Gmina wejherowo

Aktualności

Sesja Absolutoryjna z wyjątkowym gościem!

15 czerwca radni Gminy Wejherowo przybyli do Filii nr 1 Biblioteki Publicznej w Bolszewie, gdzie w samo południe otwarto XX Sesję Rady. W porządku obrad tym razem znalazło się aż 17 uchwał. Nim jednak przystąpiono do obrad właściwych, Przewodniczący Rady Gminy Hubert Toma wraz z Wójtem Henrykiem Skwarło powitali gości specjalnych wydarzenia – kapitana Aleksandra Pawelca z małżonką Stanisławą. Przypomnijmy, że od marca kapitan jest Honorowym Obywatelem Gminy Wejherowo, co pozwala na angażowanie się w Sesje Rady oraz inne wydarzenia związane z Gminą. Korzystając z tego przywileju, kapitan Aleksander Pawelec podkreślił znaczenie spotkania, dodając, że kolejnego dnia przejdzie ono do historii, jaką świadomie i wspólnie tworzymy nie tylko dla nas samych. Goście z zaangażowaniem przysłuchiwali się całemu spotkaniu, nie kryjąc uznania dla merytorycznego poziomu dyskusji. 

 

15 czerwca radni Gminy Wejherowo przybyli do Filii nr 1 Biblioteki Publicznej w Bolszewie, gdzie w samo południe otwarto XX Sesję Rady. W porządku obrad tym razem znalazło się aż 17 uchwał. Nim jednak przystąpiono do obrad właściwych, Przewodniczący Rady Gminy Hubert Toma wraz z Wójtem Henrykiem Skwarło powitali gości specjalnych wydarzenia – kapitana Aleksandra Pawelca z małżonką Stanisławą. Przypomnijmy, że od marca kapitan jest Honorowym Obywatelem Gminy Wejherowo, co pozwala na angażowanie się w Sesje Rady oraz inne wydarzenia związane z Gminą. Korzystając z tego przywileju, kapitan Aleksander Pawelec podkreślił znaczenie spotkania, dodając, że kolejnego dnia przejdzie ono do historii, jaką świadomie i wspólnie tworzymy nie tylko dla nas samych. Goście z zaangażowaniem przysłuchiwali się całemu spotkaniu, nie kryjąc uznania dla merytorycznego poziomu dyskusji.

Tę z kolei rozpoczęto od podjęcia decyzji w sprawie ustanowienia pomnika przyrody, jakim jest 120 – letni buk pospolity „Jurek”. Wspomniany okaz mieści się w Gościcinie w dolinie rzeki Bolszewki, a jego imponujące rozmiary – 30 m wysokości i 475 cm obwodu nie pozostawiały wątpliwości co do wartości przyrodniczej i krajobrazowej. Wniosek p. Marzeny i Piotra Siemiaszko o ustanowienie pomnika został zweryfikowany i pozytywnie przyjęty przez Radnych. Warto nadmienić, że na terenie naszej Gminy ochroną objętych jest już ponad 70 innych pomników.

Radni przegłosowali także 5 uchwał w sprawie nadania nazw ulic. Kolejne z nich dotyczyły nazw w miejscowościach: Gowino, Bieszkowice, Bolszewo, Gościcino i Nowy Dwór Wejherowski. Radni podjęli także uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni w postaci nieruchomości stanowiącej własność Gminy. Uchwała bezpośrednio dotyczy działki położonej w Gościcinie, na której znajduje się przepompownia obsługująca część Gościcina i Pętkowic. Jak podkreślano –  celowym jest aby wybudowane przez Gminę sieci były przekazywane na majątek Spółki w zamian za udziały, celem kompleksowej realizacji zadań z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków od mieszkańców Gminy Wejherowo. Należy podkreślić, że dużą część sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wejherowo Spółka wybudowała ze środków własnych i zewnętrznych. Wniesienie aportu zwiększy ilość udziałów Gminy Wejherowo w kapitale zakładowym Spółki PEWiK. Tego dnia zdecydowano także o nabyciu nieruchomości we wsi Łężyce, co także wiąże się z dalszą rozbudową sieci kanalizacyjnej. Na zakupionej nieruchomości wybudowana zostanie przepompownia niezbędna dla sprawnego funkcjonowania systemu.

Przyjęto także uchwały dotyczące zmiany budżetu Gminy na rok 2016 oraz kredytu bankowego. Pod dyskusję poddano ponadto uchwałę w sprawie określenia cen biletów komunikacji miejskiej organizowanej na terenie Gminy Wejherowo przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Zgromadzenie Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej zarekomendowało członkom Związku nowe taryfy w zakresie cen za usługi transportu komunalnego. Podwyżka cen kształtować się ma na poziomie od 2 do 8 % (w zależności od rodzaju biletu. Większością głosów zdecydowano o przyjęciu uchwały, co – dla mieszkańców Gminy Wejherowo – wiążę się ze zmianą opłat na linii 288 (połączenie Gdynia – Rumia), a zatem dotyczy głównie mieszkańców Łężyc. Należy zaznaczyć, że zmiana cen ma nastąpić również w ramach komunikacji organizowanej przez ZTM w Gdańsku i MZK w Wejherowie.

Radni zdecydowali także o udzieleniu parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Mateusza Apostoła w Górze dotacji celowej na prace remontowe i konserwatorskie przy zabytkowym kościele, polegające głównie na wymianie okien wraz z renowacją ścian, fragmentu podłogi i strychu. Remontem objęte zostaną także drzwi wejściowe, a całkowita wartość dotacji wyniesie 25 tys. zł. Podjęto też decyzję w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego. Gmina Wejherowo zdecydowała o przekazaniu do budżetu powiatu 13 tys. zł. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1438G poprzez budowę kładki dla pieszych przy moście nad rzeką Redą w miejscowości Kniewo”. Ponadto na Sesji zdecydowano o zleceniu wykonania dokumentacji projektowej dot. poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej Gdynia – Koleczkowo w obrębie ulic Jeżynowa – Jarzębinowa w Łężycach. O udzieleniu takiej pomocy rzeczowej Gminie Miasta Gdynia także zdecydowali radni. Całkowita wartość prac projektowych wyniesie ponad 35 tys. zł.

Kolejna z podjętych uchwał dotyczyła natomiast zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Gościcinie i Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo z siedzibą w Bolszewie, które docelowo stanowić mają samorządową instytucję kultury pod nazwą Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo. Połączenie instytucji ma na celu poprawę i efektywne wykonywanie zadań własnych Gminy Wejherowo w zakresie organizowania działalności bibliotecznej i kulturalnej, zaspokajanie potrzeb oświatowych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenia w upowszechnianiu wiedzy i kultury na terenie Gminy Wejherowo.

Ostatnie z podjętych uchwał dotyczyły rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2015 rok, a także udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wejherowo. Po treściwym wystąpieniu Wójta i dyskusji, radni jednogłośnie udzielili Wójtowi absolutorium.