Gmina wejherowo

Aktualności

Nabór wniosków do projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

 

Wójt Gminy Wejherowo ogłasza otwarty nabór wniosków do projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  1. sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem;
  2. ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  3. usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy w oświadczeniu zostanie wskazany brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

 

Sprzęt komputerowy zostanie zakupiony przez Gminę Wejherowo w ilości uzależnionej od liczby złożonych oświadczeń oraz pozostanie własnością Gminy.

 

Wsparcie kierowane jest do uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich, którzy spełniają następujące warunki:

  1. zamieszkują miejscowość, w której funkcjonowało państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  2. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie lub opiekun prawny pracowali w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali miejscowość, w której funkcjonowało PPGR.

Warunkiem zakwalifikowania osób spełniających ww. kryteria do projektu jest złożenia oświadczenia, które pozwoli Gminie Wejherowo wnioskować o grant oraz zakupić sprzęt komputerowy. Oświadczenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych należy złożyć w Biurze Obsługi Urzędu Gminy Wejherowo (ul. Transportowa 1 w Wejherowie) w godzinach pracy urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.10.2021 r

Dokumenty, które należy dostarczyć do Urzędu:

  1. oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność wraz ze zgodą na przetwarzanie danych – do pobrania ze strony internetowej www.ugwejherowo.pl;
  2. w przypadku posiadania dokumentów, które potwierdzają fakt zatrudnienia danej osoby w PPGR, należy je dołączyć do oświadczenia.

Wnioski, które wpłyną do Urzędu Gminy Wejherowo po terminie, tj. po 22.10.2021 r. nie zostaną rozpatrzone.

Załączniki:

  1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych.
  2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność (pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022, którzy ukończyli 18. rok życia) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych.