Gmina wejherowo

Stowarzyszenia

Stowarzyszenia

Wynik otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu(II konkurs) w 2018 roku

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Wójt Gminy Wejherowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w roku 2018 zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

 1. Rodzaj wspieranych zadań publicznych Gminy Wejherowo i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację.
 2. UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

(DRUGI OTWARTY KONKURS OFERT  NA WYŻEJ WYMIENIONE ZADANIE PUBLICZNE W 2018  ROKU)

Na realizację przedmiotowego zadania publicznego przeznacza się kwotę 9.000,00 zł

(słownie: dziewięć tysięcy złotych)

 1. WYPOCZYNEK LETNI DZIECI I MŁODZIEŻY

Na realizację przedmiotowego zadania publicznego przeznacza się kwotę 40.000,00 zł

(słownie: czterdzieści tysięcy złotych)

 Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy Wejherowo dla organizacji pozarządowych w formie dotacji na zadania publiczne realizowane w 2017 r.:

– upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)

– wypoczynek letni dzieci i młodzieży –  40.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

 1. Warunki konkursu:
 2. Zasady przyznawania dotacji.
 3. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Wejherowo.
 4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie.
 5. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się tylko w formie wsparcia jego realizacji.
 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.
 7. Podmiot, któremu przyznano dotację zobowiązany jest do złożenia przed zawarciem umowy:

– aktualnego harmonogramu realizacji zadania,

– korekty przewidywanej kalkulacji kosztów (w przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana w ofercie, a także w przypadku przyznania środków finansowych przez inny organ administracji, gdy oferent ubiegał się o dotację na realizację tego samego zadania).

 1.   Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy oferentów uprawnionych, których oferty będą wyłonione w drodze konkursu.
 2. Dofinansowanie nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów zadania.
 3. Termin i warunki realizacji zadania.
 4. 1. Zadanie musi być wykonane w roku 2018, przy czym początek wydatkowania przyznanych środków finansowych pochodzących z dotacji może nastąpić nie wcześniej niż od daty podpisania umowy, a zakończenie zadania musi nastąpić do dnia 15 grudnia 2018 roku (upowszechnianie kultury fizycznej i sportu) oraz do 30 września 2018 roku (wypoczynek letni dzieci i młodzieży). Do rozliczenia kosztów zadania będą rozpatrywane tylko wydatki poniesione od daty podpisania umowy do końca terminu realizacji zadania.
 5. Zadanie musi być zrealizowane z najwyższą starannością w zakresie opisanym w ofercie zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi przepisami.

III. Termin i warunki składania ofert.

 1. Oferty dotyczące wsparcia realizacji zadań publicznych Gminy Wejherowo w zakresie zadań objętych niniejszym konkursem należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.06.2018 r. (wtorek) w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo do godz. 15.30 – osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Wejherowo).

2.Ofertę realizacji zadania publicznego należy sporządzić czytelnie i przejrzyście w formie papierowej według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert          i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.  z 2016 r., poz. 1300).

3.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić:

– pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres (pieczątka organizacji),

– numer zadania publicznego (I, II),

– rodzaj zadania publicznego (upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, wypoczynek letni dzieci i młodzieży),

– tytuł zadania publicznego, jakiego zamierza podjąć się wnioskodawca.

4.Oferta winna być złożona z następującymi wymaganymi załącznikami:
1) kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (do pobrania pod adresem: (https://ems.ms.gov.pl),

2) inny rejestr/ewidencja, zgodnie z aktualnym stanem faktycznym i prawnym                   – zaświadczenie o wpisie  Klubu Sportowego/UKS-u do ewidencji prowadzonej przez starostę, zawierające następujące informacje:

 1. a) data wpisu i numer i numer ewidencyjny,
 2. b) imiona i nazwiska oraz daty urodzenia członków komitetu założycielskiego,
 3. c) nazwa, siedziba oraz adres klubu sportowego,
 4. d) imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej na kadencję,
 5. e) informacje o statucie: data jego uchwalenia, data zmiany statutu,
 6. f) dane osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych,
 7. g) cel działania,
 8. h) teren działania,
 9. i) data wykreślenia klubu sportowego z ewidencji,
 10. j) inne uwagi.

3) aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu – statut,
4)  w przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników, przy czym do pozostałych ofert należy załączyć oświadczenie, do której oferty załączniki dostarczono.

 1. Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
 2. Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert następuje niezwłocznie po wyborze ofert.
 3. Wszystkie oferty złożone będą podlegały ocenie formalnej o merytorycznej przeprowadzonej na podstawie karty oceny. Wyboru oferty dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:

– formalne:

1) oferta została złożona w zamkniętej kopercie, na której umieszczono pełną nazwę oferenta, jego adres i tytuł zadania,

2) czy oferta została złożona terminowo i w odpowiednim miejscu,

3) czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru,

4) czy zadanie mieści się w celach statutowych organizacji,

5) czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu,

6) czy do oferty dołączone zostały wymagane załączniki,

7) czy formularz oferty został wypełniony w wymaganych polach.

– merytoryczne:

1) wykazana potrzeba realizacji zadania publicznego,

2) adresaci zadania, w tym ich opis i liczba,

3) planowane działania w zakresie realizacji zadania i ich spójność z celem,

4) spójność opisu działań z harmonogramem i kosztorysem,

5) realność kosztów i poprawność ich wyliczeń,

6) udział dotacji w całkowitych kosztach zadania,

7) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez podmiot,

8) planowany przez podmiot udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

9) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenie wolontariuszy i prace społeczną członków,

10) doświadczenie w realizacji podobnych zadań oraz dotychczasowa współpraca organizacji z gminą Wejherowo,

11) posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe,

12) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które           w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorące pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

3.Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Wejherowo, który dokonuje wyboru ofert prawidłowo złożonych, najlepiej służących realizacji zadań w ramach zadań, o których mowa w ogłoszeniu. Oferty przed ostateczną decyzją Wójta Gminy Wejherowo opiniuje komisja konkursowa powołana przez Wójta. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.ugwejherowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo.

 1. Wójt unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub jeżeli żadna z ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.
 2. Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy podmioty uprawnione, których oferty będą wyłonione w drodze konkursu. Możliwe jest dofinansowanie więcej niż jednej oferty, dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowanie żadnej z ofert.
 3. Od rozstrzygnięcia konkursu w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego. Każdy oferent w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru ofert lub odrzucenia oferty.
 4. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania Wójt zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami. W tym przypadku przed podpisaniem umowy konieczne będzie złożenie aktualizacji harmonogramu/kosztorysu realizacji zadania publicznego.
 5. W konkursie nie będą brały udziały oferty, które:
  1) zostały złożone po terminie,
  2) zostały złożone przez oferenta nieuprawnionego do ubiegania się o dotację,
  3) są niezgodne z warunkami udziału w konkursie np. proponowane działania nie wchodzą w zakres konkursu,

4) są niekompletne i nieprawidłowo wypełnione.

 1. Ogólne zasady realizacji zadań.
 2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy Wejherowo, a podmiotem otrzymującym dotację.
 3. Warunkiem przekazania dotacji będzie zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2016 r. poz. 1300).
 4. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania publicznego zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania w terminie wskazanym w umowie (30dni). Sprawozdanie wypełnione w sposób czytelny powinno zostać złożone według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2016 r. poz. 1300).
 5. Zleceniodawca może wskazać do sfinansowania wybrane przez siebie działania wykazane przez zleceniobiorcę w harmonogramie realizacji zadania publicznego i na ich realizację podpisać z nim umowę.
 6. Podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy Wejherowo jest zobowiązany do dostarczenia na wezwanie przez pracownika nadzorującego merytorycznie wykonywanie zadania:

1) zapłaconych dokumentów finansowo-księgowych dokumentujących pokrycie kosztów z dotacji przekazanej przez Urząd Gminy Wejherowo,

2) zapłaconych dokumentów finansowo księgowych dokumentujących pokrycie kosztów ze środków własnych i innych niż przekazana dotacja przez Urząd Gminy Wejherowo,

3) materiałów dokumentujących działania faktycznie podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu).

 1. Stwierdzone uchybienia w realizacji zadań zleconych wpływają na ogólną ocenę zleceniobiorcy przy zlecaniu i przy udzielaniu środków finansowych w kolejnych latach.
 2. Nierozliczenie się w terminie lub brak dokonania zwrotu środków finansowych z poprzednich umów z danym oferentem skutkuje nie rozpatrywaniem złożonej oferty w konkursie.
 3. Podmiot realizujący zlecone zadanie zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania o planowanych zmianach dotyczących osób odpowiedzialnych za realizację projektu oraz o ewentualnych wydarzeniach losowych, które mogły wpłynąć na realizację zadania.
 4. Warunkiem rozliczenia dotacji jest zaakceptowanie złożonego sprawozdania przez Wójta Gminy Wejherowo.

Informacje w zakresie konkursu udzielane są przez Referat Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Wejherowo pod nr tel. (58) 677 96 09.

Druk_oferty_na_realizacje_zadania_publicznego_na_2018_ro

Druk_sprawozdania_koncowego_z_realizacji_zadania_publicznego

—————————————————————————————-

Koło Gospodyń Wiejskich w Bolszewie – uproszczona oferta na realizację zadania publicznego Gminy Wejherowo z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem „Majówka na ludowo”.

Urząd Gminy Wejherowo informuje, że w dniu 27.03.2018 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Bolszewie  z siedzibą przy ul. Reja 9 w Bolszewie (84-239) z własnej inicjatywy złożyła uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem „Majówka na ludowo”. Realizacja zadania publicznego odbyłaby się na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1817 z późn. zmianami). W związku z powyższym oferta zostaje upubliczniona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej www.ug.wejherowo.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo. Urząd Gminy Wejherowo zastrzega, iż złożenie uproszczonej oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w uproszczonej ofercie. W taki przypadku należy sporządzić zaktualizowaną szacunkową kalkulacje kosztów realizacji zadania publicznego do przyznanej kwoty. W terminie 7 dni od udostępnienia uproszczonej oferty tj. od 04.04.2018 r. istnieje możliwość zgłaszania na piśmie do Urzędu Gminy Wejherowo ewentualnych spostrzeżeń, uwag i sugestii.

______________________________________________________________________________

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kąpino Eco – Kąpino – uproszczona oferta na realizację zadania publicznego Gminy Wejherowo z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem „Kąpinówka po Kaszubsku”.

Urząd Gminy Wejherowo informuje, że w dniu 06.03.2018 r. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kąpino Eco – Kąpino  z siedzibą przy ul. Modrzewiowej 4 w Kąpinie (84-200) z własnej inicjatywy złożyła uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem „Kąpinówka po Kaszubsku”. Realizacja zadania publicznego odbyłaby się na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1817 z późn. zmianami). W związku z powyższym oferta zostaje upubliczniona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej www.ug.wejherowo.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo. Urząd Gminy Wejherowo zastrzega, iż złożenie uproszczonej oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w uproszczonej ofercie. W taki przypadku należy sporządzić zaktualizowaną szacunkową kalkulacje kosztów realizacji zadania publicznego do przyznanej kwoty. W terminie 7 dni od udostępnienia uproszczonej oferty tj. od 12.03.2018 r. istnieje możliwość zgłaszania na piśmie do Urzędu Gminy Wejherowo ewentualnych spostrzeżeń, uwag i sugestii.

 

_______________________________________________________________________________

 

Wykaz przyznanych dotacji na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

W związku z upublicznieniem uproszczonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo informuje się, że nie zgłoszono żadnych uwag. Wójt Gminy Wejherowo działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznał ich celowość i udzielił poniższych dotacji:

 

Lp. Nazwa stowarzyszenia/organizacji pozarządowej Rodzaj  i tytuł zadania publicznego Gminy Wejherowo Przyznana kwota dotacji
1. Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo

Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży: „Wsparcie działań  zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży z Gminy Wejherowo”

3.000,00 zł
2. Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo Upowszechnianie kultury fizycznej     i sportu: „Wsparcie działań z zakresu szkolenia dzieci i młodzieży oraz udział w turniejach piłkarskich i Lidze Młodzików Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2017/2018 (1 runda) oraz 2018/2019 (2 runda)” 5.000,00 zł
3. Klub Sportowy Tytani Wejherowo Upowszechnianie kultury fizycznej     i sportu: „Zajęcia z piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży Gminy Wejherowo” 3.000,00 zł
4. Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki Shotokan Upowszechnianie kultury fizycznej     i sportu: „Zorganizowanie międzynarodowego turnieju karate w hali widowiskowo – sportowej w Bolszewie” 2.500,00 zł
5. Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki Shotokan Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży: „Wypoczynek zimowy w Jastrzębiej Górze” 3.000,00 zł
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Bolszewie Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: „Zawody sportowo – pożarnicze jednostek OSP” 3.000,00 zł
7. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Barka Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: „wyjazdowe zajęcia sportowe i rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych” 1.000,00 zł

___________________________________________________________________________

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Barka – Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego Gminy Wejherowo z zakresu upowszechniania kultury fizyczne i sportu pod tytułem „Wyjazdowe zajęcia sportowe i rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych”.

Urząd Gminy Wejherowo informuje, że w dniu 05.02.2018 r. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Barka  z siedzibą przy ul. Hallera 1a w Wejherowie (84-200) z własnej inicjatywy złożyła uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kulturze  fizycznej i sportu pod tytułem „Wyjazdowe zajęcia sportowe i rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych”. Realizacja zadania publicznego odbyłaby się na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1817 z późn. zmianami). W związku z powyższym oferta zostaje upubliczniona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej www.ug.wejherowo.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo. Urząd Gminy Wejherowo zastrzega, iż złożenie uproszczonej oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w uproszczonej ofercie. W taki przypadku należy sporządzić zaktualizowaną szacunkową kalkulacje kosztów realizacji zadania publicznego do przyznanej kwoty. W terminie 7 dni od udostępnienia uproszczonej oferty tj. od 05.02.2018 r. istnieje możliwość zgłaszania na piśmie do Urzędu Gminy Wejherowo ewentualnych spostrzeżeń, uwag i sugestii.

___________________________________________________________________________

Ochotnicza Straż Pożarna w  Bolszewie – Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego Gminy Wejherowo z zakresu upowszechniania kultury fizyczne    i sportu pod tytułem „Zawody sportowo – pożarnicze jednostek OSP”.

Urząd Gminy Wejherowo informuje, że w dniu 22.01.2018 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Bolszewie z siedzibą przy ul. Zamostnej 4a w Bolszewie (84-239) z własnej inicjatywy złożyła uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kulturze  fizycznej i sportu pod tytułem „Zawody sportowo – pożarnicze jednostek OSP”. Realizacja zadania publicznego odbyłaby się na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1817 z późn. zmianami). W związku z powyższym oferta zostaje upubliczniona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej www.ug.wejherowo.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo. Urząd Gminy Wejherowo zastrzega, iż złożenie uproszczonej oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w uproszczonej ofercie. W taki przypadku należy sporządzić zaktualizowaną szacunkową kalkulacje kosztów realizacji zadania publicznego do przyznanej kwoty. W terminie 7 dni od udostępnienia uproszczonej oferty tj. od 24.01.2018 r. istnieje możliwość zgłaszania na piśmie do Urzędu Gminy Wejherowo ewentualnych spostrzeżeń, uwag i sugestii.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo – Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży pod tytułem „Wsparcie działań z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży z Gminy Wejherowo”.

Urząd Gminy Wejherowo informuje, że w dniu 04.01.2018 r. Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo z siedzibą przy ul. Grottgera 10 w Wejherowie (84-200) z własnej inicjatywy złożył uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży pod tytułem „Wsparcie działań z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży z Gminy Wejherowo”. Realizacja zadania publicznego odbyłaby się na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1817 z późn. zmianami). W związku z powyższym oferta zostaje upubliczniona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej www.ug.wejherowo.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo. Urząd Gminy Wejherowo zastrzega, iż złożenie uproszczonej oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w uproszczonej ofercie. W terminie 7 dni od udostępnienia uproszczonej oferty tj. od 09.01.2018 r. istnieje możliwość zgłaszania na piśmie do Urzędu Gminy Wejherowo ewentualnych spostrzeżeń, uwag i sugestii.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo – Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego Gminy Wejherowo z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod tytułem „Wsparcie działań z zakresu szkolenia dzieci i młodzieży oraz udział w turniejach piłkarskich i Lidze Młodzików Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2017/2018 (2 runda) oraz 2018/2019 (1 runda)”.

Urząd Gminy Wejherowo informuje, że w dniu 04.01.2018 r. Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo z siedzibą przy ul. Grottgera 10 w Wejherowie (84-200) z własnej inicjatywy złożył uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kulturze  fizycznej i sportu pod tytułem „Wsparcie działań z zakresu szkolenia dzieci i młodzieży oraz udziału w turniejach piłkarskich i Lidze Młodzików Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2017/2018 (2 runda) oraz 2018/2019 (1 runda)”. Realizacja zadania publicznego odbyłaby się na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1817 z późn. zmianami). W związku z powyższym oferta zostaje upubliczniona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej www.ug.wejherowo.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo. Urząd Gminy Wejherowo zastrzega, iż złożenie uproszczonej oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w uproszczonej ofercie. W terminie 7 dni od udostępnienia uproszczonej oferty tj. od 09.01.2018 r. istnieje możliwość zgłaszania na piśmie do Urzędu Gminy Wejherowo ewentualnych spostrzeżeń, uwag i sugestii.

_____________________________________________________________________________

Klub Sportowy Tytani Wejherowo – Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego Gminy Wejherowo z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod tytułem „Zajęcia z piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży”.

Urząd Gminy Wejherowo informuje, że w dniu 05.01.2018 r. Klub Sportowy Tytani Wejherowo  z siedzibą przy ul. Rejtana 7/18 w Wejherowie (84-200) z własnej inicjatywy złożył uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kulturze  fizycznej i sportu pod tytułem „Zajęcia z piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży”. Realizacja zadania publicznego odbyłaby się na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1817 z późn. zmianami). W związku z powyższym oferta zostaje upubliczniona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej www.ug.wejherowo.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo. Urząd Gminy Wejherowo zastrzega, iż złożenie uproszczonej oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w uproszczonej ofercie. W terminie 7 dni od udostępnienia uproszczonej oferty tj. od 09.01.2018 r. istnieje możliwość zgłaszania na piśmie do Urzędu Gminy Wejherowo ewentualnych spostrzeżeń, uwag i sugestii.

 

 

 

_______________________________________________________________________________

Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki Shotokan – Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego Gminy Wejherowo z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod tytułem „Zorganizowanie międzynarodowego turnieju karate w hali widowiskowo – sportowej w Bolszewie”.

Urząd Gminy Wejherowo informuje, że w dniu 02.01.2018 r. Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki „Shotokan” z siedzibą przy ul. Żeromskiego 5 w Bolszewie (84-239) z własnej inicjatywy złożyło uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kulturze  fizycznej i sportu pod tytułem „Zorganizowanie międzynarodowego turnieju karate w hali widowiskowo – sportowej w Bolszewie”. Realizacja zadania publicznego odbyłaby się na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1817 z późn. zmianami). W związku z powyższym oferta zostaje upubliczniona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej www.ug.wejherowo.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo. Urząd Gminy Wejherowo zastrzega, iż złożenie uproszczonej oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w uproszczonej ofercie. W terminie 7 dni od udostępnienia uproszczonej oferty tj. od 04.01.2018 r. istnieje możliwość zgłaszania na piśmie do Urzędu Gminy Wejherowo ewentualnych spostrzeżeń, uwag i sugestii.

______________________________________________________________________________

Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki Shotokan – Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży pod tytułem „Wypoczynek zimowy w Jastrzębiej Górze”.

Urząd Gminy Wejherowo informuje, że w dniu 02.01.2018 r. Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki „Shotokan” z siedzibą przy ul. Żeromskiego 5 w Bolszewie (84-239) z własnej inicjatywy złożyło uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży pod tytułem „Wypoczynek zimowy w Jastrzębiej Górze”. Realizacja zadania publicznego odbyłaby się na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1817 z późn. zmianami). W związku z powyższym oferta zostaje upubliczniona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej www.ug.wejherowo.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo. Urząd Gminy Wejherowo zastrzega, iż złożenie uproszczonej oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w uproszczonej ofercie. W terminie 7 dni od udostępnienia uproszczonej oferty tj. od 04.01.2018 r. istnieje możliwość zgłaszania na piśmie do Urzędu Gminy Wejherowo ewentualnych spostrzeżeń, uwag i sugestii.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację
zadań publicznych Gminy Wejherowo w 2018 roku
w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury
fizycznej i sportu, kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.

UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 2018
LP. ORGANIZACJA POZARZĄDOWA NAZWA ZADANIA KWOTA DOTACJI
1.  

ORLE TO MY

FESTYN W BIAŁO – CZERWONYCH BARWACH 2.500,00 ZŁ
2. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GOŚCICINIE ZAWODY SPORTOWE WIEJSKICH DRUŻYN MŁODZIEŻOWYCH W PIŁKĘ NOŻNĄ 2.000,00 ZŁ
3. WEJHEROWSKA AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ BŁĘKITNI WEJHEROWO BŁĘKITNY MINI MUNDIAL W KĄPINIE 2018 3.000,00 ZŁ
4. KLUB SPORTOWY WEJHER LEKKOATLETYKA SPOSOBEM NA ŻYCIE 3.000,00 ZŁ
5. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BOLSZEWIE PROGRAM POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA „UMIEM PŁYWAĆ” 2.500,00 ZŁ
6. KATOLICKI KLUB SPORTOWY ORLE ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE Z ELEMENTAMI PIŁKI NOŻNEJ DLA DZIECI Z SOŁECTWA ORLE 2.000,00 ZŁ
7. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KNIEWIE RAJDY ROWEROWE W CELU POZNANIA HISTORI REGIONU, MIEJSC PAMIĘCI I ATRAKCJI ZIEMI WEJHEROWSKIEJ 500,00 ZŁ
8. OCHOTNICZA SATRAŻ POŻARNA W KNIEWIE WIOSŁA W DŁOŃ 500,00 ZŁ
9. STOWARZYSZENIE NASZE BOLSZEWO FESRYN RODZINNY – BOLSZEWO NA SPORTOWO 2.500,00 ZŁ
10. BOLSZEWSKI KLUB ROWEROWY CYKLISTA VI RODZINNY RAJD ROWEROWY 1.500,00 ZŁ
11. BOLSZEWSKI KLUB ROWEROWY CYKLISTA ROWEREM PO ZIEMI LIMANOWSKIEJ 4.000,00 ZŁ
12. BOLSZEWSKI KLUB ROWEROWY CYKLISTA BEZPIECZNE WAKACJE NA ROWERZE 500,00 ZŁ
13. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GNIEWOWA AKTYWNI MIESZKAŃCY GNIEWOWA POPRZEZ ZAJĘCIA NORDIC WALKING 2.000,00 ZŁ
14. KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE TURNIEJE STRZELECKIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WEJHEROWO 2.000,00 ZŁ
15. EMERYCI I RENCIŚCI GMINY WEJHEROWO TRENUJ Z NAMI NORDIC WALKING 1.500,00 ZŁ
16. EMERYCI I RENCIŚCI GMINY WEJHEROWO SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA W KAŻDYM WIEKU 2.000,00 ZŁ
17. ORLE TO MY BIEGI NA ORIENTACJE PO ORLU I LASACH PIAŚNICKICH 1.000,00 ZŁ
18. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W BOLSZEWIE W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH 2.000,00 ZŁ

 

 

KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2018
LP. ORGANIZACJA POZARZĄDOWA NAZWA ZADANIA KWOTA DOTACJI
1. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W BOLSZEWIE PROMOWANIE DOROBKU KULTURY LUDOWEJ KASZUB 5.000,00 ZŁ
2. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W BOLSZEWIE PALIMY ZNICZE NA CMENTARZU EWANGELICKIM 800,00 ZŁ
3. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GNIEWOWA MUZEUM, TEATR, KIN0 – KULTURA I SZTUKA WŚRÓD SENIORÓW GNIEWOWA 3.000,00 ZŁ
4. BAŁTYCKIE STOWARZYSZENIE MARYNISTÓW MARE NONSTRUM SZLAKI HISTORYCZNE KASZUBÓW – PLENER MALARSKI 3.000,00 ZŁ
5. STOWARZYSZENIE NASZE BOLSZEWO NASZA MAŁA OJCZYZNA – HISTORIA BOLSZEWA 1.000,00 ZŁ
6. KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE WYSTAWA Z OKAZJI 25-LECIA REAKTYWACJI BRACTWA KURKOWEGO 1.000,00 ZŁ
7. STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW GMINY WEJHEROWO KULTURA I TRADYCJE PODLASIA A KULTURA KASZUB, CECHY WSPÓLNE I RÓŻNICE 8.600,00 ZŁ
8. FUNDACJA SEDLAKA PIAŚNICA – KULTURA MIEJSCA 1.000,00 ZŁ
9. POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH – KOŁO POWIATOWE W WEJHEROWIE SZLAKIEM WIELKOPOLAN I ŚLĘŻAN 1.000,00 ZŁ
10. BOLSZEWSKI KLUB ROWEROWY CYKLISTA BOLSZEWO SZLAKIEM LATARNI I RYBAKÓW PÓŁNOCNYCH KASZUB 3.000,00 ZŁ
11. ORLE TO MY DZIECI Z ORLA POZNAJĄ TORUŃ – MIASTO KOPERNIKA I PIERNIKA 2.000,00 ZŁ

 

WYPOCZYNEK ZIMOWY DZIECI I MŁODZIEŻY 2018
LP. ORGANIZACJA POZARZĄDOWA NAZWA ZADANIA KWOTA DOTACJI
1. KOLEGIUM ZAKONU PIJARÓW W BOLSZEWA ZIMOWY WYPOCZYNEK DZIECI Z TERENU GMINY WEJEHROW 14.000,00 ZŁ

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

WYKAZ STOWARZYSZEŃ/ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z GMINĄ WEJHEROWO PRZY REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, WYPOCZYNKU LETNIEGO        I ZIMOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

 

 

Lp. Nazwa

organizacji pozarządowej/stowarzyszenia

Adres siedziby
1. Uczniowski Klub Sportowy

Olimp Bolszewo

ul. Leśna 34

84-239 Bolszewo

2. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kąpino Eco – Kąpino ul. Modrzewiowa 4

84-200 Kąpino

3. Fundacja Proaktywni Orle ul. Zamostna 48

84-252 Orle

4. Orle to MY ul. Boczna 1

84-252 Orle

5. Koło Gospodyń

Wiejskich Bolszewo

ul. Reja 9

84-239 Bolszewo

6. Stowarzyszenie Emerytów

i Rencistów Gminy Wejherowo

ul. Zamostna 1

84-239 Bolszewo

7. Stowarzyszenie Przyjaciół Gniewowa ul. Spacerowa 2

84-206 Gniewowo

8. Stowarzyszenia

Szansa dla Nas

Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 84-207 Koleczkowo
9. Młodzieżowy Klub Sportowy

ProFan Gościcino

ul. Słoneczna 40

84-241 Gościcino

10. Bolszewski Klub Rowerowy

Cyklista Bolszewo

 

ul. Zamostna 1

84-239 Bolszewo

11. Ochotnicza Straż Pożarna

w Bolszewie

ul. Szkolna 84

84-239 Bolszewo

12. Ochotnicza Straż Pożarna

w Kniewie

Aleja Lipowa 14

84-252 Kniewo

13. Ochotnicza Straż Pożarna

w Gościcinie

ul. Drzewiarza 22

84-241 Gościcino

14. Koło Gospodyń Wiejskich            w Kniewie Aleja Lipowa 102

84-252 Kniewo

15. Akademia Sportów Walki i Fitness „Free Fight” ul. Świerkowa 4

84-239 Bolszewo

16. Wejherowskim Hufcem Harcerzy ZHR im. Ochotniczej Kompani Harcerskiej ul. Strzelecka 7

84-200 Wejherowo

17. Kolegium Zakonu Pijarów Bolszewo ul. Konarskiego 1

84-239 Bolszewo

18. Karate Klub Wejherowo Os. 1000-lecia PP 15

84-200 Wejherowo

19. Polski Związek Niewidomych – Koło Powiatowe w Wejherowie ul. Ofiar Piaśnicy 22

84-200 Wejherowo

20. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Barka ul. Hallera 1

84-200 Wejherowo

21. Chór Mieszany Cantores Veiherovienses ul. Zamkowa 2a

84-200 Wejherowo

22. Stowarzyszenie Akademia Złotego Wieku
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie
 

 ul.Kwiatowa 17A

84-252 Orle

23. Stowarzyszenie Sportów Walki         i Lekkiej Atletyki Shotokan ul. Żeromskiego 5

84-239 Bolszewo

24. Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe ul. Harcerska 14/11

84-200 Wejherowo

25. Klub Sportowy Karate Sakura ul. Gdańska 14/65

84-230 Rumia

26. Wejherowska Akademia Piłki Nożnej Błękitni Wejherowo ul. Necla 4/16

84-200 Wejherowo

27. Klub Sportowy Tytani Wejherowo ul. Rejtana 7/18

84-200 Wejherowo

28. Wejherowski Klub Sportowy

Gryf Wejherowo

ul. Wzgórze Wolności 1

84-200 Wejherowo

29. Gminny Klub Piłkarski

Barca Bolszewo

ul. Grottgera 1c

84-200 Wejherowo

30. Wejherowskie Towarzystwo Cyklistów ul. Drzewiarza 2

84-241 Gościcino

31. Stowarzyszenie Miłośników Muzyki ul. Zamkowa 2a

84-200 Wejherowo

32. Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział w Wejherowie ul. Plac Jakuba Wejhera 11

84-200 Wejherowo

33. – Polski Związek Wędkarski Koło nr 80 Wejherowo

 

ul. Hallera 25

84-200 Wejherowo

34. Katolicki Klub Sportowy Orle ul. ZamoSTNA 2b

84-252 Orle

35. KS Wejher  Osiedle Kaszubskie26/57
36. Kurkowe Bractwo Strzeleckie ul. Hallera 1a

84-200 Wejherowo

37. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego – Koło  w Wejherowie ul. Mickiewicza 22

84-242 Luzino

 

38. Salezjańska Fundacja Zwiastowanie ul. Dąbrowskiego 26

84-230 Rumia

39. Stowarzyszenie „Nasze Bolszewo” ul. Leśna 21

84-239 Bolszewo

40. Fundacja Sedlaka ul. Gospodarstwa Rolnego Krzeczyn

56-400 Oleśnica

 

41. KS Pool Bilard Wejherowo ul. Sikorskiego 47/8

84-200  Wejherowo

42 Klub Taneczny Świat Tańca os. 1000 Lecia 3/81
84-200 Wejherowo
43. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Wejherowo ul. Kalwaryjska 1

84-200 Wejherowo

44. Wejherowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ul. Ofiar Piaśnicy 22

84-200 Wejherowo

45. Polski Związek Gołębi Pocztowych Oddział Wejherowo – Sekcja Centrum Gościcino ul. Kochanowska 16

84-241 Gościcino

46. Uczniowski Klub Sportowy Siódemka Rumia ul. Batorego 29

84-230 Rumia

___________________________________________________________________________

Konkursy dla organizacji pozarządowych

 1. Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych (Zarządzenia Nr 191/2017 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 17.11.2017 roku)

_________________________________________________________________________________

Wykaz stowarzyszeń z terenu gminy Wejherowo

Lp. Nazwa organizacji pozarządowej/stowarzyszenia Adres siedziby
1. Uczniowski Klub Sportowy Olimp Bolszewo ul. Leśna 34, 84-239 Bolszewo
2. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kąpino Eco – Kąpino ul. Modrzewiowa 4, 84-200 Kąpino
3. Proaktywni ul. Zamostna 48, 84-252 Orle
4. Orle to MY ul. Boczna 1, 84-252 Orle
5. Koło Gospodyń Wiejskich Bolszewo ul. Reja 9, 84-239 Bolszewo
6. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Gminy Wejherowo ul. Zamostna 1, 84-239 Bolszewo
7. Stowarzyszenie Przyjaciół Gniewowa ul. Spacerowa 2, 84-206 Gniewowo
8. Stowarzyszenie Szansa dla Nas Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 84-207 Koleczkowo
9. Młodzieżowy Klub Sportowy ProFan Gościcino ul. Słoneczna 40, 84-241 Gościcino
10. Bolszewski Klub Rowerowy Cyklista Bolszewo ul. Zamostna 1, 84-239 Bolszewo
11. Ochotnicza Straż Pożarna w Bolszewie ul. Szkolna 84, 84-239 Bolszewo
12. Ochotnicza Straż Pożarna w Kniewie Aleja Lipowa 14, 84-252 Kniewo
13. Ochotnicza Straż Pożarna w Gościcinie ul. Drzewiarza 22, 84-241 Gościcino
14. Koło Gospodyń Wiejskich w Kniewie Aleja Lipowa 102, 84-252 Kniewo
15. Akademia Sportów Walki i Fitness „Free Fight” ul. Świerkowa 4, 84-239 Bolszewo
17. Kolegium Zakonu Pijarów Bolszewo ul. Konarskiego 1, 84-239 Bolszewo
18. Stowarzyszenie Akademia Złotego Wieku Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie ul. Kwiatowa 17A, 84-252 Orle
19. Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki Shotokan ul. Żeromskiego 5, 84-239 Bolszewo
20. Wejherowskie Towarzystwo Cyklistów ul. Drzewiarza 2, 84-241 Gościcino
21. Katolicki Klub Sportowy Orle ul. Zamostna 2b, 84-252 Orle
22. Stowarzyszenie „Nasze Bolszewo” ul. Leśna 21, 84-239 Bolszewo
23.

24.

Polski Związek Gołebi Pocztowych Oddział Wejherowo – Sekcja Centrum Gościcino
Stowarzyszenie Zaciszne Zalesie – Gowino
ul. Kochanowska 16, 84-241 Gościcino

 

ul. Zbigniewa Herberta

 

 

Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Wejherowo

Lp. Prezes Naczelnik
1. OSP GÓRA – Monika Dampc, 84 -252 Góra, ul. Szkolna 19 Grzegorz Wójtowicz, 84 – 252, Wiejska 28/2
2. OSP BOLSZEWO – Grzegorz Hinz, 84 – 239 Bolszewo, ul. Szkolna 84 Bach Waldemar, 84 – 239 Bolszewo, ul. Zamostna 14D
3. OSP ZBYCHOWO – Jerzy Szymański, ul. Kamienna 12, Zbychowo Zbigniew Liss, ul. Kaszubska 134
4. OSP KNIEWO – Piotr Syrocki, ul. Aleja Lipowa 60, Kniewo Grzegorz Maszota, ul. Aleja Lipowa 106
5. OSP Nowy Dwór Wejherowski – Dariusz Grubba, ul. Kwiatowa 16 Roman Dopke, ul. Szkolna 17
6. OSP Gowino Mateusz Kendziora, ul. Długa 14
7. OSP Reszki – Patryk Dawidowski Piotr Goike
8. OSP Gniewowo – Stanisław Maciejewski, ul. Wejhera 27 Jarosław Górski – ul. Wejhera 32
9. OSP ORLE – Mirosław Sikora, ul. Zamostna 13 Adam Klewer, ul. Bukowa 13
10. OSP GOŚCICINO – Jerzy Sawoniuk, ul. Grzybowa 6 Bernard Bieszk, ul. Drzewiarza