Gmina wejherowo

Aktualności

Rusza kolejna edycja konkursu „Piękna wieś”

18 maja mija termin zgłaszania wsi, posesji nierolniczych i zagród rolniczych do konkursu „Piękna Wieś 2012”. Po wyłonieniu laureatów szczebla gminnego, najpiękniejsze zagrody zakwalifikowane zostaną do etapu powiatowego.

 

 

 

 

 

 

1. Cel konkursu

Celem konkursu jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz

kulturowego wsi, poprawa jakości życia na wsi, podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej

obszarów wiejskich oraz aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.

2. Organizacja konkursu

1) Organizację konkursu przeprowadza Wójt Gminy Wejherowo przy współpracy z Komisją

Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Wejherowo.

2) Laureaci konkursu gminnego w kategorii „Zagroda rolnicza” i „Wieś” zostaną zgłoszeni do

edycji powiatowego konkursu.

3. Obsługa administracyjna konkursu

Obsługę administracyjną konkursu zapewnia Referat Gospodarki Nieruchomościami i

Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Wejherowo.

4. Kategorie konkursu:

a) zagroda rolnicza,

b) posesja nierolnicza,

c) wieś.

5. Uczestnicy konkursu

1) W konkursie mogą brać udział zagrody wiejskie rolnicze i posesje nierolnicze, w tym

gospodarstwa agroturystyczne, oraz wsie. Uczestnikami nie mogą być kwatery turystyki

wiejskiej oraz:

– laureaci I miejsc zdobytych w poprzednich 5 edycjach konkursu w kaŜdej

kategorii,

– laureaci II miejsc zdobytych w poprzednich 3 edycjach konkursu w

kategoriach zagroda rolnicza i posesja nierolnicza,

– laureaci III miejsc zdobytych w poprzedniej edycji konkursu w kategoriach

zagroda rolnicza i posesja nierolnicza.

2) Wyznacza się limit 5 zgłoszeń w poszczególnych kategoriach dla kaŜdego sołectwa.

3) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złoŜenie deklaracji u sołtysa wg wzorów

stanowiących załączniki nr 2-3 do regulaminu. Termin przyjmowania deklaracji upływa dnia

18 maja 2012 roku. Deklaracje są dostępne u sołtysów poszczególnych wsi oraz na stronie

internetowej Urzędu Gminy Wejherowo.

4) Sołtysi składają do dnia 21 maja 2012 roku w Urzędzie Gminy Wejherowo otrzymane

zgłoszenia do konkursu „Piękna Wieś 2012” w ilości wskazanej w pkt 2. W przypadku

większej ilości zgłoszeń niŜ ustalony limit – sołtys wraz z radą sołecką dokona wstępnej

selekcji zgłoszeń wg ustalonych przez siebie kryteriów.

6. Ocena konkursu

1) Do oceny konkursu zostanie powołana przez Wójta Gminy Wejherowo Komisja

Konkursowa, zwana dalej „Komisją”.

2) Członkowie Komisji otrzymają karty konkursowe, na których będą dokonywać

punktowej oceny kaŜdej lustracji według kryteriów stanowiących załączniki nr 4-6

regulaminu.

3) Konkurs zostanie zakończony podsumowaniem ocen punktowych z kart

konkursowych, w wyniku których zostaną wytypowani laureaci.

4) W przypadku takiej samej ilości punktów Komisja zadecyduje o wyborze w tajnym

głosowaniu, gdzie kaŜdemu z członków Komisji przysługuje 1 głos. W przypadku

dalszego uzyskania równych głosów przez kandydatów, o zwycięstwie decyduje głos

przewodniczącego Komisji.

5) Komisja dokona oceny w kaŜdej z kategorii konkursu, o którym mowa w pkt. 4, w

terminie do 13 czerwca 2012 r.

6) Wyniki Konkursu zostaną przedstawione przez Komisję, Wójtowi Gminy Wejherowo,

do dnia 15 czerwca 2012 r.

7) Laureaci konkursu w kategoriach: „Zagroda rolnicza” i „Wieś” zostaną do dnia 17

czerwca 2012 roku zgłoszeni do eliminacji powiatowych.

7. Nagrody

1) W budŜecie Gminy Wejherowo zabezpiecza się środki finansowe przeznaczone na

nagrody dla laureatów konkursu.

2) Na etapie gminnym przewiduje się przyznanie nagród w kategoriach „Wieś”, „Zagroda

rolnicza” i „Posesja nierolnicza” za zajęcie I, II i III miejsca. Dopuszcza się takŜe

przyznanie wyróŜnień w kaŜdej z w/w kategorii.

3) Przewiduje się następujące nagrody:

– w kategorii „Wieś”:

1) za zajęcie I miejsca nagroda o wartości do 4.000,00 zł,

2) za zajęcie II miejsca nagroda o wartości do 3.000,00 zł,

3) za zajęcie III miejsca nagroda o wartości do 2.000,00 zł,

– laureatom w kategoriach „Zagroda rolnicza” i „Posesja nierolnicza” zostaną

ufundowane nagrody rzeczowe.

 

Karta zgłoszeniowa do Konkursu „Piękna Wieś 2012” w kategorii – Zagroda Rolnicza

Karta zgłoszeniowa do Konkursu „Piękna Wieś 2012” w kategorii – Posesja Nierolnicza

Karta zgłoszeniowa do Konkursu „Piękna Wieś 2012” w kategorii – Wieś

 

Kryteria do oceny w Konkursie „Piękna Wieś 2012” w kategorii – Zagroda Rolnicza

Kryteria do oceny w Konkursie „Piękna Wieś 2012” w kategorii – Posesja Nierolnicza

Kryteria do oceny w Konkursie „Piękna Wieś 2012” w kategorii – Wieś