Gmina wejherowo

Aktualności

Zabezpiecz instalację wodociągową przed mrozem

W związku ze zdarzającymi się w uprzednich latach przypadkami zamarzania instalacji wodociągowych w okresie zimowym przypominamy o obowiązku zabezpieczania instalacji i urządzeń wodociągowych przed oddziaływaniem niskich temperatur. 

Obowiązek taki na odbiorców nakłada Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz.U. z 2002 nr 75 poz. 690 ze zm.), które w § 116. mówi: zestaw wodomierza głównego, na połączeniu z siecią wodociągową, powinien być umieszczony w piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych (…) a w § 117. określa szczegółowo sposób wykonania pomieszczenia, w którym jest zainstalowany wodomierz główny.

CZYTAJ WIĘCEJ W ROZWINIĘCIU

W związku ze zdarzającymi się w uprzednich latach przypadkami zamarzania instalacji wodociągowych w okresie zimowym przypominamy o obowiązku zabezpieczania instalacji i urządzeń wodociągowych przed oddziaływaniem niskich temperatur.

Obowiązek taki na odbiorców nakłada Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz.U. z 2002 nr 75 poz. 690 ze zm.), które w § 116. mówi: zestaw wodomierza głównego, na połączeniu z siecią wodociągową, powinien być umieszczony w piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych (…) a w § 117. określa szczegółowo sposób wykonania pomieszczenia, w którym jest zainstalowany wodomierz główny.

Pomieszczenia powinny mieć zamknięte okienka piwniczne i drzwi, a w przypadku studzienek ocieplone włazy. Powinna w nich panować temperatura dodatnia.

Informujemy, że w przypadku stwierdzenia przez nasze służby uszkodzeń urządzeń pomiarowych w wyniku zamarznięcia, odbiorca wody ponosi całość kosztów związanych z ich usprawnieniem. 

Dotyczy to zarówno mieszkańców obsługiwanych przez Gminę Wejherowo, jak również przez PEWIK Gdynia Sp. z o.o.