Gmina wejherowo

Aktualności

XLIII Sesja Rady Gminy Wejherowo

20 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wejherowo odbyła się XLIII Sesja Rady Gminy Wejherowo. Zasadniczą część obrad stanowiło przedstawienie informacji Wójta Henryka Skwarło z działalności w okresie międzysesyjnym oraz podjęcie przez radnych szeregu uchwał. Główne tematy obrad dotyczyły szeroko rozumianej pomocy społecznej, gospodarki nieruchomościami, finansów gminy, oświaty i planowania przestrzennego. W zakresie pomocy społecznej radni pochylili się nad projektami uchwał dotyczących:

  • zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy – pomoc rzeczowa, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu,

  • ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,

  • określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

  • ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania.

Radni podjęli wszystkie wyżej wymienione uchwały. Następnie uchwalono nadanie nazw poszczególnym ulicom w miejscowościach: Zbychowo, Góra, Orle, Gowino oraz sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Bolszewo. Przedmiotem kolejnych uchwał poddanych pod obrady było: wyrażenie zgody na zaciągnięcie w roku 2018 długoterminowego kredytu bankowego, udzielenie dotacji celowej. W zakresie finansów gminy przegłosowano także zasady, tryb udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, zmianę budżetu Gminy na 2018 rok i zmianę wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028. W zakresie oświaty radni podjęli uchwałę w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska dyrektorów, wicedyrektorów w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wejherowo. W zakresie planowania przestrzennego uchwalono przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino w Gminie Wejherowo. Ponadto przyjęto uchwałę dotyczącą zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wejherowo. Pełna treść wszystkich uchwał dostępna jest pod adresem: www.bip.ug.wejherowo.pl