Gmina wejherowo

Aktualności

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego

Zarząd Województwa Pomorskiego zawiadamia, że zapewnia udział społeczeństwa w opracowaniu Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu.

Z treścią projektu przedmiotowego Programu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ulicy Augustyńskiego 2 w sekretariacie Departamentu Środowiska i Rolnictwa oraz na stronie internetowej www.bip.pomorskie.eu

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 2 do 23 marca 2020 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje-srodowisko@pomorskie.eu, ustnie do protokołu lub pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Środowiska i Rolnictwa, ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk.

W ramach konsultacji społecznych odbędzie się spotkanie dnia 19 marca 2020 r. o godz. 11:00 w sali im. L. Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego, ul. Okopowa 21/27.