Gmina wejherowo

Aktualności

XIV Sesja Rady Gminy Wejherowo

 

25 listopada odbyła się XIV Sesja Rady Gminy Wejherowo. Jej zasadniczą część stanowiło przyjęcie uchwał dotyczących podatków i innych opłat obowiązujących na terenie Gminy w 2016 roku. Warto zaznaczyć, że przyjęte uchwałą wysokości podatków utrzymano na dotychczasowym poziomie, z jednym wyjątkiem gdzie stawkę dodatkowo obniżono, co przedstawiamy poniżej. Nowością jest opłata od posiadania psów, który wynosić będzie 48.00 zł od zwierzęcia. Szczegółowo opisujemy go w artykule zamieszczonym na str. 3. Kolejna z uchwał dotyczyła obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.  Średnią cenę skupu żyta obniżono z kwoty 53,75 zł do 38,00 zł za 1 dt. Wprowadzono również zmianę uchwały z dn. 12 listopada w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących w gminie Wejherowo.  I tak podatek od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy mniejszej niż 22 miejsca wynosić będzie 1.090.00 zł, a równej lub większej niż 22 miejsca 1.630.00 zł. Stawki podatku od nieruchomości w 2016 r. wynosić będą:

25 listopada odbyła się XIV Sesja Rady Gminy Wejherowo. Jej zasadniczą część stanowiło przyjęcie uchwał dotyczących podatków i innych opłat obowiązujących na terenie Gminy w 2016 roku. Warto zaznaczyć, że przyjęte uchwałą wysokości podatków utrzymano na dotychczasowym poziomie, z jednym wyjątkiem gdzie stawkę dodatkowo obniżono, co przedstawiamy poniżej. Nowością jest opłata od posiadania psów, który wynosić będzie 48.00 zł od zwierzęcia. Szczegółowo opisujemy go w artykule zamieszczonym na str. 3. Kolejna z uchwał dotyczyła obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.  Średnią cenę skupu żyta obniżono z kwoty 53,75 zł do 38,00 zł za 1 dt. Wprowadzono również zmianę uchwały z dn. 12 listopada w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących w gminie Wejherowo.  I tak podatek od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy mniejszej niż 22 miejsca wynosić będzie 1.090.00 zł, a równej lub większej niż 22 miejsca 1.630.00 zł. Stawki podatku od nieruchomości w 2016 r. wynosić będą:

od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,77 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych  – 4,00zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  – 0,42zł od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz.1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,00 zł od 1 m2 powierzchni,

e) stanowiących tereny po zamkniętych wysypiskach lub składowiskach odpadów,  bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,21zł od 1 m2 powierzchni,

f) stanowiących drogi wewnętrzne w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,21zł od 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,64 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 3,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli-2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przywołanej na wstępie uchwały.

 

Ponadto wprowadzono również kolejne udogodnienia w zwolnieniach dot. podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców. Zwalnia się od podatku od nieruchomości 50% nowej powierzchni użytkowej przez pierwsze 12 miesięcy , 40 % nowej powierzchni użytkowej przez kolejne 12 miesięcy i 30 % nowej powierzchni użytkowej przez kolejne 12 miesięcy.
Pozostałe uchwały jakie przegłosowane zostały przez radnych podczas ostatniej Sesji dotyczyły m.in. przyznania Statuetki Gryfa Kaszubskiego za szczególne osiągnięcia Bolesławowi Bork, propagatorowi wiedzy o dziejach wielu miejscowościach gminy Wejherowo.  Ponadto radni przyjęli roczny program współpracy gminy Wejherowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2016 r. Uchwalono również miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Góry-Paradyż i fragmentu wsi Reszki. Nie przyjęto  natomiast uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino. Przyjęto zaś plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Wejherowo opracowany w ramach „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego”.