Gmina wejherowo

Aktualności

Zabezpiecz instalację przed zimą

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym oraz zdarzającymi się w latach poprzednich przypadkami zamarzania instalacji wodociągowych przypominamy o obowiązku zabezpieczania instalacji i urządzeń wodociągowych przed oddziaływaniem niskich temperatur.

Obowiązek taki nakłada Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz.U. z 2002 nr 75 poz. 690 ze zm.), które w § 116 mówi: zestaw wodomierza głównego, na połączeniu z siecią wodociągową, powinien być umieszczony w piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych (…) a w § 117 określa szczegółowo sposób wykonania pomieszczenia, w którym jest zainstalowany wodomierz główny. Pomieszczenia powinny mieć zamknięte okienka piwniczne i drzwi, a w przypadku studzienek – ocieplone włazy. Powinna w nich panować temperatura dodatnia. Przestrzegamy też, aby w okresie występowania mrozów, nie pozostawiać otwartych garaży, w których zlokalizowano wodomierz bądź przewody wodociągowe (nawet na krótkie okresy czasu). Należy także wyłączyć i odwodnić wszelkie instalacje ogrodowe.

Informujemy, że w przypadku stwierdzenia uszkodzeń urządzeń pomiarowych w wyniku zamarznięcia, odbiorca wody ponosi całość kosztów związanych z ich usprawnieniem. Dotyczy to zarówno mieszkańców obsługiwanych przez Gminę Wejherowo, jak również przez PEWIK Gdynia Sp. z o.o