Gmina wejherowo

Aktualności

Przetargi na nieruchomości w Kniewie!

Wójt Gminy Wejherowo 

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Kniewie, stanowiące własność Gminy Wejherowo

 

  Lp

Obręb

Nr działki

Powierzchnia w ha

Cena netto w zł

 

1

Kniewo

207/4

0,1042 ha

51.631,00

 

2

Kniewo

207/5

0,1101 ha

54.555,00

 

3

 

Kniewo

 

207/6

 

0,0961 ha

 

47.618,00

 

4

 

Kniewo

 

207/7

 

0,0960 ha

 

47.568,00

 

5

 

Kniewo

 

207/8

 

0,1094 ha

 

54.208,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Wejherowo 
ogłasza przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Kniewie, stanowiące własność Gminy Wejherowo

   Lp

Obręb

Nr działki

Powierzchnia w ha

Cena netto w zł

 

1

 

Kniewo

         207/4

0,1042 ha

      51.631,00

 

2

 

Kniewo

 207/5

0,1101 ha

      54.555,00

   

 3

 

 

Kniewo

 

207/6

 

0,0961 ha

 

47.618,00

 

 4

 

 

Kniewo

 

207/7

 

0,0960 ha

 

47.568,00

  

 5

 

 

Kniewo

 

207/8

 

0,1094 ha

 

54.208,00 

 Opis nieruchomości :

  •  Działki położone są w miejscowości Kniewo, przy ulicy Alei Lipowej, z wjazdem od ulicy Gościnnej.
  • Nieruchomości posiadają kształt zbliżony do prostokąta, są nieogrodzone, płaskie z lekkim spadkiem, niezagospodarowane, porośnięte trawą, nieuzbrojone (sieć energetyczna, wodociągowa i teletechniczna znajduje się w przyległej ulicy). Dostęp do drogi publicznej prowadzi przez drogę wewnętrzną, będącą własnością Gminy Wejherowo.
  •  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej; dopuszcza się wprowadzenie usług sportu i rekreacji oraz funkcji usługowej w budynku mieszkalnym do 30% powierzchni użytkowej budynku (działalność nieuciążliwa).
  • Nieruchomości  wolne są od obciążeń.  Są zapisane w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie GD1W/00030050/1.

Działki zostały ujęte w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniem Wójta Gminy Wejherowo Nr 212/2015 z dnia 03 grudnia 2015 r. oraz przeznaczone do sprzedaży uchwałą Rady Gminy Wejherowo Nr XII/106/2015 r. z dnia  23 września 2015 r. oraz Nr XIV/136/2015 r. z dnia  25 listopada 2015 r. 

Przetargi odbędą się dnia 16.03.2016 roku  o godz. 1000
w Urzędzie Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni  6 w sali konferencyjnej

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek Gminy Wejherowo – Nr 80116022020000000061963934. Termin wniesienia wadium upływa dnia 11 marca 2016 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy.

Minimalne postąpienie w przetargu – 1 % ceny wywoławczej.

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej prawem wysokości.

Osobie, która przetarg wygrała, wadium zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia. Pozostałym oferentom po zamknięciu przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie i nie później niż przed upływem 3 dni  na wskazane konto.

Osoby przystępujące do przetargu przedłożą komisji przetargowej:

  • dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych;
  • dowód wpłaty wadium, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody  tożsamości osób  reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek  organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

 Warunki dla nabywcy:    

  1. W ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, organizator zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
  2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości, ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej oraz  stabilizacją granic pokrywa nabywca nieruchomości.

 Więcej informacji w sprawie sprzedaży można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Urzędu Gminy w Wejherowie, Osiedle Przyjaźni 6, tel. (58) 677-97-07,  pokój nr 302. 

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.