Gmina wejherowo

Aktualności

System gospodarowania odpadami w gminie Wejherowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE WEJHEROWO

 

W Gminie Wejherowo systemem objęte są nieruchomości zamieszkałe lub inne nieruchomości w części zamieszkałej. W przypadku budynków jednorodzinnych odpady zmieszane zabierane są, co dwa tygodnie, a odpady selektywne raz w miesiącu. Odbiór odpadów zmieszanych oraz odpadów selektywnych w zabudowie wielorodzinnej ma miejsce raz w tygodniu. Pojemnik na odpady na odpady zmieszane należy zakupić samodzielnie, natomiast worki na odpady selektywnie zebrane dostarczane są mieszkańcom w ramach wnoszonej opłaty. Pojemniki/worki należy wystawić przed posesję w dniu wywozu do godz. 700 (z wyjątkiem sytuacji, gdy na posesji znajduje się pergola śmietnikowa). Do pergoli powinien być zapewniony jednak dostęp od ulicy.

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE WEJHEROWO

System zbiórki z przed posesji obejmuje odbiór następujących frakcji odpadów:

MAKULATURA, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWEworki lub pojemniki koloru niebieskiego;

PLASTIK, METALworki lub pojemniki koloru żółtego;

SZKŁOworki lub pojemniki koloru zielonego;

ODPADY ZIELONE (odbierane w okresie ich powstawania tj. kwiecień-listopad, styczeń (zbiórka choinek) – worki lub pojemniki koloru brązowego;

POPIÓŁ (odbierany selektywnie w okresie grzewczym tj. październik-maj) – worki koloru szarego, można wykorzystać swój pojemnik, jeżeli będzie służył wyłącznie do popiołu i zostanie oznaczony napisem „Popiół”. Poza okresem grzewczym popiół może znajdować się w pojemniku na odpady zmieszane.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE (np. stolarka okienna i drzwiowa bez szyb, armatura sanitarna, meble, materace, kanapy, dywany, wykładziny) – w roku przeprowadza się dwie zbiórki (wiosenną oraz jesienną), odbierane są po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości, z której ma nastąpić wywóz odpadów. Zgłoszenia przyjmowane są przez Urząd Gminy Wejherowo najpóźniej do czwartku przed planowanym terminem odbioru. Odpady wielkogabarytowe wystawione przed posesję, bez wcześniejszego zgłoszenia wywozu nie zostaną odebrane. Podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych nie odbieramy: odpadów budowlanych, odpadów niebezpiecznych, części samochodowych, opon, sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

GRUZ BUDOWLANY (gruz betonowy lub gruz ceglany) – jest możliwość zamówienia worka Big Bag poprzez kontakt z firmą wywozową odbierającą odpady komunalne, usługa przysługuje dla nieruchomości zamieszkałych jeden raz w roku kalendarzowym.

 

 
 GDZIE WRZUCAMY? CO WRZUCAMY? CZEGO NIE WRZUCAMY DODATKOWE ZALECENIA
MAKULATURA I OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

Pojemniki lub worki –kolor NIEBIESKI

-każdy rodzaj papieru: gazetowy, pakowy, kredowy, książki, tektura,

-opakowania wielomateriałowe: kartoniki po napojach, mleku, worki po cemencie, suchych zaprawach i klejach,

-tapety (bez tynku)

-kalka techniczna, maszynowa, Opakowania muszą być PUSTE

Nie muszą być czyste

Nakrętki lekko odkręcać -nie trzeba usuwać

PLASTIK

METAL

Pojemniki lub worki –kolor ŻÓŁTY

-wszystkie worki foliowe,

-folia opakowaniowa,

-butelki po napojach, chemii gospodarczej, nakrętki,

-opakowania po wędlinach, owocach i warzywach,

-doniczki plastikowe, wiaderka,

-puste opakowania po farbach, olejach,

-styropian opakowaniowy

Drobne odpady metalowe:

-zakrętki od słoików, butelek, puszki aluminiowe, metalowe (również puste puszki po farbach), folia aluminiowa: opakowania po chipsach, kawie, wieczka po jogurtach, serkach

-siatki biodegradowalne,

– styropian budowlany

Opakowania muszą być PUSTE, Nie muszą być czyste. Usunąć należy tylko etykiety termokurczliwe (np. z soku Kubuś)-papierowe etykiety można zostawić
SZKŁO

Pojemniki lub worki –kolor ZIELONY

Opakowania szklane bezbarwne i kolorowe po  produktach spożywczych, kosmetycznych, chemicznych z gospodarstwa domowego np.: butelki, słoiki -szyby okienne, samochodowe, kineskopy

szklanki  duralex, żaroodporne, talerze, porcelana, fajans,  żarówki oraz świetlówki

Nie muszą być czyste

Muszą być PUSTE

Do jednego pojemnika wrzucamy szkło bezbarwne  i kolorowe

POPIÓŁ Pojemniki lub worki –kolor SZARY Popiół pochodzący z palenisk domowych(po spaleniu węgla, miału, drewna, itp.) Innych frakcji odpadów, gwoździ, śrub, itp. gorącego popiołu Można wykorzystać swój pojemnik, jeżeli będzie służył tylko do popiołu i będzie oznaczony
ODPADY ZIELONE

Pojemniki lub worki – kolor BRĄZOWY

Odpady ulegające biodegradacji tj.:

– trawa,

– liście,

– gałęzie,

Innych frakcji odpadów, ziemi, piasku, kamieni. Odpadów pochodzenia mięsnego np. kości.

 Dodatkowa oferta odbioru odpadów selektywnie zebranych:

  1. Na terenie Gminy Wejherowo funkcjonują dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK), w których w ramach wnoszonej opłaty, możliwe jest bezpłatne pozostawienie niektórych kategorii odpadów, pochodzących z gospodarstw domowych.
  • PSZOK w Kąpinie, ul. Wiejska 1, siedziba firmy AGORA (makulatura i opakowania wielomateriałowe, plastik i metal, szkło, odpady zielone, opony – 4 szt. na gospodarstwo domowe rocznie);
  • PSZOK W ŁĘŻYCACH, Aleja Parku Krajobrazowego 99, prowadzony przez Eko Dolina Sp. z o.o. (makulatura i opakowania wielomateriałowe, plastik i metal, szkło, odpady zielone, opony – 4 szt. na gospodarstwo domowe rocznie, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane, w tym np. odpady poremontowe oraz odpady porozbiórkowe oraz gruz budowlany (do 2 Mg na jedno gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym).
  1. Ponadto w okresie powstawania odpadów zielonych funkcjonuje Sezonowy Punkt Zbiórki Odpadów Zielonych zlokalizowany w Bolszewie przy ul. Szkolnej 52. Odpady można dostarczać do podstawionych kontenerów w soboty (za wyjątkiem przypadających świąt) w godzinach od 1100 do 1500. Okres uruchamiania punktu jest podawany w odrębnych komunikatach na stronie internetowej gminy i na BIP UG Wejherowo.
  2. Na terenie Gminy Wejherowo funkcjonuje Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, prowadzony przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Punkt zlokalizowany jest w Bolszewie przy ul. Szkolnej 52. Godziny otwarcia: we wtorki i czwartki od 1500 do 1800 oraz w soboty od 1100 do 1500. PZON przyjmuje następujące odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym kompletny sprzęt AGD i RTV), tonery, tusze, zużyte baterie i akumulatory, resztki farb, lakiery, rozpuszczalniki, odpady zawierające rtęć (w tym świetlówki, termometry, żarówki energooszczędne), przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki, oleje, smary.

W przypadku odpadów niebezpiecznych (inne niż budowlane) jest możliwość bezpłatnego przekazywania do PZON funkcjonujących w innych miastach zrzeszonych w ramach Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” (pełen wykaz na stronie www.kzg.pl). Ponadto organizowane są objazdowe zbiórki odpadów niebezpiecznych w miejscowościach (informacje o zbiórkach publikowane są na stronie www.kzg.pl oraz na stronie UG Wejherowo i BIP).

W przypadku dużego sprzętu RTV lub AGD (pow. 20 kg) jest możliwy odbiór bezpośrednio z domu, po uprzednim zgłoszeniu do KZG telefonicznie (tel. 58 624-66-11) lub za pośrednictwem elektronicznego formularza (dostępny na stronie www.kzg.pl). Przekazywany sprzęt powinien być kompletny. Dla mieszkańców jest to usługa nieodpłatna.

Informacje dodatkowe

Reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych można zgłaszać osobiście w Referacie Inżynierii Środowiska UG Wejherowo pokój 39 lub pod nr tel. 58 67 79 706. Reklamacje należy zgłosić w dniu roboczym przypadającym bezpośrednio po dniu planowanego wywozu.

Sprawy związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi obsługuje Referat Finansowy UG Wejherowo pokój 3 lub pod nr tel. 58 67 79 736.