Gmina wejherowo

Aktualności

Przeciwdziałaj przemocy razem z GOPS-em!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt „Uśmiechem i dobrocią zdziałasz więcej niż przemocą” w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

 Celem projektu jest poprawa sytuacji rodzin z terenu gminy Wejherowo zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie poprzez:

  • zwiększenie świadomości społecznej mieszkańców gminy Wejherowo dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie;

  • poszerzenie wiedzy na temat skutków przemocy w rodzinie;

  • zapobieganie powielania złych wzorców rodzinnych i środowiskowych;

  • propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich;

  • nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;

  • opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;

Działania w ramach projektu:

– Festyn dla mieszkańców gminy z licznymi atrakcjami, który odbył się 21.09.2013 r. w ArtParku w Bolszewie;

– Konkurs gminy na opracowanie hasła promującego i loga Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wejherowo na lata 2013-2018;

– Warsztaty konkursowe dla dzieci i młodzieży szkolnej;

– Warsztaty dla rodzin z dziećmi „Pozytywni rodzice” o tematyce sportowej, kulinarnej, plastycznej, czytelniczej w miejscowościach Gowino, Warszkowo, Gościcino oraz Łężyce;

– Mobilny punkt konsultacyjny, podczas którego odbywać się będą cotygodniowe dyżury pedagoga, psychologa, asystenta rodziny, terapeuty uzależnień, pracownika socjalnego oraz radcy prawnego w miejscowościach Gowino, Warszkowo, Gościcino oraz Łężyce;

– Warsztaty dla profesjonalistów bezpośrednio zaangażowanych w pracę na rzecz osób doświadczających lub stosujących przemoc z terenu gminy Wejherowo;

– Konferencja podsumowująca projekt .

Wszelkie informacje pod adresem:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie

84-200 Wejherowo os. Przyjaźni 1b

www.gops-wejherowo.pl

 (58) 677 64 30  (58) 677 64 32 gops@ug.wejherowo.pl

Filia w Gościcinie

84-241 Gościcino ul. Wejherowska 24

(58) 738 66 40 (58) 738 66 42

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wejherowo na lata 2013-2018

 ——————————————————————————————————————————

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie

ogłasza konkurs

na

LOGO I HASŁO

promujące Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wejherowo

Wymyśl oryginalne i niepowtarzalne hasło i logo, które nawiążą do idei „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Gminie Wejherowo”.

NAGRODY: LAPTOP, ROWER TERENOWY ORAZ APARAT CYFROWY.

Prace należy dostarczyć wraz z Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienia praw autorskich na Organizatora Konkursu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, os. Przyjaźni 1b w kopercie z dopiskiem Konkurs na Hasło i Logo promujące Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

W konkursie mogą uczestniczyć tylko mieszkańcy Gminy Wejherowo. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica.
                             Na prace czekamy do 29 listopada 2013!

Szczegółowe wymagania co do logo i hasła oraz wzór Oświadczenia znajdziesz w Regulaminie Konkursu na stronie www.gops-wejherowo.pl i www.ug.wejherowo.pl oraz pod numerem telefonu 58 738 66 40 (u p. Kai Hnatiuk) oraz 58 677 64 39 (u p. Grażyny Kuhr).

 REGULAMIN KONKURSU