Gmina wejherowo

Aktualności

Radni uchwalili nowe stawki za wywóz odpadów

12 marca odbyła się XXXIX Sesja Rady Gminy Wejherowo. W związku z przypadającym dzień wcześniej Dniem Sołtysa, obrady rozpoczęły życzenia przekazane wszystkim Sołtysom Gminy Wejherowo przez Wójta Gminy Wejherowo Henryka Skwarło oraz Przewodniczącego Rady Huberta Tomę. Sołtysi otrzymali też upominki, a Panie sołtys również kwiaty.

Podczas obrad Radni uchwalili m.in.: wyodrębnienie w budżecie gminy Wejherowo na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki. Dzięki ustanowieniu odrębnego budżetu dla każdego sołectwa, Gmina Wejherowo może starać się o ich zwrot w wysokości do 30 % z budżetu państwa. Kolejnym punktem obrad było uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt. Na jego podstawie gmina Wejherowo podpisuje umowę na przekazywanie bezdomnych zwierząt z przytuliskiem OTOZ Animals w Dąbrówce.

Obrady zakończył cykl uchwał dotyczących systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Wejherowo. Pierwsza z nich polega na zmianie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wejherowo. Zmiana polega na rozszerzeniu możliwości pozbywania się odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, wykorzystywanych sezonowo w drodze zorganizowanych zbiórek w określonych miejscach lub kontenerach. 

Kolejna uchwała dotyczy terminów i częstotliwości opłat, które po ponad półrocznym funkcjonowaniu okazały się nie w pełni zadawalające. Dlatego, uwzględniając postulaty mieszkańców, ustalono zasadę wnoszenia opłat za okresy 2 miesięczne do ostatniego dnia roboczego drugiego miesiaca.

Jednak najbardziej odczuwalna przez mieszkańców zmiana polega na ustaleniu nowych, niższych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi. I tak, zakładając selektywną zbiórkę odpadów, w przypadku zabudowy wielorodzinnej (o pięciu odrębnych lokalach mieszkalnych pod warunkiem ustanowienia i prowadzenia wspólnego zarządu nieruchomością), osoby od 18 do 65 roku życia zapłacą zamiast 13 zł od osoby – 11 zł. Biorąc pod uwagę osoby do 18 lat i powyżej 65, stawka obniżona zostanie z 9 zł do 7.50 zł. W przypadku zabudowy jednorodzinnej i innej wielorodzinnej, opłaty te zmniejszą się analogicznie z 13.50 zł na 11.50 zł oraz z 9.50 zł na 8.00 zł. Ponadto, wychodząc naprzeciw rodzinom wielodzietnym, na każde 3 dziecko w rodzinie naliczana będzie opłata 4 zł, a 4 i kolejne dziecko 1.00 zł.

Powyższe zmiany spowodowane są tym, iż po ponad półrocznym okresie funkcjonowania systemu, Gmina Wejherowo przestała ponosić koszty związane z jego uruchomieniem (np. zakup sprzętu i oprogramowania). Poza tym, nowe stawki za wywóz odpadów są stawkami rzeczywistymi, a nie szacunkowymi, czyli wyliczonymi na podstawie dotychczasowej ilości odpadów przekazywanych na składowisko, jak miało to miejsce w roku poprzednim. Na obniżenie wpłynął również wzrost ilości odpadów zbieranych selektywnie

Zmiany wprowadzone zostaną z dniem 1 lipca 2014 r. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do ponownego złożenia deklaracji, która załączona zostanie do kwietniowego wydania „Naszej Gminy”, dostępna będzie w Urzędzie Gminy Wejherowo, u sołtysów oraz do pobrania na stronie internetowej Gminy Wejherowo.