Gmina wejherowo

Aktualności

Nabór wniosków na modernizację pieców

Wójt Gminy Wejherowo ogłasza nabór wniosków na przyznanie dofinansowania do zadań związanych z modernizacją pieców[1]

Podstawa prawna:

 • uchwała nr XLIII/527/2018 Rady Gminy Wejherowo z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska

Uchwała nr XLIII/527/2018 <<Pobierz>>

Rodzaj inwestycji objętych naborem:

 • ograniczenie emisji spalin i/lub zużycia opału w piecach zasilanych paliwem stałym poprzez ich modernizację

Czas trwania naboru:

 • od dnia 18 września 2019r. do 18 października 2019r. lub do czasu wyczerpania puli środków w ramach naboru.

Miejsce składania wniosków wraz z kompletem dokumentów:

Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo w Wejherowie przy ul. Transportowej 1. Wnioski niekompletne bądź złożone poza okresem trwania naboru zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Termin rozpatrzenia wniosków:

 • Wnioski rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia, do czasu wyczerpania puli środków w ramach naboru.

Pula środków do rozdysponowania w ramach naboru:

 • 15 000,00 zł

W celu uzyskania dotacji do inwestycji objętej naborem należy przedłożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek o udzielenie dofinansowania określający planowane przedsięwzięcie (załącznik nr 2 do Regulaminu);
 2. dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością;
 3. w przypadku budynków stanowiących współwłasność – pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli;
 4. szacunkowy koszt realizacji przedsięwzięcia;
 5. kopię umowy na przeprowadzenie modernizacji pieca,
 6. podpisany dokument o przetwarzaniu danych osobowych (tzw. RODO)

Dofinansowanie modernizacji pieca zasilanego paliwem stałym dotyczy modernizacji przeprowadzonej w sposób, który posiada udokumentowany wpływ na zmniejszanie emisji np. poprzez „spalanie dymu” (dopalanie gazu odlotowego).

Niniejszy nabór nie dotyczy inwestycji polegających na wymianie źródła energii cieplnej dla ogrzewania budynku i wytwarzania ciepłej wody użytkowej poprzez likwidację pieców opalanych węglem/koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi biomasą, olejem opałowym gazem ziemnym, ogrzewaniem elektrycznym, ograniczeniu zużycia opału w kotłach zasilanych węglem lub koksem poprzez instalację kolektorów słonecznych, montażu zestawów fotowoltaicznych.

O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) mające prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Gminy Wejherowo. Dofinansowanie przekazane będzie w formie dopłaty do udokumentowanych kosztów realizacji, po jego zakończeniu. Nie dopuszcza się łączenia dofinansowania przyznanego na zasadach określonych w uchwałach (patrz podstawa prawna) z jakimkolwiek innym współfinansowaniem przyznawanym przez Gminę Wejherowo, jej jednostki organizacyjne lub za ich pośrednictwem. Jednocześnie przypominamy, że dany Beneficjent może ubiegać się o dofinansowanie do inwestycji z zakresu ochrony środowiska na nie więcej niż jedną inwestycję określoną w przywołanych wyżej uchwałach, w roku kalendarzowym.

[1]  Uwaga: powyższy nabór nie dotyczy wymiany źródeł ciepła, ani termomodernizacji budynków. Nabór w ramach programu „Czyste powietrze” prowadzony jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Szczegółowe informacje: https://wfos.gdansk.pl/czyste_powietrze_icon.

Informujemy także, że obecnie odstępne są też środki na montaż ogniw fotowoltaicznych. Nabór prowadzony jest w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, strona internetowa z ogłoszeniem o naborze: http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/nabor-2019/ .