Gmina wejherowo

Aktualności

Sprawdź terminy dofinansowań do kanalizacji sanitarnej!

Urząd Gminy Wejherowo przypomina, że o dofinansowanie na podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska – załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wejherowo nr XXVIII/330/2017 z dnia 22 marca 2017r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. Woj. Pom. poz. 1323) co do zasady można ubiegać się w ciągu 6 miesięcy od dnia oddania do użytku sieci kanalizacyjnej, do której przyłącze zostało włączone. Powyższe wynika z faktu, iż dotacje przyznawane są ze środków na ochronę środowiska, co do których wydatkowanie z budżetu powiązane musi być z szybkim osiągnięciem efektu ekologicznego. Wyjątkiem są podłączenia wymagające: wybudowania przepompowni przydomowej, sporządzenia projektu, wykonania wcinki do sieci kanalizacyjnej, gdzie termin wydłuża się do jednego roku.

Sieci oddane do użytku, dla których termin ubiegania się o dofinansowanie upływa w dniu 20.12.2017 r.:

Gościcino:

Rejon ul. Zachodniej i Wschodniej oraz ul. Robakowska 4

Sieci oddane do użytku, dla których termin ubiegania się o dofinansowanie upływa w dniu 19.03.2018 r.:

Gościcino:

Rejon ul. Orzechowej, Kwiatowej, Irysowej, Narcyzowej, Stokrotek, Jodłowej, Konwaliowej, Jałowcowej – w zasięgu sieci wybudowanej w 2017 r.

Łężyce:

Rejon ul. Dębowej, Kasztanowej, Akacjowej, Jarzębinowej, Kalinowej, Jesionowej, Cedrowej – w zasięgu sieci wybudowanej w 2017 r.

Sieci oddane do użytku, dla których termin ubiegania się o dofinansowanie upływa w dniu 26.04.2018 r.:

Kąpino

Rejon ul. Władysława Łokietka i Stefana Batorego – w zasięgu sieci wybudowanej w 2017 r.

Informujemy, że po upływie ww. terminów nie będzie możliwe uzyskanie dofinansowania z budżetu Gminy na realizację obowiązku przyłączenia nieruchomości do ww. sieci kanalizacji sanitarnej.

Dla kolejno budowanych sieci Urząd Gminy Wejherowo będzie podawał informacje o terminach ubiegania się o dofinansowanie na bieżąco.

Przypominamy, że wszelkie formalności związane z przyłączeniem do sieci należy realizować w PEWIK Gdynia – Biuro Obsługi Klienta, ul. Witomińska 21,  81- 311 Gdynia, tel. (58) 66 87 311 (BOK).