Gmina wejherowo

Aktualności

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY WEJHEROWO

 

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE   FUNKCJONOWANIA URZĘDU  WEJHEROWO

 

Zmiana struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Wejherowo

Z dniem 1 września br. weszły  w życie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Wejherowo  wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy Wejherowo z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wejherowo

Nowością jest m.in. utworzenie  Referatu Gospodarki Odpadami i Środowiska, którego  zadaniem jest kompleksowa realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska. Referat mieści się na parterze budynku Urzędu Gminy Wejherowo i zajmuje następujące pomieszczenia :

  1. Pokój Nr 14 i 14 A – składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, rozliczenia finansowe oraz windykacja należności z tytułu gospodarki odpadami
  2. Pokój Nr 15 – ochrona środowiska, pozwolenia dotyczące wycinki  drzew, decyzje środowiskowe,
  3. Pokój Nr 15 A – Kierownik Referatu (Piotr Czerwiński)
  4. Pokój Nr 16 – gospodarka odpadami, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, dofinansowania do inwestycji proekologicznych.

Nowe pomieszczenia zajmuje również Referat Spraw Obywatelskich  :

  1. Pokój Nr 17 – dowody osobiste,
  2. Pokój Nr 17A – Kierownik Referatu,
  3. Pokój Nr 17 B – ewidencja ludności.

W/w referaty zlokalizowane są w pomieszczeniach po Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej.

W związku z likwidacją Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska, zadania związane z geodezją i gospodarką nieruchomościami przejął wraz z nową nazwą Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, który znajduje się nadal w swojej poprzedniej lokalizacji ( piętro Urzędu).

Pozostałe zadania ( m.in. zajęcia terenu, dzierżawa lokali) przejął Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.

Jednocześnie informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców związane z wystąpieniem stanu epidemii i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2,  liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu Urzędu Gminy Wejherowo –  nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi za  wyjątkiem:

1) dziecka do ukończenia 13. roku życia;

2) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

3) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;

4) osoby wymagającej pomocy tłumacza;

Naszym interesantom w dalszym ciągu zaleca się wcześniejszą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej rezerwację terminu wizyty we właściwym  merytorycznie Referacie Urzędu (za wyjątkiem kasy Urzędu Gminy).

Referat Spraw Obywatelskich Kierownik Referatu

58 677 97 09

Ewidencja ludności

58 677 97 12

Dowody osobiste

58 677 97 29

 

Referat Finansowy Skarbnik

58 677 97 04

Z-ca Skarbnika

58 677 97 16

Podatek od środków transportowych, czynsze, dzierżawy

58 677 97 59

Podatki

58 677 97 23

Kasa Urzędu

58 677 97 22

Działalność gospodarcza 58 677 97 21
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Kierownik Referatu

58 677 97 42

58 677 97 13

58 677 97 17

Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Kierownik Referatu

58 677 97 15

Zastępca Kierownika

58 677 97 46

( podziały , rozgraniczenia, numeracja budynków)

58 677 97 08

( decyzje celu publicznego, decyzje o warunkach zabudowy)

58 677 97 14

( zaświadczenia, wypisy, wyrysy, informacje o przeznaczeniu działek w mpzp, informacje o

trwających procedurach planistycznych, opłata adiacencka, opłata planistyczna)

58 738 67 51

Nieruchomości

 

Referat Inżynierii Środowiska Kierownik Referatu

58 677 9748

Zgłaszanie stanów liczników wody

58 677 97 44

58 677 97 47

Referat  Gospodarki   Odpadami i Środowiska Kierownik Referatu

58 677 97 07

Gospodarka odpadami, dotacje, opieka nad bezdomnymi zwierzętami

58 677 97 06

Opłaty za odpady, deklaracje

58 677 97 36

Ochrona środowiska

58 677 97 31

Referat Oświaty i Spraw Społecznych Kierownik Referatu

58 738 67 85

Zastępca Kierownika

58 738 67 83

Referat Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych Kierownik Referatu

58 677 97 40

Zamówienia publiczne

58 677 97 27

Fundusze zewnętrzne

58 677 97 45

Referat Organizacyjny i Kadr Sekretarz Gminy/Kierownik Referatu

58  677 97 11

Obsługa Rady Gminy

58  677 97 26

Biuro Obsługi Interesanta

 

Sekretariat Urzędu

58 677 97 43

58 738 67 60

58 677 97 01

sekretariat@ugwejherowo.pl
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kierownik Referatu

58 677 96 07

 

 

 

 

Przypominamy, że : osoby załatwiające sprawy  w budynku Urzędu Gminy Wejherowo zobowiązane są wyposażyć się we własnym zakresie w środki ochronne pozwalające na realizację obowiązku zakrywania ust i nosa, jak również nie zdejmować tych środków przez cały czas pozostawania w budynku Urzędu oraz do dezynfekcji rąk z wykorzystaniem dostępnych w Urzędzie dozowników z płynem  dezynfekcyjnym.