Gmina wejherowo

Granty PPGR

Granty PPGR

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

 

Nazwa projektu:  „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Cel projektu: wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu oraz wyeliminowanie ograniczeń mających wpływ na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci podczas nauki zdalnej.

Wartość projektu: 247 140,00 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 247 140,00 zł (100%).

Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich, którzy spełniają następujące warunki:

  • zamieszkują Gminę Wejherowo, w której funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej,
  • rodzice, dziadkowie, pradziadkowie lub opiekun prawny pracowali w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali miejscowość lub gminę objętą PPGR,
  • osoba wskazana w oświadczeniu nie otrzymała na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych.

Dofinansowanie pozyskane w ramach konkursu grantowego zostanie przeznaczone na:

  • zakup 78 komputerów przenośnych wraz z niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających naukę zdalną;
  • zakup 5 routerów celem dostarczenia usługi dostępu do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku, gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskazał na brak możliwości zapewniania ww. usługi.

Załączniki:

  1. Procedura weryfikowania i monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego.
  2. Plakat informacyjno-promocyjny.