Gmina wejherowo

Aktualności

Konkurs “Piękna Wieś 2019”

Wzorem lat ubiegłych, na terenie Gminy Wejherowo organizowany będzie konkurs „Piękna Wieś”. Zgodnie z regulaminem gminnej edycji konkursu jest on organizowany w 3 kategoriach:
–          zagroda rolnicza,
–          prywatna posesja mieszkalna,
–          wieś.

Wyznacza się limit 5 zgłoszeń w poszczególnych kategoriach dla Sołectw Bolszewo i Gościcino oraz 3 zgłoszeń dla pozostałych Sołectw.

O przystąpieniu „Wsi” do konkursu decyduje sołtys, który składa stosowną, podpisaną,  deklarację, stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu.

Warunkiem przystąpienia mieszkańca do konkursu jest złożenie deklaracji u sołtysa wg wzorów stanowiących załączniki nr 2-3 do regulaminu konkursu. Deklaracje są dostępne u sołtysów poszczególnych wsi oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wejherowo. Termin przyjmowania przez sołtysów deklaracji upływa 10 czerwca 2019 roku.

Zgodnie z wprowadzonym w regulaminie konkursu § 1 ust. 5 „Warunkiem przeprowadzenia konkursu w poszczególnych kategoriach są co najmniej trzy zgłoszenia w skali Gminy. W przypadku nie spełnienia tego  warunku, tj. mniejszej liczby zgłoszeń, konkurs w danej kategorii nie zostanie przeprowadzony.

W konkursie nie mogą brać udziału laureaci I miejsc zdobytych w poprzednich: w dwóch edycjach konkursu w kategorii zagroda rolnicza oraz trzech edycjach konkursu w kategorii prywatna posesja mieszkalna. W kategorii „wieś”  wyłączeniu podlega zwycięzca konkursu z roku poprzedniego.

Sołtysi składają do dnia 12 czerwca 2019 roku w Urzędzie Gminy Wejherowo  zgłoszenia do konkursu „Piękna Wieś 2019” w liczbie wyżej wskazanej. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż ustalony limit – sołtys wraz z radą sołecką i przedstawicielem mieszkańców sołectwa dokona wstępnej selekcji zgłoszeń wg ustalonych przez siebie kryteriów.

W terminie do dnia 20 czerwca 2019 roku Komisja konkursowa dokona oceny zgłoszonych zagród, posesji oraz wsi.

Laureaci I miejsc w kategorii „Zagroda rolnicza” i „Wieś” zostaną zgłoszeni do eliminacji powiatowych, w terminie do dnia 25 czerwca 2019 r.

Zarządzenie Wójta

Regulamin Konkursu i Formularze