Gmina wejherowo

Aktualności

Informacja dla właścicieli psów

Przypominamy, że w Gminie Wejherowo obowiązuje opłata od posiadania psa.

Wysokość opłaty w roku 2022 nie zmieniła się i wynosi 48 zł.

Opłatę wpłaca się z góry, bez wezwania do dnia 31 marca każdego roku na rachunek Gminy Wejherowo nr  11 1160 2202 0000 0000 6196 3915 lub u inkasentów. Dopuszcza się możliwość wpłaty w dwóch równych częściach, płatnych do 31 marca i do 30 września każdego roku. Zgłoszenia posiadania bądź zaprzestania posiadania psa dokonuje się w Urzędzie Gminy poprzez złożenie stosownego formularza (kliknij).

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

  1. członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;
  2. osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;
  3. osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego;
  4. osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;
  5. podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Dodatkowo w Gminie Wejherowo funkcjonuje zwolnienie z opłaty od posiadania psa adoptowanego, który został odłowiony na terenie Gminy
Wejherowo przez okres 2 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano adopcji psa.

W stosunku do osób, które uchylają się od wniesienia opłaty wszczynane będą postępowania administracyjne.

Uwaga! W związku z licznymi omyłkowo dokonanymi wpłatami, informujemy mieszkańców Miasta Wejherowa, że organem właściwym do zarejestrowania zwierzęcia i uiszczenia opłaty za jego posiadanie jest  Prezydent  Miasta Wejherowa.