznacza się na 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Nieudzielenie odpowiedzi w w/w terminie potraktowane będzie jako brak uwag i wniosków.

Akta sprawy znajdują się w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Wejherowo (pok. 47); godziny urzędowania: w poniedziałek od 730 do 1630, wtorek–środa od 730 do 1530, piątek od 730 do 1530; tel. 58 677 97 14.

Ponadto informuję, iż sprawa nie może zostać załatwiona w terminie. Przyczyną zwłoki w wydaniu rozstrzygnięcia jest konieczność zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o każdej czynności w jego toku. Mając na uwadze powyższe wskazuję nowy termin załatwienia sprawy do dnia 14.03.2020 r.

Wskazuję również, że zgodnie z art. 41 k.p.a. „w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu”, zaś w razie zaniedbania tego obowiązku „doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny”.

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo oraz na stronie internetowej Gminy Wejherowo w dniu 5 lutego 2020 r.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.