Gmina wejherowo

Aktualności

XVI Sesja Rady Gminy Wejherowo

21 marca odbyła się XVI Sesja Rady Gminy Wejherowo. Uchwalono na niej dwa Plany Odnowy Miejscowości. Tym razem strategię rozwoju swojej miejscowości przedstawili mieszkańcy Kniewa i Bolszewa. Jednomyślnie przyznano również kolejne statuetki Gryfa Kaszubskiego. W tym roku trafią one w ręce Lecha Baranowskiego i Kazimierza Potrykusa.

 

Po kilkumiesięcznej pracy mieszkańców Bolszewa i Kniewa, oraz po zaprezentowaniu jej wyników podczas zebrań sołeckich, na ostatniej sesji Rady Gminy Wejherowo radni przyjęli i zatwierdzili strategie rozwoju obydwu wsi. Ich przyjęcie poprzedziła długa dyskusja. Ostatecznie jednak, po dokładnym omówieniu planów przez koordynatora projektu, dr Ryszarda Zarudzkiego, radni większością głosów przyjęli przedstawione propozycje. Od tego momentu stanowią one podstawę do ubiegania się o ich ewentualne sfinansowanie ze środków zewnętrznych.
Podczas zebrania ustalono również wysokość diet dla sołtysów z terenu Gminy Wejherowo. Sołtysi sołectw do 1000 mieszkańców otrzymywać będą uposażenie w wysokości 420 zł, natomiast sołtysi sołectw przekraczających tę liczbę, 600 zł. Wyodrębniono również w budżecie Gminy Wejherowo na rok 2013 środki stanowiące fundusz sołecki. Przeznacza się je na przedsięwzięcia będące zadaniami własnymi gminy, służące poprawie warunków życia mieszkańców, będące w zgodzie ze strategią gminy. Mogą być one przeznaczone również na pokrycie wydatków zmierzających do usunięcia skutków klęski żywiołowej. Uchwalono także przyznanie Powiatowi Wejherowskiemu pomocy finansowej w wysokości do 700.000 zł z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej na odcinku Kniewo-Warszkowo oraz uchwalono miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów  wsi Gościcino, a także program współpracy gminy Wejherowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2012.
Ponadto przyjęto zasady powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Wejherowie, którego zadaniem będzie szeroko rozumiane przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Głosowanie zakończyła uchwała dotycząca cen biletów i wysokości innych opłat w komunikacji realizowanej w Gminie przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Interpelacje i zapytania radnych dotyczyły przede wszystkim infrastruktury drogowej. Szczególną atrakcją na zakończenie obrad było zaprezentowanie hymnu Kniewa przez tamtejszy zespół ludowy.