Gmina wejherowo

Aktualności

XL Sesja Rady Gminy Wejherowo

21 marca w Urzędzie Gminy Wejherowo odbyła się XL Sesja Rady Gminy Wejherowo. Podczas obrad przyjęto 19 uchwał. Zanim przystąpiono do głosowania, Wójt Gminy Henryk Skwarło przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. W części właściwej radni dyskutowali nad projektami uchwał w sprawach: nadania nazw ulicom w miejscowości Bolszewo, Gościcino i w miejscowości Nowy Dwór Wejherowski, wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny prawa własności nieruchomości na cel publiczny na rzecz Powiatu Wejherowskiego, wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Kąpinie oraz przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bieszkowice na obszarze położonym pomiędzy ulicą Słoneczną i ulicą Szkolną oraz na obszarze położonym na północ od jeziora Zawiat pomiędzy ulicą Słoneczną i granicą obrębu Sopieszyno, przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino na obszarze działek nr 84/178 i 84/179, przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino oznaczonego jako „Gościcino Cicha” na obszarze położonym wzdłuż ulicy Wiosennej i przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Warszkowo na obszarze działek nr 53/1, 81/22, 81/23, 81/24. Radni przyjęli także uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r. i zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028. Zmiany te wynikały z oszczędności w budżecie za 2017 r., które wyniosły blisko 3 mln zł. Zostaną one przeznaczone na rozbudowę szkoły w Gowinie oraz na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców gminy. Podczas sesji przegłosowano udzielenie dotacji Szpitalom Pomorskim Sp. z o.o. w Gdyni (Szpitalowi Specjalistycznemu w Wejherowie) w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Pod obrady poddano także uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Wejherowo na 2018 oraz uchwałę zmieniającą uchwałę nr XXXVI/437/2017 Rady Gminy Wejherowo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu. Radni przegłosowali także uchwałę dotyczącą podziału Gminy Wejherowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Ważnym, dla mieszkańców gminy Wejherowo, było podjęcie uchwał w sprawach dofinansowania na modernizację źródeł ciepła. Pierwsza uchwała w tej sprawie dotyczy wyrażenia woli przystąpienia do realizacji w 2018 oraz 2019 roku Programu „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2018) na terenie Gminy Wejherowo oraz przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej. Termin składania wniosków upływa 20 kwietnia 2018 r. Podjęto także uchwałę w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy nie są w stanie – mimo dostępnych dofinansowań – ponieść kosztów zmiany źródła ogrzewania na nowoczesne, proponuje się uruchomić dotacje z budżetu Gminy na modernizację źródeł ciepła na paliwa stałe w sposób zapewniający obniżenie emisji np. poprzez zastosowanie technologii dopalania gazów odlotowych (tzw. „spalanie dymu”), co przy kosztach rzędu do tysiąca złotych pozwala osiągnąć znaczne ograniczenie emisji pyłów oraz zmniejszyć zużycie opału. W tym zakresie proponuje się znaczące dofinansowanie Gminy rzędu 80% kosztów.

Jedną z istotnych kwestii było także przegłosowanie uchwały w sprawie przyznania Statuetki Gryfa Kaszubskiego za szczególne zasługi dla Gminy Wejherowo. W tym roku trafi ona do Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Gminy Wejherowo, które niebawem obchodzić będzie 15-lecie swojego istnienia. Pełna treść wszystkich podjętych podczas sesji uchwał dostępna jest pod adresem: www.bip.ug.wejherowo.pl