Gmina wejherowo

Aktualności

VI BIEGI PIAŚNICKI – BIEG GŁÓWNY 10 KM, BIEGI DZIECI I MŁODZIEŻY

 

 

 

REGULAMIN

 

VI BIEG PIAŚNICKI – BIEGI DZIECI I MŁODZIEŻY

I Cel
• Upamiętnienie poległych w Lesie Piaśnickim
• Promocja Gminy Wejherowo 
• Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu, profilaktyka chorób cywilizacyjnych.


II Organizator
• Gmina Wejherowo
• Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej

 

Kontakt:
Artur Kankowski – Urząd Gminy Wejherowo
tel. 662030977,
mail: sport@ug.wejherowo.pl
Oficjalna strona biegu:
www.ug.wejherowo.pl, www.kaszubybiegaja.pl

 

III Termin i miejsce biegów
• 05.04.2014r. (sobota), od godz. 9. 00

Biuro zawodów i start: parking przy Sanktuarium w Piaśnicy skręt w lewo ( w dniu imprezy będzie oznakowany) jadąc od Wejherowa w stronę Krokowej w odległości 8,2 km od skrzyżowania z drogą Gdynia – Słupsk „6”.

 

IV Zgłoszenia do biegu
Zgłoszenia w dniu zawodów
tj. 05.04.2014r. od godz. 8.00

 

V Sprawy finansowe
Uczestnictwo w biegach dzieci i młodzieży jest bezpłatne

 

VI Kategorie biegowe, harmonogram i plan biegów


08:00 – zapisy do biegów

9:00 – otwarcie, przywitanie uczestników, przedstawienie programu i harmonogramu biegów.

O” i młodsi
09:05 – bieg maluchów ( 2007 i młodsi ) ok 100 m

Klasy I-III
09:15 – bieg dziewcząt ( 2006 – 2004 ) ok 300m
09:30 – bieg chłopców ( 2006 – 2004 ) ok 300m

Klasy IV – VI
09:45 – bieg dziewcząt ( 2003 – 2001 ) ok 800m
10:00 – bieg chłopców ( 2003 – 20001) ok 900m

Gimnazjum
10:15 – bieg dziewcząt ( 1998 – 2000 ) ok 1500m
10:30 – bieg chłopców ( 1998 – 2000 )ok 1800m

 

Trasa przebiegać będzie ścieżką leśną wokół pętli, która zostanie oznakowana i zabezpieczona w dniu zawodów.

VII Nagrody

Za miejsca I-III okolicznościowe medale, dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

W każdej z kategorii pierwszych 6 zawodników otrzyma pamiątkowe koszulki.

 

Ogłoszenie wyników i wręczanie nagród odbędzie się bezpośrednio po zakończonych biegach w poszczególnych kategoriach.

 

VIII Uczestnictwo

 

  • Zawodnik niepełnoletni musi przedstawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w biegu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym oraz zaświadczenie lekarskie o zdolności do udziału w zawodach

  • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania,

  • Pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu bieg


IX Postanowienia końcowe

1. Uczestnik poprzez zgłoszenie do wyścigu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem imprezy;

2. Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla Niego iż organizator, i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach;

3. Uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko;

4. Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim;

5. Uczestnik oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami;

6. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości , iż w razie kolizji lub wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora ;

7. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu;

8. Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zawodach sportowych;

9. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr. 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami);

10. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy ze swoim wizerunkiem w internecie;

11. Uczestnik swoim podpisem złożonym na oświadczeniu zapewnia, że wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie;

12. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany;

13. Protesty rozstrzyga organizator zawodów – decyzje organizatora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin.

14. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji.

REGULAMIN

VI BIEG PIAŚNICKI – BIEG GŁÓWNY 10 KM

I Cel

Upamiętnienie poległych w Lesie Piaśnickim
• Promocja Gminy Wejherowo 
• Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu, profilaktyka chorób cywilizacyjnych.

II Organizator

Urząd Gminy Wejherowo
• Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej

Kontakt: 
Dyrektor biegu: Henryk Miotk – 505 248 026
e-mail: 
kaszubybiegaja@op.pl
Kierownik biura zawodów: Mirosław Ugowski 
e-mail: 
kaszubybiegaja@op.pl
Oficjalna strona biegu www.kaszubybiegaja.pl

III Termin i miejsce biegu

05.04.2014r. (sobota), godz. 10.30
• Biuro zawodów i parking:
Parking przy Sanktuarium w Piaśnicy skręt w lewo ( w dniu imprezy będzie oznakowany) jadąc od Wejherowa w stronę Krokowej w odległości 8,2 km od skrzyżowania z drogą Gdynia – Słupsk „6”.

IV Trasa biegu głównego

1. Start biegu nastąpi w Wejherowie, ul. Ofiar Piaśnicy ( tuż obok pomnika „Brama Piaśnicka” – Plac Grunwaldzki przy krajowej „6”. Uczestnicy na miejsce startu przewiezieni zostaną autobusami, odjazd autobusów spod biura biegu godz.10.10
2.Trasa biegu do Piaśnicy będzie prowadzić po ścieżce rowerowej przylegającej do drogi nr 218
3. Dystans biegu to 10000m
4. Podłoże – asfalt, drogi leśne, gruntowe
5. Szczegóły odnośnie trasy zawodów w załączniku
6. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1,5 godziny.

V Klasyfikacja
• Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn: miejsca I – VI.
• Kategorie:
K (16-29 lat) M (16-29 lat)
K (30-49 lat) M (30-49 lat)
K (50 i więcej) M (50 i więcej)
K (70 i więcej) M (70 i więcej) 
• Najlepsza zawodniczka i zawodnik z Gminy Wejherowo

VI Pomiar czasu

Pomiar czasu i ustalenie kolejności, za pomocą systemu chipów aktywnych. Zawodnik pobiera chip w biurze zawodów bezpłatnie i bez kaucji. Posiadanie chipa jest warunkiem startu w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym. Uwaga! Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.
VII Nagrody i świadczenia dla zawodników
Uczestnik biegu otrzyma numer startowy oraz chip. Po biegu organizator zapewnia pamiątkowy medal, ciepły posiłek oraz napoje.

Zawodnicy, którzy zdobędą nagrody w klasyfikacji generalnej, nie zostaną nagrodzeni w kategoriach wiekowych.
• W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn organizator przewiduje puchary za miejsca I – VI, nagrody finansowe za miejsca I – III.
• Najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik z terenu Gminy Wejherowo otrzymują puchary.

Od nagród przekraczających 760zł pobrany będzie podatek w wysokości 10% wygranej ( art. 21 ust.1pkt.68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zawodnik odbierający nagrodę finansową powinien posiadać: PESEL, NIP oraz informację o siedzibie właściwego Urzędu Skarbowego.

VIII Zgłoszenia do biegu

Zgłoszenia można dokonać elektronicznie do dnia 01.04.2014r.
na stronie www.kaszubybiegaja.pl oraz w dniu zawodów
tj. 05.04.2014r. w godz. 8.30–10.00

IX Sprawy finansowe
Opłata startowa wynosi:
• 25 zł dla osób, które dokonały opłaty do dnia 10.03.2014r.
• 35 zł dla osób, które dokonały opłaty do dnia 02.04.2014r. ( data wpływu)
• 45 zł dla osób w dniu zawodów.( wpłata w biurze zawodów)

Opłat proszę dokonywać z dopiskiem „Piaśnica” na rachunek bankowy:
Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
83-330 Żukowo, Gdyńska 1
Konto BGŻ 96 2030 0045 1110 0000 0262 8920

W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko osoby startującej oraz adres zamieszkania. 
• W przypadku opłat startowych wniesionych na konto Organizatora po 02.04.2014 r. konieczne będzie przedstawienie przy weryfikacji w Biurze Zawodów dowodu wpłaty w formie wydruku.
• Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.
• Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę Uczestników na jednym blankiecie wpłaty (jednym przelewie). W tym wypadku w dopisku (w tytule przelewu) należy wpisać „Opłata grupowa” oraz Imiona i Nazwiska wszystkich osób zgłaszanych do biegu

X Uczestnictwo

w celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście do biura zawodów,
do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16-ty rok życia, do dnia 05.04.2014r.
• zawodnik niepełnoletni musi przedstawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w biegu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym (z numerem dowodu tożsamości i adresem zamieszkania) oraz zaświadczenie lekarskie o zdolności do udziału w zawodach,
• każdy zawodnik pełnoletni startuje na swoją odpowiedzialność co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,
• każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym, a także dla celów marketingowych biegu,

każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
• pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

XI Kaszuby Biegają

Bieg Piaśnicki wchodzi w cykl biegów Kaszuby Biegają. Szczegóły www.kaszubybiegaja.pl

XII Wydarzenia towarzyszące

1. biegi dzieci i młodzieży (odp. Artur Kankowski sport@ug.wejherowo.pl)

XIII Postanowienia końcowe


1. Uczestnik poprzez zgłoszenie do biegu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem imprezy;
2. Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla Niego iż organizator, i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach;
3. Uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko;
4. Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim;
5. Uczestnik oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami;
6. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości , iż w razie kolizji lub wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora ;
7. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu;
8. Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zawodach sportowych;
9. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr. 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami);
10. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy ze swoim wizerunkiem w internecie;
11. Uczestnik swoim podpisem złożonym na oświadczeniu zapewnia, że wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie;
12. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany;
13. Protesty rozstrzyga organizator zawodów – decyzje organizatora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin.
14. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji.