Gmina wejherowo

Wiadomości rolnicze

Wiadomości rolnicze

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku

Oddział / Puck:
tel., 58 673 40 13.
e-mail: o-@piorin.gov.pl

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: Pomorskie
Powiat: Puck/Wejherowo
Agrofag: Ślimaki

Roślina:
Data publikacji komunikatu: 04.06.2012
Na plantacjach pojawiły się ślimaki nagie.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania tych szkodników należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji ich liczebności i/lub uszkodzeń wywołanych żerowaniem. Miarodajne obserwacje liczebności ślimaków można przeprowadzić z wykorzystaniem pułapek do odłowu ślimaków, wykładanych na plantacji tuż po wysiewie nasion.

Zaleca się wykonanie zabiegu chemicznego w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości, wynoszącego:

bezpośrednio po siewie i w okresie wschodów:

 • zniszczenie 5% siewek lub 5% ziarniaków (u zbóż),
 • w przypadku wyłożenia pułapek – stwierdzenie 2-3 ślimaków średnio na 1 pułapkę sprawdzaną 2-3 razy w tygodniu;

w fazie 1-4 liści i w fazach późniejszych:

 • zniszczenie 10% roślin w stopniu silnym, tj. zniszczony pąk wierzchołkowy i uszkodzenie ponad 50% powierzchni liści.
 • w przypadku wyłożenia pułapek – stwierdzenie 4 lub więcej ślimaków średnio na 1 pułapkę sprawdzaną 2-3 razy w tygodniu.

Komunikat

w sprawie zasad przemieszczania do innych państw członkowskich Unii Europejskiej ziemniaków, które zostały wyprodukowane w Polsce

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, bulwy ziemniaków mogą być wprowadzane do obrotu i przemieszczane, jeśli zostały wyprodukowane oraz zapakowane lub dystrybuowane przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849 z późn. zm.).

Przesyłki ziemniaków powinny być zaopatrzone w:

 • zaświadczenie, wydane przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, potwierdzające niewystępowanie w partii bulw ziemniaka bakterii Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus oraz
 • paszport roślin, wydany przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa – w przypadku sadzeniaków ziemniaka, albo
 • oznakowanie, które może posiadać dowolną formę, np. prosta naklejka, (kartka) lub etykieta zawierającej numer wpisu do rejestru przedsiębiorców podmiotu, który ziemniaki uprawiał i ewentualne numery kolejnych dystrybutorów oraz numer statystyczny powiatu, na terenie którego ziemniaki były uprawiane – w przypadku ziemniaków innych niż sadzeniaki (konsumpcyjnych, przemysłowych).

Oznakowania umieszcza się na każdym opakowaniu jednostkowym (worek, skrzynka, skrzynia paletowa), a w przypadku ziemniaków wprowadzanych lub przemieszczanych luzem na przewożących je środkach transportu lub na towarzyszącym im dokumencie handlowym.

Ponadto, ze względu na przepisy prawa w zakresie zapobiegania występowaniu i rozprzestrzenianiu się grzyba Synchytrium endobioticum, nie mogą być przemieszczane do innych państw członkowskich UE, ziemniaki pochodzące z powiatów, w których występują patotypy tego grzyba inne niż patotyp 1(D1).

Zapis ten nie dotyczy woj. pomorskiego. Wszystkie powiaty w województwie pomorskim są wolne od grzyba Synchytrium endobioticum sprawcy raka ziemniaka.

UWAGA! Nieprzestrzeganie powyższych wymagań podlega:

 • sankcjom karnym: mandat na podstawie art. 107 ust. 1, lub opłata sankcyjna w wysokości 2.270 zł na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin;
 • przesyłki, które nie spełniają przedmiotowych wymogów są przez służby ochrony roślin państw członkowskich Unii Europejskiej kierowane powrotnie do Polski na koszt posiadacza.

Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać w Oddziałach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku, których adresy zamieszczone są na stronie internetowej www.iorin.gda.pl


Komunikat

W związku z nowym sezonem uprawy ziemniaków Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku przypomina:

– podmiotom uprawiającym i przemieszczającym ziemniaki do przetwórstwa o obowiązku wpisu do rejestru przedsiębiorców zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 133, poz. 849, ze zm.).

Decyzję w sprawie wpisu do rejestru przedsiębiorców, na wniosek zainteresowanego podmiotu wydaje wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę tego podmiotu zgodnie z art. 13 w/w ustawy o ochronie roślin.

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców można pobrać ze strony internetowej www.iorin.gda.pl z zakładki- druki- wybierając – wnioski i druki działu nadzoru fitosanitarnego.

– zakładom przetwórczym ziemniaków, że zgodnie z zapisem art. 12 i art. 15 w/w ustawy o ochronie roślin ziemniaki przeznaczone do sprzedaży muszą pochodzić od podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców.

Przesyłki ziemniaków powinny być zaopatrzone w oznakowanie, które może posiadać dowolną formę, np. prosta naklejka, (kartka) lub etykieta zawierająca numer wpisu do rejestru przedsiębiorców podmiotu, który ziemniaki uprawiał i ewentualne numery kolejnych dystrybutorów oraz numer statystyczny powiatu, na terenie którego ziemniaki były uprawiane. Oznakowania umieszcza się na każdym opakowaniu jednostkowym (worek, skrzynka, skrzynia paletowa), a w przypadku ziemniaków wprowadzanych lub przemieszczanych luzem na przewożących je środkach transportu lub na towarzyszącym im dokumencie handlowym.

UWAGA! Nieprzestrzeganie powyższych wymagań podlega:

 • sankcjom karnym: mandat na podstawie art. 107 ust. 1 pkt 8 lub opłata sankcyjna w wysokości 2.270 zł na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku

Oddział / Puck:
tel., fax. 586734013
e-mail: o-puck@piorin.gov.pl

Komunikat o zagrożeniu upraw roślin

Województwo: Puck
Powiat: Puck/Wejherowo
Agrofag: Połyśnica marchwianka
Roślina: Marchew

Data publikacji komunikatu: 31.05.2012

Stwierdzono występowanie II pokolenia połyśnicy marchwianki.

Żerowanie larw drugiego pokolenia prowadzi do uszkodzeń korzeni, które łatwo gniją i źle się przechowują.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania połyśnicy marchwianki w uprawach marchwi należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Zaleca się wykonanie zabiegów chemicznych w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości tj. odłowieniu na żółtych tablicach lepowych w ciągu kolejnych 3 dni:

 • średnio 0,75 – do l szt. muchówki (owad dorosły).

Przy wykonywaniu zabiegów chemicznych istotna jest wielkość plantacji. Na wielohektarowych uprawach marchwi najwięcej uszkodzonych roślin występuje w pasie brzeżnym, sięgającym do 30 m w głąb plantacji, stąd też nie ma potrzeby opryskiwania całego pola.


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Oddział / Puck:
tel., 586734013.
e-mail: o-puck@piorin.gov.pl

Komunikat o zagrożeniu upraw roślin

Województwo :Pomorskie
Powiat: Puck/Wejherowo
Agrofag: Mszyce
Roślina: Ziemniak

Data publikacji komunikatu: 31.05.2012

Plantacjom ziemniaka zagrażają mszyce.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania mszyc na ziemniakach należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

 • Zabiegi profilaktyczne przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się w okresie wschodów (gdy wzejdzie 80% ziemniaków). Zabiegi te w zależności od potrzeb powtarza się. Zabiegi profilaktyczne są szczególnie ważne na plantacjach nasiennych. Na tych plantacjach zabiegi należy regularnie powtarzać, nawet przy bardzo małym nasileniu występowania mszyc.
 • Zabiegi interwencyjne rozpoczyna się w momencie pojawienia się pierwszych uskrzydlonych mszyc na ziemniakach. Kolejne zabiegi interwencyjne wykonuje się w przypadku wzrostu liczebności mszyc (ponad 20szt/100 liści – próg szkodliwości bezpośredniej) lub w przypadku stwierdzenia w jednym żółtym naczyniu średnio 50 uskrzydlonych mszyc.