Gmina wejherowo

Aktualności

XLVIII Sesja Rady Gminy Wejherowo

17 października w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XLVIII Sesja Rady Gminy Wejherowo. W porządku obrad znalazło się 19 uchwał. Obrady rozpoczęły się od przedstawienia przez wójta Henryka Skwarło informacji z działalności w okresie międzysesyjnym. Następnie przedstawiono informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wejherowo w roku szkolnym 2017/2018. Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały w sprawach:

 • nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Gościcino,
 • nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Bolszewo,
 • sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Ustarbowo,
 • nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa,
 • uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu Gościcina „Przy granicy”, w Gminie Wejherowo,
 • uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentów wsi Nowy Dwór Wejherowski i Bieszkowice w gminie Wejherowo,
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Bolszewa oraz fragmentu Kąpina w Gminie Wejherowo,
 • uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo dla fragmentów wsi Góra i Ustarbowo,
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gościcina w Gminie Wejherowo, na obszarze działek nr 683, 690/6 i 690/24,
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo, na obszarze pomiędzy ul. Strażacką i rzeką Bolszewką,
 • zmiany budżetu Gminy na 2018 rok,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wejherowskiemu,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Powiatowo-Gminnej Spółdzielni Socjalnej „Kaszubia” w Bolszewie,
 • przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo z przeprowadzonej kontroli w zakresie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2017,
 • przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo z przeprowadzonej kontroli w zakresie wykorzystania środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017,
 • nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Łężyce,
 • wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat,
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Warszkowo w Gminie Wejherowo, na obszarze działki nr 59/4.