Gmina wejherowo

Aktualności

UWAGA MIESZKAŃCY

Uprzejmie informujemy, że Rada Gminy Wejherowo w dniu 31 lipca 2015 r. podjęła Uchwałę nr XI/99/2015 w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. Woj. Pom. poz. 2667).

Od dnia 4 września 2015 r. możliwe jest składanie dokumentów o dofinansowanie na przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.

Uprzejmie informujemy, że Rada Gminy Wejherowo w dniu 31 lipca 2015 r. podjęła Uchwałę nr XI/99/2015 w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. Woj. Pom. poz. 2667).

Od dnia 4 września 2015 r. możliwe jest składanie dokumentów o dofinansowanie na przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z Regulaminem dofinansowanie na podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej przekazywane będzie w formie dopłaty do kosztów realizacji ww. zadania po jego zakończeniu.

W celu uzyskania dotacji należy przedłożyć w Urzędzie Gminy Wejherowo następujące dokumenty:

1) dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (w przypadku budynków stanowiących współwłasność – pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli, w przypadku wspólnot mieszkaniowych – uchwałę wspólnoty mieszkaniowej w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie przedsięwzięcia, w przypadku innych podmiotów – właściwej reprezentacji),

2) mapę powykonawczą ze wskazanymi długościami odcinków przyłącza i instalacji zewnętrznej,

3) poświadczenie odbioru technicznego przyłącza przez zarządcę sieci kanalizacyjnej.

W celu usprawnienia procedury, prosimy o podanie w dniu składania dokumentów numeru PESEL lub NIP oraz numeru rachunku bankowego, na który dofinansowanie zostanie przekazane (w przypadku jego braku dofinansowanie zostanie przekazane gotówką w kasie Urzędu Gminy Wejherowo).

O dofinansowanie można się ubiegać w ciągu 6 miesięcy od oddania do użytku sieci kanalizacyjnej, do której przyłącze będzie włączone, z tym że dla sieci oddanych do użytku przed dniem 01.01.2015 r. termin ten upływa w dniu 16.10.2015 r.

Prosimy o zapoznanie się z w/w uchwałą i regulaminem dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wejherowo www.bip.ug.wejherowo.pl w zakładce „Uchwały” oraz „Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska”.

 POBIERZ FORMULARZ