Gmina wejherowo

Aktualności

Zarządzenie ws. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

ZARZĄDZENIE NR 127/2018 WÓJTA GMINY WEJHEROWO
z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.), zarządzam co następuje: § 1. 1. Sporządza się i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości opisanych w załączniku do niniejszego zarządzenia, stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2. Wykaz, o którym mowa w ust 1, wywiesza się na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo przy ul. Transportowej 1, a także zamieszcza się na stronie internetowej tut. Urzędu. 3. Informacja o zamieszczeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w gazecie lokalnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 127/2018 – Pobierz