Gmina wejherowo

Aktualności

Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina „Przy granicy”

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WEJHEROWO

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wejherowo uchwały nr XXIII/261/2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina „Przy granicy” w Gminie Wejherowo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do w/w zmiany planu.

 OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY WEJHEROWO

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wejherowo uchwały nr XXIII/261/2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina „Przy granicy” w Gminie Wejherowo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do w/w zmiany planu.

Przedmiotem opracowanej prognozy będzie ocena wpływu realizacji projektu zmiany miejscowego planu na środowisko. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do w/w zmiany planu. Wnioski powinny zawierać: imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy. Wnioski do w/w opracowania mogą być składane w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

W terminie tym w godzinach pracy Urzędu Gminy Wejherowo w pokoju nr 308 istnieje też możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Wejherowo, Osiedle Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo lub osobiście w Biurze Obsługi Urzędu Gminy;
2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@ug.wejherowo.pl

Jednocześnie informuję, że uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej wymienionego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Informuję, że organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wejherowo.